Hotărârea nr. 429/2013

Participarea municipiului Galati in cadrul Memorandumului de Intelegere privind instruirea unei cooperari intre Comunitatea de lucru a Regiunilor Dunarii impreuna cu Regiunile de Vest ale Marii Negre si mandatarea Primariei municipiului Galati pentru semnarea Acordului

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 429 din 04102013

privind: participarea municipiului Galați în cadrul Memorandumului de înțelegere privind instituirea unei cooperări între Comunitatea de Lucru a Regiunilor Dunării împreună cu Regiunile de Vest ale Mării Negre și mandatarea Primarului municipiului Galați pentru semnarea Acordului

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 378/03 10 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 04 10 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 121 320/01 10 2013 a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 118 852/23 09 2013 al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției de Proiecte și Finanțări Externe;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b și e, alin. (4) lit. a și alin.( 7), lit. a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă participarea municipiului Galați în cadrul Memorandumului de înțelegere privind instituirea unei cooperări între Comunitatea de Lucru a Regiunilor Dunării împreună cu Regiunile de Vest ale Mării Negre, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se mandatează Primarul municipiului Galați pentru semnarea Memorandumului sus-menționat.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Radu Octttvian Kovacs

Anexa

la HCL nr. 429/04 10 2013

Memorandum de înțelegere privind instituirea unei cooperări între Comunitatea de Muncă a Regiunilor Dunării, reprezentate de Austria Inferioară (incluzând porturile la Dunăre) împreună cu

Regiunile de Vest ale Mării Negre

Preambul

Comunitatea de Lucru a Regiunilor Dunării în 2012/2013 este sub președenția Austriei Inferioare, președinte fiind Guvernatorul Austriei Inferioare Erwin Proll. In paralel, există strategia UE pentru regiunea Dunării în prima faza a implementării. Mai mult, Comisia Europeană a instituit în 2010 în pregătirea revizuirii TEN-T(Rețeaua de Transport Trans-Europeană), un grup de experți(WG 4) care a fost mandatat să investigheze “extensia TEN-Tîn afara UE” și să dezvolte propuneri pe baza metodologiei dezvoltate de TINA Viena. O parte considerabilă a muncii a fost pe tema rolurilor porturilor maritime ca și “Porți către Europa”. WG 4 a identificat aici o serie de aglomerări de porturi maritime pe baza definiției Organizației Europene a Porturilor Maritime și subiectul memorandului este “Poarta de intrare multi-portuară Regiunea Nr. 7, Marea Neagră de Vest”. Poarta de intrare multi-portuară Regiunea Nr. 10, Nord Adricitică a implementat deja NAPA - Asociația Porturilor Nord Adriatice.

Cooperarea între regiuni este o componentă cheie a dezvoltării economice în regiunea Dunării și de asemenea este baza cooperării porturilor și orașelor regiunilor.

Memorandum de înțelegere

Conducerile regiunilor care împart Coasta de Vest a Mării Negre - regiunea Odesa(Ucraina), județele Galați și Constanța/România), regiunile Vama și Burgas(Bulgaria), ulterior numite Regiunile Mării Negre - și Comunitatea de Lucru a Regiunilor DunăriifARGE Donaulaender), reprezentate de președenția curentă a Austriei Inferioare(numite părți) s-au implicat în acest proces,

ȚINTIND la facilitarea comerțului internațional între părți

DORIND să întărească cooperarea între părți facilitând transportul și comerțul, acest lucru fiind esențial pentru dezvoltarea economică a regiunilor

RECUNOSCÂND importanța Regiunii de Vest a Mării Negre pentru rutele de transport Euro-Asia

CONSIDERÂND posibilitățile Strategiei UE pentru Regiunile Dunării(EUSDR) și Comunitățile de Lucru a Regiunilor Dunării sub președenția Austriei Inferioare

CONSIDERÂND importanța implementării unei organizații între Porturile Mării Negre bazat pe propunerea unei Porți de intrare multi-portuară Marea Neagră de Vest urmând exemplul NAPA

SUBLINIIND că soluțiile unor ținte atât de comune necesită o abordare nouă și inovativă intr-un cadru de cooperare regională

ÎNCREZĂTORI că cooperarea și coordonarea interagenții este de o importanță vitală pentru o dezvoltare economică de succes a părților

CONȘTIENTI de rolul transportului combinat în furnizarea serviciilor de transport în regiunea Dunăre - Marea Neagră

ONSTIENȚI de faptul că anumite măsuri pot fi implementate doar pe termen lung,

sunt de acord cu următorul Memorandum de înțelegere:

Articolul I: Scop

 • 1.    Scopul acestui memorandum este de a spori cooperarea și coordonarea între părți spre o mai adâncă dezvoltare economică a regiunii,de a dezvolta cooperarea porturilor maritime și fluviale relevante și de a spori politici care facilitează o asemenea dezvoltare.

