Hotărârea nr. 458/2013

Modificarea si completarea art. 2 si art. 3 din HCL nr. 52/25.02.2010 referitoare la aprobarea realizarii proiectului "Centrul de zi pentru copii cu autism din municipiul Galati"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 458

din 2410 2013

privind: modificarea si completarea art. 2 si art. 3 din HCL nr. 52/25 02 2010 referitoare la aprobarea realizării proiectului „Centrul de zi pentru copiii cu autism din municipiul Galați”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul si data depunerii proiectului de hotarare: 399/22 10 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 24

10 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 125 342/14 10 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 125 344/14 10 2013 al Direcției Generale Servicii Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.5, alin.3 din Legea nr. 2 73/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.36,alin.i, alin.2, lit.”b”, alin.4, HUN’din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HO TÂRĂȘTE

Art, I- Se aprobă modificarea si completarea art. 2 din HCL nr. 52/25 02 2010 referitoare la aprobarea realizării proiectului „Centrul de zi pentru copiii cu autism din municipiul Galați”, care va avea următorul cuprins:

“Art,2 - Se aprobă contribuția de la bugetul local al municipiului Galați., alcatuita din:

  • -  contribuția proprie la cheltuielile eligibile, in suma de 47 843,93 lei, reprezentând cofinantarea de 2% din valoarea eligibila a proiectului;

  • -  contribuția proprie la cheltuielile neeligibile in suma de 187 911,80 lei fara TVA si TVA-ul aferent acestora in valoare de 45 098,83 lei;

  • -  cheltuielile conexe ce vor aparea in timpul implementării proiectului prevăzut la art. 1.”

Art, II- Se aprobă modificarea si completarea art. 3 din HCL nr. 52/25 02 2010 referitoare la aprobarea realizării proiectului „Centrul de zi pentru copiii cu autism din municipiul Galați”, care va avea următorul cuprins:

“Art.3 ~ Se aprobă alocarea de la bugetul local al municipiului Galați a resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.”

Art.III - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art,IV- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Secretarul municipiului Galați

Radu Octanian Kovacs

n

HCL 458