Hotărârea nr. 362/2013

Aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL DUNAREA si MUNICIPIUL GALATI

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.362

din 25072013

plivind aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat între CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL DUNĂREA și MUNICIPIUL GALAȚI

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 289/24 072013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25 072013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 101 930/24 07 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 101 932/24 07 2013, al Direcției Generale Servicii Publice și Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile HCL nr.42/10 03 2011 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local a unor activități desfășurate de structurile sportive din municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.12, alin.2 coroborat cu art.67 - 69 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, actualizata;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.l, alin. 2,lit.”d”, alin.6, lit.”a”, pct.6 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HO TÂRĂȘTE

Art.i - Se aprobă actul adițional la contractul de asociere încheiat între CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL DUNĂREA și MUNICIPIUL GALAȚI, aprobat prin HCL nr.182/25 04 2013, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art, 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art, 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Secretarul municipiului Galați

Radu Octavian Kovacs 'tA

ANEXA

La ILCL nr.362/25 072013

ACT ADIȚIONAL NR._____/_______

LA CONTRACTUL DE ASOCIERE NR.____________

Intre:

Municipiul Galați, cu sediul în municipiul Galați, str. Domnească nr. 38, cod fiscal 3814810, cont curent R049TREZ30624670259XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Galați, reprezentat prin Primar, Marius Stan și ec. Doina Stamate - Director Direcția Generală Buget Finanțe, și

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL DUNAREA , cu sediul în municipiul Galați, Bd. G.Cosbuc , nr. 253, cod fiscal 3346921, cont nr. RO14TREZ3065009XXX000278, deschis la Trezoreria Galați, reprezentata prin Președinte - BRANDABUR MIHAI.

In temeiul H.C.L. nr._________/________a intervenit prezentul act adițional:

Art. 1 In temeiul H.C.L. nr._________, susținerea financiara acordata pentru anul 2013 se suplimentează

cu suma de 312 780 lei.                                                 '

Art. 2 Suma prevăzută la art. 1 din prezentul act adițional va fi utilizata pentru prestări servicii funcționale.

Art. 3 Toate celelalte clauze contractuale raman valabile.

MUNICIPIUL GALAȚI


PRIMAR

Marius Stan


CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL DUNAREA GALAȚI

PREȘEDINTE

Brandabur Mihai

Director Direcția Generală Buget Finanțe

Ec. Doina Stamate

Director Direcția Generală Servicii Publice

Silviu Bacalum

Control Financiar Preventiv

Campeanu Rodica


Șef Serviciul Juridic și Legalitate

C.J. Dragu Togan

Șef Birou învățământ, Cultură, Turism, Agrement și Sport

Grecu Valentin

întocmit

Reves Anca