Hotărârea nr. 533/2013

Vanzarea terenului cu suprafata de 127,22 mp, intravilan, proprietate privata a municipiului Galati, situat in Str. Traian Vuia nr. 8A, domnului Dalaban Stefan

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 533

din 11.12.2013

privind: vânzarea terenului cu suprafața de 127,22 mp, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, situat în str. Traian Vuia nr. 8 A, domnului Dalaban Ștefan

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 526/09.12.2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 11.12. 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 143574/03.12.2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 143576/03.12.2013, al Direcției Generale de Dezvoltare;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere prevederile din Cap. 1.2, pct. 7 din Anexa la HCL nr. 207/29.06.2010 privind: Regulamentul privind vânzarea terenurilor proprietate privată a municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. „c”, alin. 5, Ut. „b” și art. 123, pct. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă vânzarea terenului în suprafață de 127,22 mp, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, situat în Galați, str. Traian Vuia nr. 8 A, domnului Dalaban Ștefan.

Art.2 - Prețul de vânzare este de 78,60 €/mp, fără TVA, la cursul oficial comunicat de BNR la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 3 - Cheltuielile ocazionate de încheierea contractului de vânzare cumpărare vor fi suportate de către cumpărător.

Art. 4 — Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, RaduCctgvian Kovacs

■■ V