Hotărârea nr. 510/2013

Aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de investitii , constand in construire sarpanta si invelitoare la unele unitati de invatamant din municipiul Galati

ROMANIA

“ JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 510

din 21.11.2013

privind: aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, constând în construire șarpantă și învelitoare la unele unități de învățământ din municipiul Galați

Inițiatori: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 458/17.11.2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de

21.11.2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 137064/15.11.2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 137066/15.11.2013, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) și ale art. 126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, pentru anul 2013, constând în Construire șarpantă și învelitoare la următoarele unități de învățământ din municipiul Galați:

-Colegiul Național Costache Negri - cămin     - Liceul Teoretic Dunărea - Școala Gimnazială nr. 31

-Școala Gimnazială nr. 3

-Școala Gimnazială nr. 40 Iulia Hașdeu

-Școala Gimnazială Sfântul Grigore Teologul

-Liceul Tehnologic Anghel Saligny

-Liceul cu program sportiv

  • - Colegiul Tehnic Traian Vuia

  • - Școala Gimnazială Petre Țuțea

  • - Școala Gimnazială nr. 17

  • - Școala Gimnazială nr. 22

  • - Liceul Teoretic Emil Racoviță

  • - Colegiul tehnic de alimentație și turism D. Moțoc


Art. 2 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici, estimați pentru fiecare școală, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

Radu Octauian Kovacs

ANEXA

LA HCL NR. 510/21.11.2013

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI PENTRU OBIECTIVELE: CONSTRUIRE ȘARPANTĂ LA:

Nr. Crt.

Denumire unitate de învățământ

Suprafața acoperiș (mp)

Valoare totală a investiției cu TVA (mii lei)

Din care:

C+IW

(mii lei)

Durata de execuție

(luni)

1

Colegiul National Costache Negri - cămin

793,39

163.255

127.127

6

2

Școala Gimnazială nr.31

1.135,94

257.125

202.563

6

3

Școala Gimnazială nr.3

1.135,94

244.872

188.942

6

4

Școala Gimnazială nr.40 lulîa Hașdeu

1.135,94

244.872

188.942

6

5

Școala Gimnazială Sfântul Grigore Teologul

1.135,94

254.572

201.494

6

6

Liceul Tehnologic Anghel Salîgny

1.135,94

244.872

188.942

6

7

Liceul cu program sportiv

1.135,94

254,572

201.494

6

8

Liceul teoretic Dunărea

1.135,94

257.125

202.563

6

, 9

Colegiul Tehnic Tralan Vuia

1.059,87

221.540

173.244

6

10

Școala Gimnazială Petre Țuțea

1.351,17

278.028

217.724

6

11

Școala Gimnazială nr.17

761,28

159.092

125.937

6

12

Școala Gimnazială nr.22

903,46

186.212

146.083

6

13

Liceul Teoretic Emil Racovița

1.318,45

273,576

225.153

6

14

Colegiul tehnic de alimentație si turism D.Moțoc

834,89

172.485

131.606

6

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE Director General Ing. ADRIAN BUCUR

ȘEF SERVICIU INVESTIȚII

Ing.VIOLETA PAVLENCO.


COMP. REPARAȚII IMOBILE

Ing. DANIELA BURUIANĂ