Hotărârea nr. 394/2013

Aprobarea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport SC ACJ GLOBE TOUR SRL

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 394

din 19 09 2013

privind aprobarea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport SC ACJ GLOBE TOUR SRL

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 322/13 08 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 19 09 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr, 108 674/13 08 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 108 676/13 08 2013, al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere prevederile art.4, lit.”h”, art.33, alin.2 și art.34 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, aprobate prin Ordinul nr.353/2007, cu modificările și completările ulterioare, emis de Ministerul Internelor și Reformei Administrative;

Având în vedere prevederile art.17, alin.i, lit.”p” din Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.i, alin. 2,lit.”d/ alin.6, lit.”a”, pct.14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Arl.1 - Se aprobă acordarea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport SC ACJ GLOBE TOUR SRL, pe următoarea rută:

  • - Hotel Magnus - Magazin Sanitas - Neacșu - Spitalul Județean - Poarta Principală S.C. Arcelor Mittal SA. și retur

  • - Nr. de vehicule : 1 microbuz;

  • - Nr. de curse (tur - retur) : 2 curse.

Art.2 - Licența de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, prevăzută la art. 1 se acordă până la data de 15 072014.

Art,3 - Autoritatea Locală de Transport va stabili prin serviciul de specialitate, stațiile de îmbarcare/debarcare.

Art, 4 ~ Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art, 5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează


Secretarul municipiului Galați

RaduOcmvian Kovacs