Hotărârea nr. 525/2013

Validarea mandatului domnului consilier local Gigel Caliga

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.525

din 11.12.2013

privind: validarea mandatului domnului consilier local Gigei CALIGA

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 477/03.12.2013

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 11.12.2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 147700/10.12.2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 147702/10.12.2013, al Compartimentului Asistență Tehnică și Juridică Consiliul Local;

Având în vedere raportul comisiei de validare;

Având în vedere HCL nr. 519/21.11.2013 privind încetarea mandatului domnului consilier local Mihai Manoliu;

Având în vedere adresa nr. 459/05.12.2013 a Uniunii Social Liberale - Filiala Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 145442/06.12.2013;

Având în vedere prevederile art. 96 alin. (9) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 9 alin. (2), Ut. ”a”și V, art. 10 și art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 69 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art.36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HO
Art, 1 - Se validează mandatul de consilier local al domnului GIGEL CALIGA, înscris pe lista de candidați pentru alegerea autorităților administrației publice locale din data de 10.06.2012 a Uniunii Social Liberale - Filiala Galați

Art. 2 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,


Secretarul municipiului Galați,

Radu Octavian Kovacs