Hotărârea nr. 515/2013

Aprobarea acordului de parteneriat cu SC Vision Improve SRL in vederea realizarii manifestarilor prilejuite de organizarea "Serbarilor Galatiului" si a "Targului de Craciun"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

‘ MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.515

din 21.11.2013

privind: aprobarea acordului de parteneriat cu SC Vision Improve SRL în vederea realizării manifestărilor prilejuite de organizarea "Serbărilor Galațiului" si a "Târgului de Crăciun"

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 472/21.11.2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 21.11.2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 139366/21.11.2013 a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 139368/21.11.2013, al Direcției Generale Servicii Publice;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. V, alin. 7, Ut. V din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, - republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- Se aprobă încheierea acordului de parteneriat cu SC Vision Improve SRL, în vederea realizării manifestărilor prilejuite de organizarea "Serbărilor Galațiului" si a "Târgului de Crăciun", individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă mandatarea Primarului municipiului Galați, în vederea încheierii Acordului de parteneriat, menționat la art. 1.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

Radu Octavian Kovacs


HCL 515 doc.

ANEXĂ LA HCL NR. 515/21.11.2013

ACORD DE PARTENERIAT Nr..............data......................

Art.1. Părțile:

Municipiul Galați cu sediul în Galați, str. Domnească nr.38, cod fiscal 3814810, reprezentat prin Stan Marius - Primarul municipiului Galați și ec. Daniel Stadoleanu - Director Direcția Buget Finanțe

si

SC VISION IMPROVE SRL cu sediul in Loc. Brașov, Str. Muncitorilor, Nr.8, Cam 2, Jud. Brașov, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J08/896/2010, CUI: RO 27284788, cont de decontare nr. RO19 BACX 0000 0005 2896 6001 deschis la Unicredit Țiriac Bank, reprezentată legal prin Domnul Marius Adam în calitate de Administrator.

Art.2. Obiectul

Realizarea în parteneriat a proiectelor:

-eveniment „Serbările Galațiului 2013”, în perioada 29 noiembrie 2013 - 1 decembrie 2013, orele 10.00-23:00 în Municipiul Galați, locațiile: platoul din fața Sălii Sporturilor și Faleza Superioară, cuprinsă între Strada Prelungirea Traian și Parcul Viva Galați;

-”Târg de Crăciun”, în perioada 6 -27 decembrie 2013, orele 10.00-23:00 în Municipiul Galați, locația: platoul din fața Sălii Sporturilor.

Art.3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

S.C. VISION IMPROVE S.R.L.:

• Să amenajeze zonele stabilite în perioadele menționate prin amplasarea logisticii necesare desfășurării evenimentelor;

 • •  Să amplaseze standurile și corturile expoziționale, în conformitate cu normele legale în vigoare privind realizarea acestora, fără a aduce prejudicii, stricăciuni spațiului în care se face amplasarea acestora;

 • •  Să promoveze imaginea Municipiului Galați și a Consiliului Local al Municipiului Galați în cadrul evenimentului „Serbările Galațiului 2013”și "Târg de Crăciun”;

 • •  Să obțină toate autorizațiile necesare desfășurării în bune condiții a acestor evenimente:

 • •  Să asigure racordarea, în condițiile tehnice impuse de normele legale în vigoare, a fiecărei căsuțe / stand pentru vânzare la sursa de curent electric;

 • •  Să asigure contravaloarea prestațiilor artistice desfășurate în perioada 29 noiembrie 2013 - 1 decembrie 2013 conform anexei atașate prezentului acord;

 • •  Să asigure ocuparea locațiilor puse la dispoziție cu comercianți și/sau alte categorii de persoane pentru realizarea evenimentelor;

 • •  Să asigure logistica necesară desfășurării activităților comerciale conform prevederilor prevăzute de conducerea Primăriei Municipiului Galați;

 • •  Să suporte toate riscurile și să achite reparațiile necesare în cazul realizării unor pagube materiale cauzate bunurilor proprietatea Municipiului Galați, precum și terțelor persoane împreună cu bunurile ascestora care au suferit prejudicii create direct sau indirect din activitățile cuprinse în evenimentele menționate;

 • •  Să obțină de la UCMR-ADA autorizația neexclusivă de utilizare a muzicii în scop lucrativ pentru evenimentele menționate;

 • •  Din utilizarea locațiilor puse la dispoziție va achita o cotă de 50% din profitul net pe activitatea respectivă, până la data de 31.12.2013;

 • •  Să demonteze și dezafecteze zonele din cadrul evenimentului în perioada stabilită ulterior cu Primăria Municipiului Galați.

MUNICIPIUL GALAȚI:

 • •  Să pună la dispoziția partenerului locațiile necesare desfășurării evenimentelor;

 • •  Să asigure necesarul de energie electrică în zonele convenite pentru desfășurarea evenimentului;

 • •  Să asigure salubritatea zilnică, sau de câte ori este nevoie, a locațiilor de desfășurare a evenimentului;

 • •  Să asigure suplimentarea de pubele pentru deșeurile menajere;

 • •  Să asigure paza și protecția pe toată perioada desfășurării evenimentului;

Ari 4. Durata parteneriatului:

Prezentul acord este valabil în perioada 27.11.2013-28.12.2013.

Art. 5. Comunicări:

Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului protocol, trebuie să fie transmisă în scris.

Orice document trebuie înregistrat, atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

Comunicările dintre părți se pot face prin telefon, telegramă sau fax, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Art. 6. Litigii:

Părțile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi în legătură cu îndeplinirea protocolului. în cazul nesoluționării divergențelor, părțile se vor adresa instanțelor române competente.

Art. 7. Clauza de forță majoră

Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea, în mod necorespunzător (totală sau parțială), a oricărei obligații care îi revine pe baza prezentului protocol, dacă neexecutarea sau executarea

ANEXĂ LA HCLNR. 515/21.11.2013

ANEXA

DESFĂȘURARE PROGRAM

Serbările Galatiului 2013

Vineri, 29 noiembrie 2013

Folclor:

Recital extraordinar susținut de Ansamblul Folcloric Maria Tănase din Craiova coordonata de Maestrul Dirijor: Nicu Crețu și invitații de excepție: Petrică Mâțu Stoian Niculina Stoican Constantin Enceanu Mariana lonescu Căpitanscu

Muzica ușoara:

Connect-R

Voltaj

Sambata, 30 noiembrie 2013

Folclor:

Recital extraodinar susținut de Orchestra de la Chișinău coordonată de Maestrul Nicolae Borgros cu invitații de excepție din zona Moldovei: Laura Lavrig Mioara Velicu

Sofia Vicoveanca

Muzica ușoara :

Elena Gheorghe

Vama

Duminica, 1 Decembrie 2013 Folclor:

Recital extraordinar susținut de Ansamblul Jidvei România din Alba, coordonat de maestrul Stelian Stoica

Muzica ușoara :

Mandinga

Zdop si Zdup

ANEXĂ LA HCL NR. 515/21.11.2013 necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră așa cum este definită de lege.

Prezentul acord a fost încheiat astăzi, ......................... în 2 exemplare

originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Municipiul Galați                           S.C. VISION IMPROVE S.R.L.

Primar                                          Adam Marius

Marius Stan

Director Direcția Generală Buget Finanțe

Ec. loan Daniel Stadoleanu

Director Direcția Generală de Dezvoltare

Gabriel Bucur

Director Direcția Generală Servicii Publice

Silviu Bacalum

Control Financiar Preventiv

Ec. Campeanu Rodica

Avizat Juridic

C.J. Togan Dragu

întocmit,