Hotărârea nr. 473/2013

Suplimentarea sumei alocate de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de construire si reparare a bisericii Sf. Dimitrie

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOT ARAREA NR.473

DIN 24 10 2013

privind: suplimentarea sumei alocata de la bugetul local in scopul continuării lucrărilor de construire si reparare a Bisericii Sf. Dimitrie

Inițiator:Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul si data depunerii proiectului: 413/2310 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinara în data de 24 10 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 128040/22 10 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 128060/ 22 10 2013, al Direcției Generale Servicii Publice, Direcției Generale Buget Finanțe si Direcției Generale de Dezvoltare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public si privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activitati științifice, invatamant, sanatate, culte, cultura, tineret, asistenta sociala, sport si agrement;

Având în vedere prevederile art. 3, alin. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. c din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art, 1- Se aproba suplimentarea de la bugetul local in scopul continuării lucrărilor de construire si reparare a Bisericii Sf. Dimitrie, cu suma de 10 000 lei de la cap. 67. 02 - „Cultura, recreere si religie”, Titlul 59 -Alte cheltuieli.

Art,2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art,3~ Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Secretarul municipiului Galați

Radu Octavian Kovacs

U

HCL 473