Hotărârea nr. 465/2013

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pe anul 2013, in baza carora se vor executa lucrarile de investitii la obiectivul "Modernizare Str. Traian intre Metro si str. Brailei - largire carosabil"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.465

din 2410 2013

privind: aprobarea indicatorilor tehnico - economici, pe anul 2013, în baza cărora se vor executa lucrările de investiții la obiectivul „Modernizare strada Traian intre Metro si str. Brăilei - lărgire carosabil”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul si data depunerii proiectului de hotarare: 403/23 10 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 24 10 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 126 364/16 10 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 126 366/16 10 2013 al Direcției ' )        Generale de Dezvoltare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public si privat al municipiului Galați;

Având în vedere Devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții „Modernizare strada Traian intre Metro si str. Brăilei - lărgire carosabil”;

Având în vedere prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile ari. 36, alin. 1, alin. 2, lit “b”, alin. 4, lit. “d” si art. 126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin.i din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l - Se aprobă indicatorii tehnico - economici, pe anul 2013, în baza cărora se vor executa lucrările de investiții la obiectivul „Modernizare strada Traian între Metro si str. Brăilei - lărgire carosabil”, prevazuti in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Radu Optavian Kovacs

7

Anexa

IaHCLnr. 465/2410 2013

Modernizare strada Traian intre Metro si str Brăilei - lărgire carosabil” l»W-'

fe.


■fc; ■                                r

Municipiul Galați are in programul de investiții pe anul 2013 reabilitarea străzii .^Traian intre Metro si str Brăilei, care implica lucrări de modernizare a liniilor de tramvai tiAsiv a firului de contact, modernizarea carosabilului si trotuarelor, a patiilor verzi, I '-.                                                           .                             .                                                                                       ,. .

ndntare de mobilier stradal, piste pentru biciclisti, rampe pentru persoane cu dizabilitati /intersecția de străzi, amenajare sens giratoriu la intersecția străzii Traian cu str. Al. ^țace/aru, desființarea semafoarelor si spatiilor comerciale din zona, lucrări //hidroedilitare, lucrări de instalații electrice.

• In vederea asigurării fluentei circulației se propune pe tronsonul Piața 30 SC: -

/Decembrie - str Brăilei lărgirea străzii Traian la 4 benzi de circulație si pe acest sector.

!.-?v ■1   .

fe.'; L • ț

Prin proiect se propun următoarelor lucrări:

1. Tronson str Brailei-str Tecuci pe o lungime de 528ml


fl/largire carosabil la 4 benzi //realizare trotuar nou in zona estica

^f/ampe pentru persoane cuhandicap      • • \      5

^/indicatoare si marcaje rutiere

//deviere rețea iluminat, inclusiv reamplasare stâlpi iluminat

2. Tronson str. Tecuci -Piața Decembrie-pe o lungime de 81 ml

/ -modernizare carosabil pe 2 benzi de sens

^reabilitare trotuar existent pe o suprafața de 33omp si realizare a unui trotuar nou pe o /suprafața de 490mp       ----—— ----—

&......

foi

F-

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI


K

Valoarea totala a investiției:    1-299.357,14 fei

Din care C+M :      *    1.151.888,66 lei

Capacitati:        -refacere sistem rutier 8oom (tronson str Brailei-Piata )-

carosabil si trotuare

-lărgire carosabil; suprafața de 3227 mp

-deviere rețea iluminat-8ooml

Durata de realizare a investiției: 6 luni

Sursa de finanțare: buget local