Hotărârea nr. 383/2013

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, UTR 28, Aleea Plopilor nr. 6 si 8 (T39, P14, Lot 2/1 si 2/2)

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.383 din 19 09 2013

privind: aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 28, Aleea Plopilor nr. 6 și 8 (T39, P14, Lot 2/1 și 2/2)

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 326/13 08 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 19 09 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 107 078/08 08 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 105 496/02 08 2013, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere prevederile art. 56, alin.i, alin. 6 și alin. 7 din Legea nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.i, alin.2, lit.”c”, alin.5, coroborat cu art.63, alin.5, lit.’f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin.i și alin.2, lit:”e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HO TÂRĂȘTE

Art.l - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 28, Aleea Plopilor nr. 6 și 8 (T39, P14, Lot 2/1 și 2/2), în vederea realizării a două construcții cu funcțiunea de locuințe de serviciu, cu regim de înălțime P+1E și a două construcții cu funcțiunea de garaje, cu regim de înălțime S+P, beneficiar SC CRIOMEC SA, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,2 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Radu Otâavlan Kovacs


HCL 383.doc