 • 2.     Cooperarea țintește la perceperea și definirea premiselor și condițiilor pentru cea mai eficientă folosire a fondurilor și know-how-ului asigurate de sursele publice si private.

 • 3.    Mai mult, părțile vor coopera în definirea proiectelor comune și vor dezvolta o abordare armonizată în finanțarea acestor proiecte, luând în considerare instrumentele variate de finanțare(IFI) și instrumentele de cofinantare Europeană.

 • 4.    Fiecare partener participant își menține independența organizațională, financiară și legală. Nu se formează bunuri comune sau fonduri de capital.

 • 5.     Orice schimb de fonduri și resurse între părți se va face în conformitate cu un acord separat.

 • 6.    Fiecare partener își poate determina participarea în funcție de interesele economice și posibilitățile financiare; Partenerii participanți au oportunitatea să semneze un act adițional (anexă) al memorandumului, care reprezintă angajamentul concret al fiecăruia.

 • 7.     Datorită probabilității ridicate de cooperare pe proiecte europene, este necesară o distribuție clară a responsabilității/răspunderii între parteneri.

 • 8.

Articolul II: Acțiuni

 • 1.    Lucrul sub acest Memorandum va fi planificat și monitorizat împreună de către părți folosind serviciul de secretariat permanent(Pt. 3.1.).

 • 2.    Accentul pe activități, la fiecare moment din timp, va fi convenit între părți pe partea tehnică, de reglementare sau alte evoluții sau nevoi în acest proces.

 • 3.    Părțile participante sunt de acord, ca după o fază de start-up ce include și o conferință, ulterioară invitației președintelui Comunității de Lucru a Regiunilor Dunării, cu următoarele:

  • 3.1.   Formarea unui secretariat permanent

  • 3.2. Implementarea unei structuri de cooperare flexibilă

  • 3.3. Un studiu reper comandat de secretariat (a fi discutate detaliile -gama, participanți, finanțare)

  • 3.4.   Producerea unui mașter plan al traficului

  • 3.5. începerea discuțiilor' între organismele relevante ale părților ex. Camera de Comerț, agenții de afaceri, autorități locale și regionale etc.

  • 3.6.   Proiectul de cooperare va fi pus pe agenda Grupului de Lucru Transport si Navigație a Comunității de Lucru a Regiunilor Dunării

 • 4.    Poarta de intrare multi-portuară Regiunea Marea Neagră de Vest

Se incepe cu negocieri în legătură cu formarea unei organizații urmând exemplul NAPA, luând în considerare posibilele beneficii ale cooperării între porturile participante.

Trebuie să fie o analiză a posibilității ca o asociație care se bucură de capacitate legală, cum ar fi Grupurile Europene de Cooperare Teritorială.

Beneficiile se așteaptă să fie:

 • •  Prezența internațională comună în regiune și porturi

® Obiective strategice comune în competiția internațională

 • •  Dezvoltarea de standarde tehnice comune

 • •  Achiziții publice comune

 • •  Prezența comună la târguri comerciale

 • •  Prin aceste activități rezulta un potențial ridicat de economii

 • •  Expansiunea punctelor forte ale fiecărui partener

 • •  Răspuns al finanțării pentru activități comune EUSDR

 • •  Organizare comună a link-urilor transportului fluvial și pe uscat

 • •  Poarta de intrare multi-portuară Regiunea Marea Neagră de Vest susține planurile de dezvoltare ale membrilor

 • •  Un partener puternic pentru regiunile din jur

Prin aceste activități rezultă un potențial mare de economii.

După cum se poate vedea din graficul regiunilor porților de acces multi-port, Poarta de vest a Mării Negre este șansa de a strânge legăturile cu economiile majore ale Europei și cu regiunea Dunării și să o lege mai bine de rețelele internaționale. (A se vedea graficul din anexă)

Grupul de Lucru de Transport și Navigație al Comunității de Lucru al Regiunilor Dunării este pregătit să acompanieze faza de start a Porții de intrare multi-portuară Regiunea Marea Neagră de Vest.

Articolul III: Arii de Interes Specific

Părțile convin să se ocupe de unele sarcini specifice în cadrul MoU:

 • 1. Autostrada Mării Negre:

Fiind de interes comun pentru părți, propusă Autostrada Inelul Mării Negre ar trebui să joace un rol specific în mai sus menționatul studiu reper.

 • 2. Aututostrăzile mării

Partenerii vor coopera la identificarea, prepararea și implementarea proiectelor comune, care sunt bazate pe conceptul "autostrăzile mării". Acest concept ar trebui inclus și în studiul de referință.

