Hotărârea nr. 528/2013

Asigurarea in 2014 a resurselor financiare necesare implementarii proiectului "Festivalul Scrumbiei"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 528 din 11.12.2013

privind: asigurarea în 2014 a resurselor financiare necesare implementării proiectului

„Festivalul Scrumbiei”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 479/05.12.2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de

11.12.2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 145436/06.12.2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 145438/06.12.2013, al Direcției Generale Servicii Publice;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.5 alin. (3) și (4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (9) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,

republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.i- Se aprobă asigurarea în 2014 a resurselor financiare necesare implementării proiectului „Festivalul Scrumbiei” în valoare totală 408.332 lei cu TVA, din care:

  • - 329.300 lei reprezintă valoarea eligibilă estimată;

  • - 79.032 lei reprezintă valoarea neeligibilă,

în condițiile rambursării ulterioare a valorii eligibile a proiectului.

Art, 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art,3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

Radu Octavian Kovacs