Hotărârea nr. 509/2013

Aprobarea achizitionarii de servicii de consultanta de specialitate pentru recuperea TVA aferenta unor obiective de investitii derulate in perioada 2006 - 2013, in cadrul activitatii economice a municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 509

din 21.11.2013

privind: aprobarea achiziționării de servicii de consultanță de specialitate pentru recuperarea TVA aferentă unor obiective de investiții derulate în perioada 2006-2013, în cadrul activității economice a Municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 468/21.11.2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 21.11.2013;

Având în vedere expunerea de motive nr.138062/18.11.2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 138064/18.11.2013, al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 145 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și pct. 45 din Normele metodologice de aplicare a art. 145 din Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, ' republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- Se aprobă achiziționarea serviciilor de consultanță de specialitate pentru recuperarea TVA aferentă unor obiective de investiții derulate în perioada 2006-2013, în cadrul activității economice a Municipiului Galați.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,


Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

RaduC ianKovacs