Hotărârea nr. 565/2013

Aprobarea cheltuielilor necesare platii abonamentelor pentru transportul in comun, pe o linie, beneficiarilor serviciilor Cantinei de Ajutor Social

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.565

din 11.12.2013

privind: aprobarea cheltuielilor necesare plății abonamentelor pentru transportul în comun, pe o linie, beneficiarilor serviciilor Cantinei de Ajutor Social.

Inițiator: domnul Florin Popa, viceprimarul municipiului Galați și domnul Nicolae Rainea, consilier local;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 503/05.12.2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 11.12.2013

Având în vedere expunerea de motive nr. 146078/ og 12 2013 a inițiatorului -Viceprimarul municipiului Galați, Florin Popa;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 146080/09 12 2013, al Direcției de Asistență Socială și Servicii Publice și al Direcției Generale Buget Finanțe.

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr. 2398/0412 2013 a Cantinei de Ajutor Social;

Având în vedere prevederile art.5, alin.2 din Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.i, alin. 2, lit.V, „d”, alin.4, lit.”a”, alin.6, lit.”a”pct.2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 -Se aprobă pentru anul 2014, cheltuielile necesare plății abonamentelor pentru transportul în comun, pe o linie, unui număr de 50 persoane/ lună, beneficiari ai Cantinei de Ajutor Social.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

Radu Octavian Kovacs