Hotărârea nr. 524/2013

Rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru municipiul Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 524

din 03.12.2013

privind: rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Municipiul Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 478/03.12.2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședința de îndată din 03.12.2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 143330/03.12.2013 a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 143332/03.12.2013, al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având in vedere Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale si Administrației publice nr. 3443/02.12.2013.

Având în vedere dispozițiile art. 49, alin. 10 din Legea nr. 273/2006 privind finanațele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. 1 și alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 2, lit. a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1” Se aprobă rectificarea veniturilor bugetului local secțiunea funcționare la capitolul 42.02.64_ Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, cu suma de 10.000,00 mii lei.

Art. 2 -Se aproba rectificarea cheltuielilor bugetului local secțiunea funcționare la capitolul 8i.O2_Combustibil si energie cu suma de 10.000,00 mii lei.

Art. 3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

Radu Octavian Kovacs