Hotărârea nr. 403/2013

Trecerea unor suprafete de teren din domeniul public a municipiului Galati in domeniul privat al municipiului Galati

ROMANȚA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.403 din 19 09 2013

privind trecerea unor suprafețe de teren din domeniul public a municipiului Galați in domeniul privat al municipiului Galați

Inițiator: Viceprimarul municipiului Galați, Popa Florin;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 351/18 09 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 1909 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 115 448/10 09 2013, a inițiatorului-Viceprimarul municipiului Galați, Popa Florin;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 115 450/10 09 2013, al Direcției Generale de Dezvoltare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.10, alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. 1, alin. 2, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 și alin. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1- Se aprobă trecerea unor suprafețe de teren din domeniul public a municipiului Galați in domeniul privat al municipiului Galați, identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Secretarul municipiului Galați

Anexa

La HCL nr. 403/19 09 2013

SUPRAFEȚELE DE TEREN TRECUTE DIN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI GALAȚI ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI GALAȚI

Nr. Crt.

Adresa terenului trecut din proprietate publică în proprietate privată a Municipiului Galați

Ordinul Prefectului

Suprafața cuprinsă în Ordinul Prefectului exprimată în m.p.

Numărul cererii de cumpărare /concesionare

Nume solicitant

Observații

1

2

3

4

5

6

7

1.

Cartier Micro 19, Zona Bloc N4 (Str. Zidarilor nr. 3 bis S1)

669/20.09.2010

204,00

94976/23.09.2011 și 101668/13.10.2011 solicită cumpărarea terenului

S.C. UNOSTAR S.R.L.-Administrator Racoviță Alexandru

Terenul în cauză face obiectul Contractului de Concesiune nr. 35/03.07.2007

2.

Str. Traian Vuia nr. 8A

241/25.02.2011

127,22

42573/07.09.2011 solicită cumpărarea terenului

Dalaba Ștefan

Terenul este ocupat de construcția cu destinația spațiu comercial edificat în baza AC nr. 6085/27.03.1990

3.

Str. Brăilei nr. 161 S1

268/07.03.2011

175,63

88800/07.09.2011 solicită cumpărarea terenului

S.C.

PRESIDENT S.R.L. -Administrator Rusu Emil

Terenul este ocupat de construcție cu destinația spațiu comercial, restul terenului rămâne în proprietatea publica a municipiului Galați

4.

I

I

Str. Brăilei nr. 206 S1

135/12.03.2012

107,00

61730/29.06.2013 solicită cumpărarea terenului

S.C. DEREC 1 S.R.L. -Administrator Marosy Mircea

Teren ocupat de construcție definitivă cu destinația de spațiu comercial, deținut în baza unui contract de dare în folosință nr. 200/03.03.2008, pe 20 de ani.

5.

B-dui George Coșbuc nr. 1C

416/06.06.2012

i

41,00

80718/27.08.2012 solicită cumpărarea terenului

CAMERA NOTARILOR PUBLICI

Teren pe care se află construcția în care funcționează Camera Notarilor Publici și face obiectul unui

HCL 403.doc

Contract de Concesiune

6.

Str. Vadul Cărăbuș nr.

11A

141/12.03.2012

43,00

45157/02.11.2012 solicită cumpărarea terenului

Roată Nicu Viorel Eduard

Terenul este situat în incinta unui imobil cumpărat în baza Legii nr. 112/1995 este liber de construcții și face obiectul Contractului de închiriere nr. 1222/01.01.2012

7.

Str. Saturn nr. 9

529/25.06.2012

368,00

1621/16.01.2013 solicită cumpărarea terenului

Ghezea Constantin

Teren ocupat parțial de construcție , suprafața construită este de 104m.p. din totalul de 368m.p.

8.

Str. Brăilei, nr. 159F, aferent bloc A5 - A6

177/13.05.2008

44 ,07

79354/03.08.2011 solicită cumpărarea terenului

S.C CBS GROUP S.R-L.-Cânipă Silviu

Terenul este ocupat de construcție cu destinația spațiu comercial edificat în baza AC nr. 711/19.04.2005 și AC nr. 1759/27.12.2005. Terenul face obiectul Contractului de Concesiune nr.29/2004

9.

Str. Sindicatelor nr. 32

540/19.12.2008

34,78

39855/19.08.2011 solicită cumpărarea terenului

Afanase Mărie -Magdalene

Teren liber de construcții situat limitrof proprietății d-nei Afanase Mărie - Magdalene

10.

Str. Rândunelelor nr. 2A

202/08.05.2009

468,53

21586/02.03.2012 solicită cumpărarea terenului în suprafață de 216,54m.p.

S.C.

JOBASSIST GLOBAL S.R.L.-Panțuș Georgiana

Terenul în suprafață de 216,54 m.p. este ocupat de construcția proprietatea solicitantului. Restul terenului până la suprafața de 468,53m.p. va rămâne în proprietatea municipalității

Ir*

;,'■ ' • .

Președinte de ședință

.

Rotaru Săvel Barbu