 • 3. Participarea altor regiuni interesate:

Părțile convin să invite în o a doua etapă Porturile Dunării și Porturile Turcești de la Marea Neagră (Samsun și Trabzon) și regiunile înrudite să participe la acest memorandum.

 • 4. Măsuri oraganizaționale:

Părțile sunt de acord să țină întâlniri regulate organizate de secretariat în concordanță cu nevoile curente de cooperare pentru a se consulta pe problemele principale care apar și să se pună de acord asupra procedurilor și a unui program de lucru pentru discuțiile viitoare cu scopul de a îndeplini aceste atribuții

Articolul IV: Informare

 • - Părțile convin să schimbe informațiile necesare precum și know-how-ul pentru a atinge scopul cooperării regionale.

 • - Părțile vor înmulți schimbul de informații între administrațiile lor și alte organizații relevante, în special prin mijloace electronice, acestea fiind o unealtă indispensabilă pentru intensificarea cooperării.

 • - Este recomandabil să se creeze puncte de contact la fiecare partener-organizație însărcinată cu această sarcină.

 • - Acest Memorandum de înțelegere poate fi amendat de comun acord între părți sub forma unui act adițional.

 • - Actul adițional va fi parte integrantă a memorandumului și va intra în efect în momentul semnării.

- Dacă lina din părți consideră că e necesar să retragă/termine acest memorandum de înțelegere, poate face asta celelalte părți cu 6 luni în avans de data în care se termină/retrage.

Articolul V: Costuri

Toate părțile sunt de acord să suporte cheltuielile cooperării în conformitate cu următoarele: dacă nu s-a convenit altfel, părțile vor fi responsabile să își suporte cheltuielile proprii, incluzând cheltuieleile de transport intern și internațional și costurile de cazare. Gazda respectivă va trebui să ofere suport și asistență delegației vizitatoare.

Articolul VI: Observații de închidere

Cooperarea în cadrul Memorandumului de înțelegere e bazat pe un angajament voluntar și va continua până când obiectivele sale vor fi atinse.

Memorandumul de înțelegere nu are efecte legale și nu va fi interpretat să creeze vreo obligație legală pentru vreuna din părți.

Acest Memorandum nu restricționează părțile de la participarea la orice activitate cu agenții publice sau private, organizații sau persoane fizice. Nimic din memorandum nu va fi considerat o derogare de la acorduri anterioare și înțelegeri între părți.

Memorandumul de înțelegere va intra în vigoare la data semnării și va dura 5 ani de la această dată. Memorandumul poate fi extins după această dată dacă nu este terminat de către părți.

Redactat la Krems, Austria Inferioară, 13 mai 2013.

Acest Memorandum de înțelegere este convenit la inițiativa Comunității de Lucru a Regiunilor Dunării între regiunile și porturile Mării Negre de Vest și Comunitatea de Lucru:

Comunitatea de Lucru a Regiunilor Dunării:

Dr. Erwin Proll Guvernator al Austriei Inferioare Președintele Comunității de Lucru a Regiunii Dunării 2012-2013

Winfried Kretschman

Pim Ministru al Baden-Wurttemberg, Republica Federală Germană Președintele Comunității de Lucru a Regiunii Dunării 2014-2015

UCRAINA

Eduard Matviyhuk Guvernatorul regiunii Odesa

AlekseyA. Kostusyev Primarul Odesei

Valerij Jakovich Khmellijuk Primarul Ilyichevsc

Yuriy Vaskov Managerul General al Portului Odesa

ROMANIA

Dr. Nicolae Dobrovici Bacalbașa Președintele Consiliului Județean Galați

Nicușor Daniel Constantinescu Președintele Consiliului Județean Constanța

Marius Stan

Primarul Galațiului

Radu Ștefan Mazăre Primarul Constanței

Luigi Ciubrei

Manager General al Administrației Porturilor Dunărene Galați

Lucian Balut

Director General al Portului Constanța

BULGARIA

Ivan Velikov Guvernatorul Regiunii Vama

Pavel Marinov

Guvernatorul Regiunii Burgas

Ivan Portnih

Primar Vama

Dimitar Nikolov

Primar Burgas

Bozhidar Chaparov

Director interimar al Portului Vama

Dian Dimov

Președintele Consiliului de Administrație al Portului Burgas

OBSERVATORI

Turcia

Capt. Valentin Enchev

Administrația Maritimă Bulgară

Christian Steindl Președinte Porturile Publice Austriece

Pentru conformitatea traducerii

Istrate Drag os

&

f        i’"’ v

Președinte de ședință

Rotaru St

V A.


’ăvel Barbu t>?.\ țA \

-O’\ N*

f,»' ,Aj'' ■—

Â. ’