Hotărârea nr. 358/2013

Aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre ASOCIATIA JUDETEANA DE ATLETISM si MUNICIPIUL GALATI

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.358

din 25072013

plivind aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat între ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE ATLETISM și MUNICIPIUL GALAȚI

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 289/24 072013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25 072013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 101 910/24 07 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 101 912/24 07 2013, al Direcției Generale Servicii Publice și Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile HCL nr.42/10 03 2011 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local a unor activități desfășurate de structurile sportive din municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.12, alin.2 coroborat cu art.67 - 69 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, actualizata;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1, alin. 2,lit.”d”, alin.6, lit.”a”, pct.6 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l - Se aprobă actul adițional la contractul de asociere încheiat între ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE ATLETISM și MUNICIPIUL GALAȚI, aprobat prin HCL nr.174/25 04 2013, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art, 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președintă de ședințăContrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Radu Octavian Kovacs

ANEXA

La LICL nr.358/25 072013

ACT ADIȚIONAL NR._____/__

IA CONTRACTUL DE ASOCIERE NR.___

Intre:

Municipiul Galați, cu sediul în municipiul Galați, str. Domnească nr. 38, cod fiscal 3814810, cont curent RO49TREZ30624670259XXXXX, deschis la 'Trezoreria municipiului Galați, reprezentat prin Primar, Marius Stan și ec. Doina Stamate - Director Direcția Generală Buget Finanțe, și

ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE ATLETISM, cu sediul în municipiul Galați, Str. Siderurgistilor nr.14, bl. D5, ap.67, cod fiscal 14340126, cont nr RO 34EGNA1010000000355569, deschis la Banca Marfin Bank, reprezentata prin Președinte - Vaduvoiu Dumitru .

In temeiul H.C.L. nr.__/________a intervenit prezentul act adițional:

Art. 1 In temeiul II.C.L. nr._______susținerea financiara acordata pentru anul 2013 se suplimentează

cu suma de 10 000 lei.                                                  '

Art. 2 Suma prevăzută la art. 1 din prezentul act adițional va fi utilizata pentru desfasurarea activitatii sportive.

Art. 3 Toate celelalte clauze contractuale raman valabile.

MUNICIPIUL GALAȚI

PRIMAR

Marius Stan


ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE ATLETISM

PREȘEDINTE

Văduvoiu Dumitru

Director Direcția Generală Buget Finanțe

Ec. Doina Stamate

Director Direcția Generală Servicii Publice

Silviu Bacalum

Control Financiar Preventiv

Campeanu Rodica


Șef Serviciul Juridic și Legalitate

C.J. Dragu Togan

Șef Birou învățământ, Cultură, Turism, Agrement și Sport

Grecu Valentin

întocmit

Reves Anca