Hotărârea nr. 391/2013

Aprobarea transmiterii in folosinta gratuita Arhiepiscopiei Dunarea de Jos, Parohia Sf. Nectarie, a terenului proprietate privata a municipiului Galati, in suprafata de 805mp, situat in Galati tarlaua 222 Parcela 1479, in vederea construirii unui centru social si a unei gradinite parohiale pe terenul limitrof bisericii cu hramul "Sf. Nectarie"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HO TÂRÂREA nr. 391

din 19 09 2013

privind: aprobarea transmiterii in folosința gratuita Arhiepiscopiei Dunarea de Jos, Parohia Sf. Nectarie, a terenului proprietate privata a municipiului Galați, in suprafața de 805 mp, situat in Galați, Tarlaua 222, Parcela 1479, in vederea construirii unui centru social si a unei grădinițe parohiale pe terenul limitrof bisericii cu hramul “Sf Nectarie”

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 346/11 09 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 19 09 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 115722/10 09 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 115724/09 09 2013, al Direcției Generale de Dezvoltare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public si privat al municipiului Galați;

Având în vedere adresa nr. 104/10 09 2013 a Arhiepiscopiei Dunării de Jos;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. 1 si 2, lit. V si art. 124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l - Se aprobă transmiterea in folosința gratuita Arhiepiscopiei Dunarea de

Jos, Parohia Sf. Nectarie, a terenului proprietate privata a municipiului Galați, in suprafața de 805 mp, situat in Galați, Tarlaua 222, Parcela 1479, in vederea construirii unui centru social si a unei grădinițe parohiale pe terenul limitrof bisericii cu hramul “Sf. Nectarie”, pe durata existentei construcției.

Terenul este identificat in anexa care face parte integranta din prezenta

hotar are.

Art,2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art,3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Con trasem n eaza

Secretarul municipiului Galați

Radu OĂtapian Kovacs

HCL391.doc


Centrul de EVALuare și CADastrui proprietățlilor imobiliare ■Măsurători: GPS șl «t»tle total® laser-


atrib lir e c e


438100


vot. 9b înregistrare/' fl£G££hâMt Ing. ANICA BORD SEMNĂTURĂ.


E COORDONATE

| Pct. I Nordtfl

EstfY) |

2

438137(690

734225.577

A18î2|l96

734263.762

<

5

&8ttț.935

43813f.000

734254.599

734179.000

1$'= iso

5 mp


438150


o o fN


Total teren Propr. Mun. Galați cu suprafața totala St=1805mp pentru care se solicita Ordinul Prefectului

un <N Vf

Limitele au fost indicate de proprietar si măsurate in prezenta lui *"

Dat6, 15 06.2611


--------m?»jrrFgrmfi?^T/7fi}riwwBii

îpnEfM2ar5iaCTWMW*lif ; r. Președinte de ședință Rotaru Săvel Barbu