Hotărârea nr. 446/2013

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, UTR 27, Str. Cetatianu Ion nr. 5E ( fost Cetatianu Ion nr. 7), T43, P1, lot 5

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.446

din 24102013

privind: aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 27, str. Cetatianu Ioan nr. $E (fost str. Cetatianu Ioan nr.7), T43,Pi,lot5

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul si data depunerii proiectului de hotarare: 344/11 09 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 24 10 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 115 714/10 09 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 115 716/10 09 2013, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere prevederile art. 56, alin.i, alin. 6 și alin. 7 din Legea nr.350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.i, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”c” coroborat cu art.63, alin.5, lit.”f’ din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 2, lit.”e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.i - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 27, str. Cetatianu Ioan nr. $E (fost str. Cetatianu Ioan nr. 7), T43, Pi, lot 5, în vederea realizării unei construcții cu funcțiunea locuința, cu regim de înălțime Sp+P+M si a unui garaj cu regim de inaltime P, beneficiari Adamache Ionut Adrian si Adamache Mihaela, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările si completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările si completările ulterioare și a Legii nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările si completările ulterioare.

Art.3 ~ Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Arl.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.Contrasemnează


Secretarul municipiului Galați

Radu Oetavian Kovacs u

HCL 446.doc