Hotărârea nr. 359/2013

Aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre ASOCIATIA HANDBAL CLUB SPORTIV DANUBIUS si MUNICIPIUL GALATI

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.359

din 25 07 2013

privind aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat între ASOCIAȚIA HANDBAL CLUB SPORTIVDANUBIUS și MUNICIPIUL GALAȚI

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 289/24 072013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25 072013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 101 914/24 07 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 101 916/24 07 2013, al Direcției Generale Servicii Publice și Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile HCL nr.42/10 03 2011 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local a unor activități desfășurate de structurile sportive din municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.12, alin.2 coroborat cu art.67 - 69 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, actualizata;

Avârid în vedere prevederile art. 36,alin.1, alin. 2,lit.”d”, alin.6, lit.”a”, pct.6 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă actul adițional la contractul de asociere încheiat între

ASOCIAȚIA HANDBAL CLUB SPORTIVDANUBIUS și MUNICIPIUL GALAȚI, aprobat prin HCL nr.191/9 05 2013, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește'cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Radu Octavian Kpvacs

ANEXA

La HC1, nr.359/2.5 072013

ACT ADIȚIONAL NIL_________/„.

LA CONTRACTUL DE ASOCIERE NR.____

Intre:

Municipiul Galați, cu sediul în municipiul Galați, str. Domneasca nr. 38, cod fiscal 3814810, corii curent R049TREZ30624670259XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Galați, reprezentat prin Primar, Marius Stan și ec. Doina Stamate ~ Director Direcția Generală Buget Finanțe , și

ASOCIAȚIA HANDBAL CLUB SPORTIV DANUBIUS , cu sediul în municipiul Galați, str. Navelor, nr. 4, BL R2, Ap. 33, cod fiscal 2.5381768, cori nr. R009RNCB0323134271 , deschis la Banca Comerciala Romana, reprezentata prin Președinte - PANTEA DAN.

In temeiul H.C.L. nr.__________/.__________a intervenit prezentul act adițional:

Art. i In temeiul H.C.L. nr.______________, susținerea financiara acordata pentru anul 2013 se suplimentează

eu suma de 278 166 lei.                                                   ,

Art. 2 Suma prevăzută la art. 1 cin prezentul act adițional va fi utilizata pentru desfasurarea activi tatii sportive.

Art. 3 Toate celelalte clauze contractuale rarnan valabile.

MUNICIPIUL GAIA'H

ASOCIAȚIA HANDBAL CLUB SPORTIV DANUBIUS

PRIMAR

PREȘEDINTE

Marius Stan

Pan tea Dan

Director Direcția Generală Buget Finanțe

Ec. Doina Stamate

Director Direcția Generală Servicii Publice

Silviu Bacalum

Control Financial Preventiv

Campeanu Rodica

Șef Serviciul Juridic și Legalitate


C.J. Dragu Togan

Șef Birou învățământ. Cultură,

Turism, Agrement și Sport

Grecu Valentin

întocmit

Reves Anca