Hotărârea nr. 505/2013

Aprobarea cofinantarii si asigurarii resurselor financiare necesare implementarii proiectului "Centru Comunitar de servicii sociale din Str. Stiintei nr. 26"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 505

din 21.11.2013

privind: aprobarea cofinanțării și asigurării resurselor financiare necesare implementării proiectului „Centru Comunitar de Servicii Sociale din str. Științei nr. 26”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 456/17.11.2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 21.11.2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 137874/18.11.2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 137876/18.11.2013, al Direcției Generale de Dezvoltare, al Direcției Generale Buget Finanțe și al Direcției Generale Servicii Publice;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.5 alin. (3) și (4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2) Ut. d), alin. (6) lit. a) pct.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Art.l - Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului „Centru Comunitar de Servicii Sociale din str. Științei nr.26”, in valoare totală de 12.658.730 lei cu TVA, astfel:

  • -  253.174,6 lei cu TVA, contribuția de la bugetul local al municipiului Galați,

  • -  asigurarea resurselor financiare pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente proiectelor ce compun cererea de finanțare, în condițiile rambursării ulterioare a 98% din cheltuielile eligibile, din FEDR1 și de la bugetul de stat.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art, 3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați,

Radu Octavian Kovacs

Fondul European de Dezvoltare Regională