Hotărârea nr. 459/2013

Modificarea si completarea art. 3 din HCL nr. 129/29.04.2010 referitoare la aprobarea realizarii proiectului "Centrul multifunctional HELP - Modernizare cantina de ajutor social Galati"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.459

din 24102013

privind: modificarea si completarea art. 3 din HCL nr. 129/29 04 2010 referitoare la aprobarea realizării proiectului Centrul multifuncțional HELP -Modernizare Cantina de Ajutor Social Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul si data depunerii proiectului de hotarare: 400/22 10 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 24 10 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 125 318/14 10 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 125 320/14 10 2013 al Direcției Generale Servicii Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.5, alin.3 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.36,alin.i, alin.2, lit.V, alin.4, lit.”b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art, I- Se aprobă modificarea si completarea art. 3 din HCL nr. 129/29 04 2010 referitoare la aprobarea realizării proiectului Centrul multifuncțional HELP - Modernizare Cantina de Ajutor Social Galați, care va avea următorul cuprins:

)

“Ari.3 - Se aprobă alocarea de la bugetul local al municipiului Galați a resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.”

Art,II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art,III- Secretarul municipiului Galați va asigura

transmiterea și


publicitatea prezentei hotărâri.