Hotărârea nr. 453/2013

Modificarea si completarea HCL nr. 533/25.10.2007 referitoare la majorarea capitalului social si modificarea actului constitutiv al S.C. INDUSTRIAL PARC S.R.L.

SUMAN IA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HO TĂR ÂREA nr. 453

din 24 10 2013

privind: modificarea și completarea HCL nr. 533/25.10.2007 referitoare la majorarea capitalului social și modificarea actului constitutiv al S.C. INDUSTRIAL PARC S.R.L.

) Inițiator: Viceprimarul municipiului Galați, Popa Florin;

Numărul si data depunerii proiectului de hotarare:4i5/24 io 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 24.10.2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 128228/22.10.2013, a inițiatorului-Popa Florin, Viceprimarul municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 128230/22.10.2013, al Direcției Generale de Dezvoltare, al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea ) domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 16 alin. 2 coroborate cu dispozițiile art. 204 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. 1, coroborate cu dispozițiile art. 115 alin.i, lit. b din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se abrogă Hotărârea Consiliului Local Galați nr. 139/2013 privind atribuirea, în folosință gratuită pe o perioadă de 4 ani, societății Industrial Parc SRL, a obiectivului de investiții - “Parc Industrial - Zona Liberă Galați”.

Art» 2 - Se abrogă Hotărârea Consiliului Local Galați nr. 233/2011 privind revocarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Galați nr. 533/2007 referitoare la majorarea capitalului social și modificarea actului constitutive al societății Industrial Parc SRL.

Art» 3 - Se aprobă completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Galați nr. 533/2007 cu un nou aliniat, care va avea următorul cuprins:

“Se aprobă majorarea capitalului social al societății comerciale Industrial Parc SRL cu valoarea de 16.368.547,38 lei, reprezentând obiectivul de investiții -“Parc Industrial - Zona Liberă Galați” individualizat în anexele 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Art» 4 - Se aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local Galați nr. 533/2007, care va avea următorul conținut:

“Se aprobă modificarea actului constitutiv al societății comerciale Industrial Parc SRL în mod corespunzător”

Art» 5 - Orice alte prevederi contrare se abrogă.

Art. 6 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 7- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Anexa nr. t

La BfCL wtejfâfyty, 70.

JVr. cri*

Denumire obiectiv

Nn inventar

Valoare de inventar

1. .

Drumuri si platforme

4.401669,06

2.

Cabina poartă

92.000,28

3- ....

Gospodăria de apa si incendiu.

799-958,81

4.

Rețele apa potabilă si incendiu

,   533-781,33

5-

Bazin deretentie statie pompare + canalizare

' 1.565-356,44

6.

Rețea canalizare menajera+statie pompare.  ..

1.216.048,45

• 7

Rețele electrice si iluminat exterior

4.0487713,74

8.

Pavilion administrativ

2.592,480,70 .

9*

țialiidedepozitare

1.118.538,57

id. .

Tâțăl

2*3349

16^8^47,38

fâpșE&'r/r’? Ac Z:^/\/Ș7) ^7/


<•£ AiA*

Ut         •£,v 1