Hotărârea nr. 512/2013

Acceptul trecerii imobilului, Unitatea Militara Cazarma 3006, situat in Galati, Str. Tecuci, din domeniul public al statului si din administratrea Ministerului Apararii Nationale, in domeniul public al municipiului Galati si administrarea Consiliului Local Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 512

din 21.11,2013

privind: acceptul trecerii imobilului, Unitatea Militară Cazarma 3006, situat în Galați, str. Tecuci, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:465/18.11.2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 21.11.2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 130038/28.10.2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 130040/28.10.2013, al Direcției Generale de Dezvoltare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 9, alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă trecerea imobilului, Unitatea Militară Cazarma 3006, situat în Galați, str. Tecuci, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați.

Art. 2  - Hotărârea va fi înaintată Instituției Prefectului Județului Galați, în

vederea promovării unei Hotărâri de Guvern.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

Radu Octavian Kovacs

(

HCL512doc.