Hotărârea nr. 560/2013

Incheierea conventiei de parteneriat cu Parohia Pogorarea Sf. Duh pe anul 2014 pentru subventionarea serviciilor sociale acordata in cadrul "Centrului multifunctional de servicii sociale - Sperante pentru varsta a III-a"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

14


MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.560

din 11.12.2013

privind: încheierea convenției de parteneriat cu Parohia Pogorârea Sf. Duh pe anul 2014 pentru subvenționarea serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului multifuncțional de Servicii Sociale „Speranțe pentru vârsta a III a”.

Inițiator: domnul Florin Popa, viceprimarul municipiului Galați și domnul Nicolae Rainea, consilier local;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: nr.498/05.12.2013;

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 11.12.2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 146038/ 09 12 2013 a inițiatorului -Viceprimarul municipiului Galați, Florin Popa;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 146040/0912 2013, al Direcției de Asistență Socială și Servicii Publice și al Direcției Generale Buget Finanțe.

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile art.3, alin.1 din OG 82/2001, republicată, prevederile art.4, alin.2, lit. „d” și art.5 din HG 1470/2002, republicată și prevederilor art. 112, alin.3, literele „p” și „q” din Legea 292/2011.

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”d”, alin.4, lit.”a” și alin.6, lit.”a”, pct.2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.45, alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă încheierea încheierea convenției de parteneriat cu Parohia Pogorârea Sf. Duh pe anul 2014 pentru subvenționarea serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului multifuncțional de Servicii Sociale „Speranțe pentru vârsta a III a". Convenția este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


dința,


Contrasemnează.

Secretarul municipiului Galați,


Anexă la HCL nr.560/11.12.2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

Nr.       /________2014


PAROHIA POGORÂREA SFANȚULUI DUH GALAȚI

Nn /_______2014

CONVENȚIE

pentru acordarea de servicii de asistență socială

în baza prevederilor OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România republicata si a prevederilor art. 112 alin 3 lit.q din Legea 292/2011 a asistentei sociale

Municipiul Galați cu sediul în Galați str. Domnească nr. 38, tel. 0236/307700 cod fiscal nr. 3814810 , cont de virament RO 73 TREZ30624680259XXXXX , deschis la Trezoreria Municipiului Galați, reprezentat de dl.MARIUS STAN - PRIMARUL MUNICIPIULUI GALAȚI, și

Parohia Pogorârea Sf. Duh, cu sediul în str.Satum nr.FN, cod fiscal 13762351, cont de virament RO29RNCB0141032863420003 deschis la BCR Sucursala Galați, reprezentată prin preot paroh Carp Costica, au convenit următoarele:

I. Obiectul convenției

 • 1. Acordarea de către Parohia Pogorârea Sfanțului Duh a serviciilor de asistență socială, în conformitate cu fișa tehnică a unității de asistență socială: Centrul multifuncțional de servicii sociale “Speranțe pentru varsta a III a”, pentru un număr lunar mediu de 60 vârstnici.

 • 2.  Municipiul Galați va aloca de la bugetul local suma de 183.383,00 lei, reprezentând completarea costurilor serviciilor de asistenta sociala acordate de Parohia Pogorârea Sfanțului Duh prin “Centrul multifuncțional de servicii sociale - Speranțe pentru varsta a III a “ in anul 2014

 • 3. Suma alocata va fi utilizata pentru următoarele categorii de cheltuieli:

 • > Cheltuielile cu salariile de încadrare a personalului calificat in domeniul asistentei sociale;

 • > Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

 • > Cheltuieli pentru încălzirea si prepararea hranei;

 • > Cheltuieli cu iluminatul;

 • >  Cheltuieli pentru plata serviciilor, apa canal, salubrizare, telefon, încălzire ;

 • > Cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate ;

 • > Cheltuieli cu obiectele de inventar de mica valoare sau scurta durata și echipament pentru persoanele asistate;

 • > Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate;

 • > Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate;

 • > Cheltuieli cu materiale de curățenie pentru persoanele asistate;

 • > Cheltuieli carburanți, lubrefianti necesarari pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala.

 • II. Durata convenției

în perioada în care, datorită unor cauze de forță majoră, parohia se află în imposibilitatea de a acorda serviciile de asistență socială, subvenția nu se acordă.

 • VI. Suspendarea subvenției

Prezenta convenție se suspendă în cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la Capitolul III, punctul 3 și 7-

Municipiul Galați, va notifica parohia că subvenția pe luna respectivă nu se mai acordă.

 • VII. încetarea convenției

Prezenta convenție încetează:

 • a.  Prin acordul de voință al părților;

 • b. Prin reziliere, la solicitarea motivată a uneia dintre părți;

 • c.  La data expirării duratei pentru care a fost încheiată, în cazul în care convenția nu a fost reziliată;

 • d. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de trei luni.

în cazul în care una dintre părți nu își respectă obligațiile asumate prin prezenta convenție, partea lezată va notifica părții în culpă să depună toate diligențele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.

Dacă partea în culpă nu se conformează în termen de 15 zile de la primirea notificării, partea lezată poate rezilia în mod unilateral, convenția.

 • VIII. Modificarea convenției

Modificarea prezentei convenții poate fi făcută prin act adițional, cu acordul ambelor părți.

IX. Litigii

în caz de litigiu, părțile vor încerca soluționarea acestuia, în mod amiabil.

în cazul în care nu reușesc soluționarea în mod amiabil a litigiului, acesta se soluționează de către instanțele judecătorești, potrivit legii.

X. Dispoziții finale

Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentei convenții, trebuie să fie transmisă în scris.

Orice documente scris trebuie înregistrat, atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Prezenta convenție s-a încheiat la sediul Municipiului Galați, în două exemplare. MUNICIPIUL GALAȚI                             PAROHIA SFANȚUL SPIRIDON

PRIMAR                                                      Preot paroh

Director,

Direcția Generala Buget Finate

Director

Direcția Generala Servicii Publice

Director,

Direcția Financiar Contabilitate

Director,

Direcția de Asistenta Sociala si Servicii Publice


Compartiment Dezvolatare Servicii Sociale Relații cu Instituțiile de Asistenta Socila