Hotărârea nr. 346/2013

Includerea actiunilor cultural-artistice dedicate Zilei Marinei Romane in programul manifestarilor Teatrului Dramatic 'Fani Tardini'

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.346

din 25 07 2013

privind: includerea acțiunilor cultural-artistice dedicate Zilei Marinei Romane in programul manifestărilor Teatrului Dramatic „Fani Tardini”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:291/24 072013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25 072013;

Având în vedere expunerea de motive nr. gg 162/16 07 2013, a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.gg 164/16 07 2013 , al Direcției Generale Servicii Publice și Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere adresa nr. 453/15 072013 a Teatrului Dramatic „Fani Tardini”;

Având în vedere prevederile art.36, alin.i, alin.2, lit.”a”, “d”, alin. 3, lit.”c”, alin.6, lit.”a”, pct.4, 5 și 6 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HO TÂRĂȘTE

Art.i-Se aprobă includerea acțiunilor cultural-artistice dedicate Zilei Marinei Române in programul manifestărilor Teatrului Dramatic „Fani Tar dini.

Programul manifestărilor este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă alocarea sumei de 330 000 lei de la bugetul local, cap. 67.02. pentru desfășurarea evenimentului prevăzut la art.i.

Art'3~ Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Secretarul municipiului Galați

Radu Octavian Kovacs

Anexa

la HCL nr. 346/25 072013
Consiliul Local - Primăria municipiului Galați

TEATRUL DRAMATIC "FANI TARDIN Iw GALAȚI

Galați, Str. Domnească nr. 59, cod:800008, ROMÂNIA

Tel: 0236.412745, 0236.412.330. 0336.401825, Fax: 0336.401824 e-mail: (dfanltardini@yahoo.com, pagină web: www.fanitardini.ro

PLAN DE PROIECT

PENTRU DERULAREA SĂRBĂTORILOR DE “ZIUA MARINEI - ZILELE DUNĂRII”

. GALAȚI 15, AUGUST 2013

09.00

10.00

Cross pe faleza superioara

10.00

11.00

: cursa biciclete

12.00

15.00

canoe pe Dunăre (faleza inferioara )

15.00

17.00

concurs de canoe pe Dunăre ( plecare de la Braila )

17.00

17.30

muzica de promenada

17.30

17.35

alinierea gărzii

17.35

17.40

întâmpinarea oficialităților

: 17.40

17.50

prezentarea raportului gărzii către Prefect

17.50

18.00

intonarea imnului si ridicarea drapelului

18.00

18.05

citirea ordinului ministrului

18.05

18.20

ceremonialul religios

alocuțiune IPS

alocuțiune Prefect

alocuțiune Președinte CJ

18.35

alocuțiune Primar

18.35 ■

18.40

defilarea gărzii de onoare

18.40

18.55

lansare "Ancora de flori"

19.00

parada nave militare si exerciții din amonte in aval

defilare din aval in amonte

19.30

jocuri marinărești

19.30

20.00

muzica de promenada - Teatru Muzical "Nae Leondard"

20,00

21.00

Concert Colibri

21.00

22.00

Concert Cargo

22.00

22.45

Concert Smiley

22.45

23.00

Artificii lansate de pe barja sincronizate pe muzica tematica