Hotărârea nr. 461/2013

Schimbarea regimului juridic al unui numar de 221 de apartamente situate in blocul G4, Str. Laminoristilor nr. 4, din locuinta in locuinta sociala

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HO TÂRÂREAnr. 461

din 24.10.2013

privind: schimbarea regimului juridic al unui număr de 221 de apartamente situate în blocul G4, str. Laminoriștilor nr. 4, din locuință în locuință socială

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 422/24.10.2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 24.10.2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 126832/17.10.2013, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 126834/17.10.2013, al Direcției Generale de Dezvoltare;

)              Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe,

administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 863 pct. e din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art, 45, alin. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1" Se aprobă transferarea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Galați a unui număr de 221 de apartamente situate în blocul G4, str. Laminoriștilor nr. 4 și schimbarea regimului lor juridic din locuință în locuință socială.

Art. 2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

Radu Octâvian Kovacs

/