Hotărârea nr. 408/2013

Vanzarea in exclusivitate a terenului in suprafata de 100mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, situat in str. Ionel Fernic nr. 18A, SC SUN FOR LIVE SRL

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.408

din 19 09 2013

privind: vânzarea în exlusivitate a terenului cu suprafața de 100,00 mp, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, situat în str. Ionel Fernic nr. 18A, SC SUN FOR LIVE SRL

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 368/18 09 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 19 09 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 110 036/21 08 2013, a inițiatorului - Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 110 038/21 08 2013 al Direcției Generale de Dezvoltare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere raportul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 33/31 01 2008, emis de Instituția Prefectului Județului Galați;

Având în vedere prevederile Raportul de evaluare al terenului;

Având în vedere prevederile Cap. 1.2, pct. 1 din anexa la HCL nr. 207/2010 referitoare la aprobarea Regulamentului privind vanzarea unor categorii de terenuri proprietatea privata a municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”b” și art. 123, alin. 3 din Legea administrației publice locale nr. 213/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 și alin. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art, 1— Se aprobă vânzarea în exclusivitate a terenului cu suprafața de 100,00 mp, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, situat în str. Ionel Fernic nr. 18A, SC SUN FOR LIVE SRL, pe care îl deține cu contract de concesiune.

Art.2 - Prețul de vânzare este de 54,00 euro/mp,fâră TVA, la cursul oficial comunicat de BNR la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

Art,3 — Cheltuielile ocazionate cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare vor fi suportate de către cumpărător.

Art,4 - După încheierea contractului de vânzare-cumpărare, încetează contractul de

concesiune nr. 20/06 011999.

Art.5 ~ Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederiloi' acestei hotărâri.

Art.6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Radu Optâyian Kovacs