Hotărârea nr. 445/2013

Modificarea si completarea HCL nr. 312/13.05.2008 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii, pentru anul 2008: "Reabilitare si modernizare sistem de alimentare centralizat cu energie termica 2006 - 2009 - Modernizare puncte termice"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

9                            9

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREAnr. 445

din 24.10. 2013

privind: modificarea și completarea HCL nr. 312/13.05.2008 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții, pentru anul 2008: „Reabilitare și modernizare sistem de alimentare centralizat cu energie termică 2006-2009 - Modernizare puncte termice”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 419/24.10:2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 24.10.2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 126368/16.10.2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 126370/16.10.2013, al Direcției Generale de Dezvoltare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. 1, art. 126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, eu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- Se aprobă modificarea și completarea HCL nr. 312/13.05.2008 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții, pentru anul 2008: "Reabilitare și modernizare sistem de alimentare centralizat cu energie termică 2006-2009 - Modernizare puncte termice”, prin includerea punctului termic din cadrul Colegiului Național Costache Negri.

Art, 2- Principalii indicatori tehnico-economici se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință, ^Rc^pfuSăvel Barbu

Contrasemnează,


Secretarul municipiului Galați,

Radu O^tâfyian Kovacs

ANEXA

la HCL nr. 445/24.10,2013

Reabilitare și modernizare sistem de alimentare centralizat cu energie termică 2006-2009 ~ Modernizare puncte termice

Principalii indicatori tehnico-economici

Valoarea investiției: 77.179.397 lei

Din care: C+M:     47.358.519 lei

Capacități: - modernizare 66 puncte termice

  • - redimensionarea și înlocuirea utilajelor de bază

  • - automatizarea instalațiilor

Sursa de finanțare: buget local

h                                 buget stat