Hotărârea nr. 37/2013

Participarea in cadrul proiectului Silver City - "Strategii inovatoare urbane si planuri de actiune pentru cresterea rolului economic si social al seniorilor”

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.37

din 31 01 2013

privind participarea în cadrul proiectului Silver City - „Strategii inovatoare urbane si planuri de actiune pentru cresterea rolului economic si social al seniorilor”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:4/i2 01 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31

01 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 721 406/8 01 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 721 405/3 01 2013, al Direcției Programe și Proiecte Europene și Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.5, alin.3 și 4 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”b”și din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art. 1- Se aprobă participarea în cadrul proiectului Silver City -„Strategii inovatoare urbane si planuri de actiune pentru cresterea rolului economic si social al seniorilor”

Art.2 - Se aprobă contribuția proprie în sumă de 2.836,42 euro, reprezentând cofinanțarea de 2,02% din bugetul aferent partenerului;

Art.3 - Se aprobă resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile, precum și alte cheltuieli neeligibile sau alte cheltuieli aferente proiectului.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Galati

Grigore Matei