Hotărârea nr. 385/2013

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, UTR 28, Str. Danaila Negoita nr. 29C (T39, P129/1/18/3)

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.385 din 19092013

privind: aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 28, str. Danaila Neg oița nr. 2gC(T39, P129/1/18/3)

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan ;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 328/11 09 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 19 09 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 111 422/27 08 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 111 424/27 08 2013, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere prevederile art. 56, alin.i, alin. 6 și alin. 7 din Legea nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.i, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”c” coroborat cu art.63, alin.5,      din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în

2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin.1 și alin.2,       din Legea administrației publice locale nr.

215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 28, str. Danaila Negoita nr. 29C (T39, P129/1/18/3), în vederea realizării unei construcții cu funcțiunea de locuința, cu regim de înălțime S+P+1E, beneficiari Ionitescu Viorel si Ionitescu Corina Maricica, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art,4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Radu0cbavian Kovacs

HCL 385.doc