Hotărârea nr. 432/2013

Trecerea din proprietatea privata in proprietatea publica a municipiului Galati a terenului in suprafata de 53.886mp si trecerea acestuia in administrarea Consiliului Judetean Galati pentru constructia obiectivului "Statie de tratare mecano-biologica si statie sortare", aferent proiectului "Sistemul de management integrat al deseurilor in judetul Galati"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.432 din 04102013

privind: trecerea din proprietatea privată în proprietatea publică a municipiului Galați a terenului în suprafață de 53886 mp și trecerea acestuia în administrarea Consiliului Județului Galați pentru construcția obiectivului Stație de Tratare Mecano-Biologică și Stație Sortare, aferent proiectului Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 379/03 10 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 04.10. 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 117386/17.09.2013 a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 117388/17.09.2013 al Direcției Generale de Dezvoltare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere prevederile art. 863, lit. e din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu art. 8, alin. (1) din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. 2, lit. “c” și alin. 5, lit. V din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 și alin. 3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă trecerea din proprietatea privată în proprietatea publică a municipiului Galați a terenului în suprafață de 53886 mp, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, și trecerea acestuia în administrarea Consiliului Județului Galați pentru construcția obiectivului Stație de Tratare Mecano-Biologică și Stație Sortare, aferent proiectului Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Galați.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Radu Octavian Kovacs
PUNCTE PE CONTUR


Nume

COORDONATE STEREO70

Punct

Yjm)

*30085553

73*666.8*4

2

*38078530

73*46957*

3

*3S078.*2S

73*47X69*

*

436076.LW

73*682.79*

5

*3*Q94^y«5

73*882.79*

6

KMM7**.C«6

734751.290

7

438’30.178

734751.290

f.

*38i jo. ivo ■

735018.600

9

*37«9*.J/O

7350’8582

■»o

437MM370

734971.2-12

’1

*37907.770

73*971.232

*2

♦37907.770

73*8'0582

*3

■ *3tJ058.*e8

73MT0582

1*

438058.888

73*682.79*

*4

*3ao>9.«»

73*682.79*

*38068.706

73*875.'*1

•i”   .

’ *38006.015

73*670.937

1B

. • 43806Z517 '

73*668.9*9     ]LEGENDA

______limita teren alocat Complexului de management al deșeurilor

■■■'■'r.'./..—r- ■ taluz - cota superioara


Revizia No.

• • ••

FICHTNER R e Ș O u r c i n o environmemt Environmental Consulting

rttwi er. ctxw>C7*^»A

•      CorrWjuo*»** Zaimf

Cs**rf*z<' ^*8»5w» Ga.'tKf

Cenuf»»^ prp'eer

Sistem de gestionare integrată a deșeurilor in județul Galați

*"—         j 1.-^

Jnțj. Xitar Sî-upSA;      ’ .1- '

•«0

JVLV>*u¥»SP:

«*•**

IM,Psmu    ■ ••/.'    |

■“

U.'fo^wa;

7W!t

«*«•* GA-ST-2 ■                    1