Hotărârea nr. 360/2013

Aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre ASOCIATIA SPORT CLUB STEAUA DUNARII GALATI si MUNICIPIUL GALATI.

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.360

din 25072013

privind aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat între ASOCIAȚIA SPORT CLUB STEAUA DUNĂRII GALAȚI și MUNICIPIUL GALAȚI

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 289/24 072013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 23 072013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 101 922/24 07 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr, 101 924/24 07 2013, al Direcției Generale Servicii Publice și Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile HCL nr.42/10 03 2011 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local a unor activități desfășurate de structurile sportive din municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.12, alin.2 coroborat cu art.67 ~ 69 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, actualizata;

Având în vedere prevederile art. 36,alin. 1, alin. 2,lit.”d”, alin.6, lit.”a”, pct.6 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HO TÂRĂȘTE

Art.i - Se aprobă actul adițional la contractul de asociere încheiat între ASOCIAȚIA SPORT CLUB STEAUA DUNĂRII GALAȚI și MUNICIPIUL GALAȚI, aprobat prin HCL nr.186/25 04 2013, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

9

Art, 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederiloi' acestei hotărâri.

Art, 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Radu Octavian Kovacs

ANEXA

La HCL nr.360/25 072013

ACT ADIȚIONAL NR._____/_______

LA CONTRACTUL DE ASOCIERE NR.__

Intre:

Municipiul Galați, cu sediul în municipiul Galați, str. Domnească nr. 38, cod fiscal 3814810, cont curent R049TREZ30624670259XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Galați, reprezentat prin Primar, Marius Stan și ec. Doina Stamate - Director Direcția Generală Buget Finanțe, și

ASOCIAȚIA SPORT CLUB STEAUA DUNĂRII GALAȚI, cu sediul în municipiul Galați, str. Regiment 11 Șiret nr.39, bl C24, ap.51, cod fiscal 24841493, cont nr. RO26BTRL01801205P05114XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentata priit Președinte - GRIGORAS COSTICA

In temeiul H.C.L. nr._________/________a intervenit prezentul act adițional:

Art. 1 In temeiul H.C.L. nr._________, susținerea financiara acordata pentru anul 2013 se suplimentează

cu suma de 30 000 lei.                                                 ’

Art. 2 Suma prevăzută la art. 1 din prezentul act adițional va fi utilizata pentru desfășurarea activitatii sportive.

Art. 3 Toate celelalte clauze contractuale raman valabile.

MUNICIPIUL GALAȚI

ASOCIAȚIA SPORT CLUB STEAUA DUNĂRII GALAȚI

PRIMAR

PREȘEDINTE

Marius Stan

Grigoras Costica

Director Direcția Generală Buget Finanțe

Ec. Doina Stamate

Director Direcția Generală Servicii Publice Silviu Bacalum

Control Financiar Preventiv

Campeanu Rodica


Șef Serviciul Juridic și Legalitate

C.J. Dragu Togan

Șef Birou învățământ, Cultură, Turism, Agrement și Sport

Grecu Valentin

întocmit

Reves Anca