Hotărârea nr. 405/2013

Vanzarea in exclusivitate a terenului cu suprafata de 180mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, situat in str. 9 Mai 1945 nr. 2B, SC HEDMARK SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.405

din 19 09 2013

privind: vânzarea în exclusivitate a terenului cu suprafața de 180,00 mp, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, situat în str. 9 Mai 1945 nr. 2B, SCHEDMARKSRL

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 365/18 09 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 19 09 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 100102/18 072013, a inițiatorului - Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 100 104/18 07 2013 al Direcției Generale de Dezvoltare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere raportul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 875/10 08 2011 emis de Instituția Prefectului Județului Galați;

Având în vedere prevederile Raportul de evaluare al terenului;

Având în vedere prevederile HCL nr. 472/24 11 2011 privind trecerea unor suprafețe de teren din proprietatea publica a municipiului Galați in domeniul privat al municipiului Galați;

Având în vedere prevederile Cap, 1.2, pct. 5, lit. “c” din anexa la HCL nr. 207/2010 privind aprobarea Regulamentului privind vânzarea unor categorii de terenuri proprietatea privată a municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.36, alin.i, alin.2,        alin.5, lit.”b” și art. 123 din

Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 și alin. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1— Se aprobă vânzarea în exclusivitate a terenului cu suprafața de 180,00 mp, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, situat în str. 9 Mai 1945 nr. 2B, SC HEDMARKSRL, pe care îl deține cu contract de închiriere.

Art.2 - Prețul de vânzare este de 50,56 euro/mp,fără TVA, la cursul oficial comunicat de BNR la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

Art.3 - Cheltuielile ocazionate cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare vor fi suportate de către cumpărător.

Art.4 - După încheierea contractului de vânzare-cumpărare, încetează contractul de închiriere nr. 27888/01 01 2012.

Art.5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Radu Oățavian Kovacs

IICL405.doc