Hotărârea nr. 50/2013

Stabilirea statiilor - punctelor de imbarcare/debarcare - pentru transportul public de persoane prin curse regulate de interes judetean

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.50 din 28 02 2013

privind: stabilirea stațiilor - punctelor de îmbarcare/debarcare - pentru transportul public de persoane prin curse regulate de interes județean

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 49/19 02 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28 02 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 61 722/19 02 2013, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 61 724/19 02 2013, al Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere prevederile art.16, alin.4 din Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport public l0cal, actualizată;

Având în vedere prevederile art.4, lit.”b” din Ordinul nr. 353 / 23.11.2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, emis de MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE, actualizat;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art.1 - Se stabilesc stațiile - punctelor de îmbarcare/debarcare - pentru transportul public de persoane prin curse regulate de interes județean, după cum urmează:

a) plecări din Autogara Multisoft - Dunărea:

- spre Branistea

- Piața Micro 19,

 • - spre Tecuci (DN 25) - str. Brailei, la cca. 50 metri de sensul giratoriu spre Tecuci,

 • - spre Pechea (DJ 251) - Piața Energiei (la 300 metri de intersecție spre

viaduct),

 • - Mittal Steel (Poarta Principală),

 • - Mittal Steel (Poarta comercială),

 • - Fabrica de var,

 • - SC Atlas SA,

 • - SC Atlas - Service.

- spre Tg. Bujor (DN 26) - Fabrica de pâine “Arcada” (str. Traian).

b) plecări din Autogara Dumitru Impex SRL:

- - spre Branistea

- Piața Micro 19,

 • - spre Tecuci (DN 25) - str. Brailei, la cca. 50 metri de sensul giratoriu spre Tecuci,

 • - spre Pechea (DJ 251) - Piața Energiei (la 300 metri de intersecție spre

viaduct),

 • - Mittal Steel (Poarta Principală),

 • - Mittal Steel (Poarta comercială),

 • - Fabrica de var,

 • - SC Atlas SA,

 • - SC Atlas - Service.

- spre Tg. Bujor (DN 26) - Fabrica de pâine “Arcada” (str. Traian).

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Galati

Kovacs Radu

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

privind stabilirea unor stații pentru transportul județean

Pentru a veni în întâmpinarea solicitării formulate în scris de către Consiliul Județului Galați ca Autoritate Locală a serviciului public de transport local județean în regim regulat și a recomandărilor A.R.R. privind plecările / sosirile curselor aferente curselor județene să se efectueze cu precădere din / în punctele de îmbarcare / debarcare utilizate în cazul transportului local considerăm oportună aprobarea de către Consiliului Local al Municipiului Galați prezentul Proiect de Hotărâre privind aprobarea unor astfel de puncte de îmbarcare/debarcare cu statut de stații și nu de capăt de traseu pentru transportul județean - altele decât cele ale transportului public local de persoane în regim regulat.

Proiectul de Hotărâre vine în sprijinul cetățenilor care utilizează serviciul public de transport public local și județean în regim regulat.

Temeiul Legal este prevăzut în art 36 al. 1 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administrația Publică Locală, modificată și republicată în 2007, art. 16 al. (4) din Legea nr. 92 /2007 privind serviciile de transport public local și art. 4 lit. b) din Ordinul nr.353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local.ROMANIA

JUDETUL GALATI

MUNICIPIUL GALATI

DIRECTIA TEHNICA

RAPORT DE SPECIALITATE

privind stabilirea unor stații pentru transportul județean

Nr.____________/2013

În urma solicitării Consiliului Județului Galați propunem spre aprobare Proiectul de Hotărâre privind înființarea unor stații pentru transportul public județean în regim regulat. Acest Proiect de Hotărâre vine în întâmpinarea cetățenilor care utilizează transportul public local și județean precum și a recomandărilor A.R.R. de a amplasa punctele de îmbarcare/debarcare a transportului județean în apropierea stațiilor transportului public local.

La ora actuală în Municipiul Galați funcționează un număr de 3 autogări autorizate:

 • - Multisoft SRL - Bariera Traian;

 • - Multisoft SRL - Drumul de centură - Cartier Dunărea;

 • - Dumitru Impex SRL - Ana Ipătescu.

