Hotărârea nr. 350/2013

Solicitarea de preluare din administrarea Consiliului Judetului Galati in administarea Consiliului Local al municipiului Galati a terenului in suprafata de 4600 mp, situat in Galati, Str. Rizer, Str. Traian, nr. 226B, Lot 2

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.35O

din 25 07 2013

privind: solicitarea de preluare din administrarea Consiliului Județului Galați în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați a terenului în suprafața de 4600 mp, situat în Galați, Parc Rizer, str. Traian, nr. 226 B, Lot 2

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:293/24 072013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25 072013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 101 514/23 07 2013, a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.101 516/23 07 2013 , al Direcției Generale de Dezvoltare și Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.36, alin.i, alin.2, lit.”c” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin.i din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.i-Se aprobă solicitarea de preluare din administrarea Consiliului Județului Galați în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați a terenului în suprafață de 4600 mp, situat în Galați, Parc Rizer, str. Traian, nr. 226 B, Lot 2, individualizat în planul de situație anexat, până la data începerii lucrărilor la Muzeul de Artă Vizuală.

Planul de situație anexat face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

yi/iexu

la HCL nr. 350/25 072013Nr. Cadastral al terenului

Suprafața măsurată

Adresa imoblului

4600 mp

Zona B, Strada Rizer-Traian, Parcul Rizer, LOT 2

Cartea Funciara Nr.

UAT   Galați


3 Î9

_

C2

. i       C6

i £

*

. i

z'

1—■ .

' / +

i

/29  //

Si    T 9


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. Parcela

de folosința

Suprafața (mp)

Valoarea de mpozitare (lei)

LOT 2

Cc

4600

N - Nematerializat (23-28)

• ' . .; ?•- •

E - Nematerializat (28-29)

S - Nematerializat (29-31)

W - Nematerializat (31-23)

Total

,4600

0

8. DATE REf

ER1TOARE LA CONSTRU

CTI1

Cod

Suprafața construita

Valoarea de

Mențiuni

Construcție

la sol (mp)

impozitare (lei)

Scd (mp) JObsevatii

I

Total

0

2-<>■><»*

I     ,Z<\U»S

INVENTAR DE COORDONATE

(ntocmit-irig. colegiu Valentin HALpH'Nra

Sistem de proiecție Stereo 70

Semnătură-HllHVA» >>        osaijt

Punct

E(m)

N(m)

Venfjcat ing. Iulian GEORGEȘgSI \Sene <ș

Semnătura.’?. IP \-'>5

.GEOCARTȘ.țib.

Oata:1.7 0î2tf08>xJxC i           '

Se confirma suprafața din masuratbc st ,

introducerea’imobiîutOi in baza de date''-~h

Parafa

I                                   I

Suprafața totala masurata

4600

Semnătură si data

Suprafața din act

4600

Stampila 8CPI

1                   i