Hotărârea nr. 508/2013

Majorarea capitalului social al SC CONS MANAGEMENT PARC DE SOFT SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 508

din 21.11.2013

privind: majorarea capitalului social al SC CONS MANAGEMENT PARC DE SOFT SRL

Inițiator: Viceprimarul municipiului Galați, Florin Popa;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 471/21.11.2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 21.11.2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 139318/21.11.2013, a inițiatorului-Viceprimarul municipiului Galați, Florin Popa;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 139320/21.11.2013 al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 10 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit.”a”, alin. 3, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

A ’                                                                                                                                                  .

în temeiul ort. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, j

republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă majorarea capitalului social al SC CONS MANAGEMENT PARC

DE SOFT SRL Galați cu suma de 150 000 lei, reprezentând aportul, în numerar, al Consiliului Local Galați.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

Radu Ocțavian Kovacs