Hotărârea nr. 520/2013

Numirea administratorului special al SC APATERM SA Galati, stabilirea atributiilor si remuneratia acestuia

' ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 520

din 21.11.2013

privind: numirea administratorului special al SC APATERM SA Galați, stabilirea atribuțiilor și remunerației acestuia

)

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 474/21.11.2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 21.11.2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 139356/21.11.2013 a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 139358/21.11.2013, al Biroului Resurse Umane și Salarizare;

.)

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere HCL nr. 248/17.06.2011 privind numirea administratorului special la SC APATERM SA Galați, atribuțiile și salarizarea acestuia, încetarea contractului de mandat al directorului SC APATERM SA Galați - domnul Cubasa George - precum și încetarea mandatului membrilor Consiliului de Administrație și al reprezentantului AGA la SC APATERM SA Galați;

Având în vedere solicitarea doamnei Stratulat Adriana de eliberare din funcția de administrator special al SC APATERM SA Galați, înregistrată la Registratura Municipiului Galați sub nr. 139240/21.11.2013;

Având în vedere dispozițiile art. 18, alin. (1) și (2) coroborate cu dispozițiile art. 103, alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- începând cu data de 21.11.2013, încetează activitatea de administrator special al SCAPATERM SA a doamnei Stratulat Adriana.

Art. 2- Se numește în funcția de administrator special al SC APATERM SA, începând cu data de 21.11.2013, domnul Dumitru Didi.

Art. 3 - Atribuțiile administratorului special sunt:

  • a) administratorul special exprimă intenția debitorului de a propune un plan, potrivit art. 28 alin. (1) Ut. h), coroborat cu art. 33 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;

  • b)  administratorul special participă, în calitate de reprezentant al debitorului, la judecarea acțiunilor prevăzute la art. 79 si 80 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;

  • c) administratorul special formulează contestații în cadrul procedurii reglementate de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;

  • d) administratorul special propune un plan de reorganizare;

  • e)  administratorul special administrează activitatea debitorului, sub supravegherea administratorului judiciar, după confirmarea planului;

  • f) după intrarea în faliment, administratorul special participă la inventar, semnând actul, primește raportul final și bilanțul de închidere și participă la ședința convocată pentru soluționarea obiecțiunilor și aprobarea raportului;

  • g) administratorul special primește notificarea închiderii procedurii.

Art. 4- Se stabilește remunerația administratorului special în cuantum brut de 5477 lei (egală cu cea de viceprimar al municipiului Galați).

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,


Secretarul municipiului Galați,

Radu Octavian Kovacs

J