Hotărârea nr. 381/2013

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, UTR 49, Str. Drumul de Centura nr. 69

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 381 din 19092013

privind: aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 49, str. Drumul de Centură nr. 69

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 324/13 08 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 19 09 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 107 070/08 08 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 105 504/02 08 2013, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere prevederile art. 56, alin.1, alin. 6 și alin. 7 din Legea nr.350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.i, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”c” coroborat cu art.63, alin.5, lit.’j” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin.1 și alin.2, lit.”e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 49, str. Drumul de Centură nr. 69, în vederea realizării unei construcții cu funcțiunea de hală prestări servicii, cu regim de înălțime Pînalt/P+iEparțial, beneficiar SC TRITON SRL, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

ArL3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

HCL381.docSecretarul municipiului GalațiRadu/Ociavian Kovacs