Hotărârea nr. 347/2013

Asocierea municipiului Galati cu Asociatia 'Ivan Patzaichin' - Mila 23 in vederea realizarii Festivalului Nautic

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.347 din 25 07 2013

privind asocierea municipiului Galați cu Asociația "Ivan Patzaichin" - Mila 23 în vederea realizării Festivalului Nautic

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 297/24 07 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25 07 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr.99 166/16 07 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr.99 168/16 07 2013, al Direcției Financiar Contabilitate și Direcției Generale Servicii Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement

Având în vedere solicitarea nr.46/11 07 2013 a Asociației "Ivan Patzaichin" -Mila 23;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.’e” și alin.7, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 și alin.2, lit.’f” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă asocierea municipiului Galați cu Asociația "Ivan Patzaichin" -Mila 23 în vederea realizării Festivalului Nautic, în data de 15 august 2013.

Contractul de asociere este prevăzut în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 26 660 lei din capitolul de cheltuială 67 02, pentru organizarea și desfășurarea evenimentului prevăzut la art.i.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


de ședințăContrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Radu Octavian Kovacs


ANEXA la HCL nr.347/25 072013

CONTRACT NR.________/________

de asociere intre Municipiul Galați si Asociația “Ivan Patzaichin - Mila 23” Intre

Municipiul Galați cu sediul în Galați, str. Domnească nr.38, cod fiscal 3814810, reprezentată prin Stan Marius - Primarul municipiului Galați și ec. Doina Stamate -Director Direcția Financiar Contabilitate

Și

Asociația “Ivan Patzaichin - Mila 23”, cu sediul în Sat Mila 23, Comuna Crisan, Județul Tulcea, cod fiscal RO27839692, cont R031RNCB0069120778590001, deschis la BCR sucursala Libertății - reprezentata prin Ivan Patzaichin in calitate de Președinte, s-a încheiat prezentul contract

CAPITOLUL I: OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Municipiul Galați aloca pe durata încheierii contractului suma de 26 660 lei de la bugetul local Asociației “Ivan Patzaichin - Mila 23” pentru organizarea Festivalului Nautic (concurs de canotca 10 + 1) pe fluviul Dunarea, ce se va desfasura in data de 15 august 2013.

CAPITOLUL II: DURATA CONTRACTULUI

Art. 2. Contractul intra in vigoare la data semnării sale de către ambele parti si isi inceteaza valabilitatea la finalizarea acțiunii ce se va desfasura in data de 15 august 2013.

CAPITOLUL III: OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Secțiunea 1: Obligațiile Asociației “Ivan Patzaichin - Mila 23”

Art. 3. Asociația “Ivan Patzaichin - Mila 23” se obligă:

a. Sa folosească suma acordata de la bugetul local exclusiv pentru cheltuieli cu organizarea Festivalului Nautic (concurs de canotca 10 + 1 ) pe fluviul Dunarea , respectiv in scopul acoperirii cheltuielilor' cu transportul ambarcațiunilor de concurs,

Art, 9. Orice neînțelegere între părți se va încerca a se rezolva pe cale amiabilă. în caz contrar litigiile vor fi deferite spre soluționare instanței de judecată competente.

Art. io. Nerespectarea de către oricare dintre părțile contractante a art. 3 si art. 4 din prezentul contract, dă dreptul celeilalte părți la invocarea rezilierii contractului în baza unei notificări a cauzei invocate în termen de 15 zile.

Art. 11. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 12. Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ______________ în 2(două)

exemplare, ambele cu valoare de original, fiecărei părți parvenindu-i câte un exemplar.

Municipiul Galați            Asociația “Ivan Patzaichin - Mila 23”

PRIMAR, Marius Stan


PREȘEDINTE,

Ivan Patzaichin

DIRECTOR DIRECȚIA

FINANCIAR CONTABILITATE,

Ec. Stamate Doina

DIRECȚIA GENERALA SERVICII PUBLICE

Bacalum Silviu

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV Ec. Campeanu Rodica

SEF BIROU INVATAMANT, CULTURA, TURISM, AGREMENT SI SPORT Grecu Valentin

AVIZAT JURIDIC

C.j. Togan Dragu

întocmit,

Reves Anca