Punctele de îmbarcare / debarcare cu statut de statii si nu de capat de traseu propuse spre aprobare sunt următoarele:

 • a) plecări din Autogara Multisoft - Dunărea:

 • - spre Branistea - Piața Micro 19,

 • - spre Tecuci (DN 25) - str. Brailei, la cca. 50 metri de sensul giratoriu spre Tecuci,

 • - spre Pechea (DJ 251) - Piața Energiei (la 300 metri de intersecție spre viaduct),

 • - Mittal Steel (Poarta Principală),

 • - Mittal Steel (Poarta comercială),

 • - Fabrica de var,

- SC Atlas SA,

 • - SC Atlas - Service.

 • - spre Tg. Bujor (DN 26) - Fabrica de pâine “Arcada” (str. Traian).

 • b) plecări din Autogara Dumitru Impex SRL:

 • - spre Branistea - Piața Micro 19,

 • - spre Tecuci (DN 25) - str. Brailei, la cca. 50 metri de sensul giratoriu spre Tecuci,

.             - spre Pechea (DJ 251) - Piața Energiei (la 300 metri de intersecție spre viaduct),

 • - Mittal Steel (Poarta Principală),

 • - Mittal Steel (Poarta comercială),

 • - Fabrica de var,

 • - SC Atlas SA,

 • - SC Atlas - Service.

 • - spre Tg. Bujor (DN 26) - Fabrica de pâine “Arcada” (str. Traian).

Temeiul Legal este prevăzut în art. 36 al. 1 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administrația Publică Locală, modificată și republicată în 2007, art. 16 al. (4) din Legea nr. 92 /2007 privind serviciile de transport public local și art. 4 lit. b) din Ordinul nr.353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local.

Direcția Tehnică Director Executiv Jalbă Laurențiu

Serviciul R. S. S. C. T. U. Schipor Valentin

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL GALAȚI                         Data oZ 2013

COMISIA NR.3

COMISIA PENTRU SERVICII PUBLICE,

GOSPODĂRIE COMUNALĂ, COMERȚ ȘI

PRIVATIZARE

RAPORT DE AVIZARE

Conform prevederilor art.44 și art.54, alin. 4 și 5 din Legea nr. 213/2001 privind administrația publică locală, republicată, COMISIA DE SPECIALITATE NR.3, s-a întrunit în plen pentru a aviza:

 • A. PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind: stabilirea stațiilor - punctelor de îmbarcare/debarcare - pentru transportul public de persoane prin curse regulate de interes județean

 • B. EXPUNEREA DE MOTIVE ÎNTOCMITĂ DE Primarul municipiului Galați

 • C. RAPORTUL DE SPECIALITATE ÎNTOCMIT DE Direcția Tehnică;

 • D. DIN DEZBATERI AU REZULTAT URMĂTOARELE

PE CALE DE CONSECINȚĂ COMISIA DE SPECIALITATE NR.3 PROPUNE :

 • a) NU AVIZEAZĂ PROIECTUL PREZENTAT (se încercuiește lit.a)

 • b) AVIZEAZĂ PROIECTUL ÎN FORMA PROPUSĂ (se încercuiește lit.b)

 • c) AVIZEAZĂ      PROIECTUL      CU      URMĂTOARELE

AMENDAMENTE:_____

Nr.

Crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

DA

DA

cu amendamente

NU

1

GAVAN EUGEN

2

DIMA CRISTIAN

NA

3

BOGATU HRISTACHE

4

ENACHE CRISTIAN SORIN

5

MALINOVICI VICTOR


\     \   mVa,°    \

czT _____________

™\\ \z


1

y


0

l\

'

'

4

y

«

4

a'o


'

r^ 1

| □ u u □ □ ti


\W V3 ta wl-

’      aT

Statie f

>ropusaStatie propusa


CU "O

E <z>O

I littal Steel (Poarta principala)


Mittal Steel (Poarta principala)
Statie propusa


Domeniul de utilizare :Propunere HCL Statii județ/littal Steel (Poarta principala) Mittal Steel (Poarta principala)Statie propusa

Domeniul de utilizare :Propunere HCL Statii județ