Hotărârea nr. 410/2013

Vanzarea in indiviziune a terenului in suprafata de 310,80mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, situat in Str. Ana Ipatescu nr. 18, SC COMBI MULTIMODAL SRL

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 410

din 19 09 2013

privind: vânzarea în indiviziune a terenului cu suprafața de 310,80 mp, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, situat în str. Ana Ipatescu nr. 18, SC COMBIMULTIMODAL SRL

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 370/18 09 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 19 09 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 110 942/23 08 2013, a inițiatorului - Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 110 944/23 08 2013, al Direcției Generale de Dezvoltare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere raportul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 144/13 03 2012, emis de Instituția Prefectului Județului Galați;

Având în vedere prevederile Raportul de evaluare al terenului;

Având în vedere prevederile HCL nr. 114/18 10 2012 privind trecerea unor suprafețe de teren din proprietatea publica a municipiului Galați in domeniul privat al municipiului Galați;

Având în vedere prevederile Cap. 1.2, pct. 1 din anexa la HCL nr. 207/2010 referitoare la aprobarea Regulamentului privind vanzarea unor categorii de terenuri proprietatea privata a municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.i, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”b” și art. 123, alin. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 și alin. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art, 1- Se aprobă vânzarea în indiviziune a terenului cu suprafața de 310,80 mp, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, situat iu str. Ana Ipatescu nr. 18, SC COMBIMULTIMODAL SRL, pe care il deține cu contract de concesiune.

Art.2 - Prețul de vânzare este de 68,21 euro/mp,fară TVA, la cursul oficial comunicat de BNR Ia data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

Art.3 — Cheltuielile ocazionate cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare vor fi suportate de către cumpărător.

Art.4 - După încheierea contractului de vânzare-cumpărare, art. 2 din Contractul de concesiune nr. 198/23 09 2010 se modifica prin act adițional, in sensul diminuării suprafeței concesionate cu 310,80 mp.

Art.5 ~ Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

HCL410.docContrasemnează


Secretarul municipiului Galați

ian Kovacs