Hotărârea nr. 414/2013

Preluarea terenului in suprafata de 5.677mp situat in Galati, T52. P215/1, Str. Tunelului nr. 97 (Plaja Brates) si a constructiilor existente pe acest teren

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.414 din 19 09 2013

privind: preluarea terenului în suprafață de 5.677 mp situat în Galați, T 52, P 215/1, strada Tunelului, nr. 97 ( Plaja Brates) si a construcțiilor existente pe acest teren

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 362/18 09 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 19 09 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 112 022/29 08 2013 a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 112 024/29 08 2013 al Direcției Generale de Dezvoltare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa S.C.CONVEXSRL înregistrată sub nr. 25657/11.06.2013; Având in vedere prevederile cap VI, art. 10 lit. d din Contractul de concesiune nr. 9506/21.07.1994

Având în vedere prevederile art. 57 alin 1 lit e, alin 2 din O.U.G. nr. 54/28.06.2006, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.i, alin. 2, lit. ”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 și alin. 3 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă preluarea, de la S.C.CONVEX SRL, a terenului în suprafață de 5.677 mp situat în Galați, T 52, P 215/1, strada Tunelului, nr. 97 ( Plaja Brateș), în starea actuală, conform planului de amplasament și delimitare a imobilului, prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă preluarea de la S.C.CONVEX SRL, cu titlu gratuit, a construcțiilor existente pe terenul prevăzut la art. 1, construcții cedate de către concesionar concendentului.

Art. 3. Contractul de concesiune nr. 9506/21.07.1994 încetează, prin renunțare, la data predării terenului și construcțiilor.

Art. 4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Radu Octavian Kovacs

Hian de amplasament și delimitare a imoDiiuim scara 1:1000           ,

la


Anexa

HCL nr. 414/19 09 2013


Nr.cadastral

Suprafața măsurată 'mp)

Adresa Imobilului.

5677.00

Municipiul Galați; strada Tunelului, nr. 97

Carte funciară nr

Cc


Total


5677
B. Date referitoare la construcțiiMențiuni


zie provizorie (organizare de șantier)


INVENTAR DE COORDONATE

SISTEM DE PROIECȚIE STEREO 70


 • 1 Y=738113.14 X=445504.86

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8


¥=738115.85

Y=738172.43

Y=738178.30

Y=738197.94 Y=738210.76 Y = 738169.22 Y= 738173.36


X = 445508.59

X=445540.15

X=445531.9S

X=445501.11

X = 445479.79

X=4454 54.31

X = 445445.14


9

 • 10

 • 11

12

 • 13

 • 14

 • 15


Y=738145.33

Y=738145.09

¥=738138.72

Y=738136.24

Y=738129.93

Y=738120.84

Y=738119.08


X=445429.06

X=44 5433.01

X=44 5-114.98

X=445-r.3.8S

X = 445472.30

X=445490.89

X=44 54> 5.4'


Suprafața

Suprafața teren din acte -5000.00 mp


măsurată teren - 5677.00


mp


Executant,c.'. \hiip.

SERVICIUL PUBLl'C GEp/O^OCAD-EXPERT Autonzația ,șer(ip Q9'63      .

'seria 13 Nr. 9®3

CLASA IU

”.. SERVICIUL P1-'#

^otopoc/Wu#

Data: iuni^.?Ql(|r V