Hotărârea nr. 450/2013

Vanzarea terenului in suprafata de 34,78 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, situat in Galati, Str. Sindicatelor nr. 32, dnei. Afanase Marie-Magdalene

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.450

din 2410 2013

privind: vânzarea terenului cu suprafața de 34,78 mp, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, situat în Galați, str. Sindicatelor nr. 32, dnei. Afanase Marie-Magdalene

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul si data depunerii proiectului de hotarare: 394/22 10 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 24 10 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 125 068/1410 2013, a inițiatorului - Primarul municipiului Galați, Marius Stan;                                             .

Având în vedere raportul de specialitate nr. 125 070/14 10 2013 al Direcției Generale de Dezvoltare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 540/19 02 2008 emis de Instituția Prefectului Județului Galați;

Având în vedere prevederile Raportului de evaluare al terenului;

Având în vedere prevederile HCL nr. 403/19 09 2013 privind trecerea unor suprafețe de teren din domeniul public al municipiului Galați in domeniul privat al municipiului Galați;

Având în vedere prevederile Cap. 1.2, pct. 6 din anexa la HCL nr. 207/2010 referitoare la aprobarea Regulamentului privind vânzarea unor categorii de terenuri proprietatea privată a municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.i, alin.2, lit/V\ alin. 5, lit.V și art. 123, alin. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art, 1— Se aprobă vânzarea terenului cu suprafața de 34,78 mp, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, situat în Galați, str. Sindicatelor nr. 32, dnei. Afanase Marie-Magdalene, care îl deține cu contract de închiriere.

Art.2 - Prețul de vânzare este de 63,255 euro/mp, fără TVA, la cursul oficial comunicat de BNR la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

)

Art.3 - Cheltuielile ocazionate cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare vor fi suportate de către cumpărător.

Art.4 - După încheierea contractului de vânzare-cumpărare, încetează contractul de închiriere nr. 2003/01012011.

Art.5 ~ Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați