Hotărârea nr. 345/2013

Inlocuirea anexei 1 de la HCL nr. 33 /14.02.2012 referitoare la transmiterea din proprietatea publica a municipiului si administrarea Consiliului Local Galati in administrarea Serviciului Public 'Ecosal' a investitiei: 'Inchiderea depozitului neconform si deschiderea unei noi celule de depozitare in zona Tiglina'

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.345

din 25 07 2013

privind: înlocuirea anexei 1 de la HCL nr.33/14 02 2012 referitoare la transmiterea din proprietatea publică a municipiului și administrarea Consiliului Local Galați în administrarea Serviciului Public “Ecosal” Galați a investiției: “închiderea depozitului neconform și deschiderea unei noi celule de depozitare în zona Tirighina”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 296/24 07 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25 072013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 100 034/18 07 2013, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr.100 036/18 07 2013, al Direcției Generale de Dezvoltare și Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.2, alin.1, lit.”i” și art.4, alin.i din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicata;

Având în vedere prevederile art.15, alin.1 din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, actualizată;

Având în vedere prevederile art.9, alin.1, lit. ”p” din OUG nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, actualizată;

Având în vedere prevederile art.17, alin.2 din Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, actualizată;

Având in vedere prevederile art. 36 alin.i, alin.2 lit “c” alin.5, lit.”a”din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HO TÂRĂȘTE

Art, 1 - Se aprobă înlocuirea anexei 1 de la HCL nr.33/14 02 2012 referitoare la transmiterea din proprietatea publică a municipiului și administrarea Consiliului Local Galați în administrarea Serviciului Public “Ecosal” Galați a investiției: “închiderea depozitului neconform și deschiderea unei noi celule de depozitare în zona Tirighina”, cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Radu Octavian Kovacs

Anexa

la HCL nr .345/25 07 2013

Project Number:2003 RO 16/ P / PE / 027 - 02, Europe Aid/ 123697/D/WKS/RO

Contract Name:Closure of the old dump and opening of a new landfill cell in Tirighina area

TOTAL INVESTIȚIE

RON CU TVA

1. Infrastructură

18.026.879,33

2. Vechiul depozit de deșeuri

14.148.103,66

3. Noul depozit de deșeuri

22.612.723,50

4. Clădire administrativă și garaj

2.969.687,63

5. Echipamente și utilaje

9.582.461,46

TOTAL CU TVA (RON)

67.339.855,58

INFRASTRUCTURA

Cod Clasificare

DURATA NORMALA DE FUNCȚIONARE (ANI)

CATEGORIE LUCRĂRI

TOTAL RON CU TVA

TOTAL

18.026.879,33

1.3.7.2.

20-30

Drumuri

5.858.735,78

1.1.5.1.

24-36

Platforme

5.858.735,78

1.1.5.1.

24-36

Platforma Spalarea roților

328.089,20

2.2.1.1.2.

4-6

Pod- bascula cu cabina

575.057,45

1.6.3.2.

20-30

Gard

571.452,07

1.3.1.

32-48

Parcare si accesul in garaj

135.201,59

1.5.7.

20-30

Bazin pentru apa de suprafața

621.927,33

1.8.12.

32-48

Statie de pompare

621.927,33

1.8.6.

24-36

Conducte apa de suprafața

228.941,36

1.10.

24-36

Fosa septica

102.753,21

1.8.1.

24-36

Puțuri de monitorizare a apelor subterane

102.753,21

1.1.10.

25-35

Zona de protecție a deșeurilor

63.094,07

1.7.1.2.

32-48

Instalații electrice

1.617.011,07

1.8.4.

32-48

Alimentare cu apa

117.174,78

1.8.15.


24-36


Rezervor de levigat


1.224.025,10


CLĂDIRE ADMINISTRATIVA SI GARAJ

Cod Clasificare

DURATA NORMALA DE FUNCȚIONARE (ANI)

CATEGORIE LUCRĂRI

TOTAL RON CU TVA

TOTAL

2.969.687,63

1.6.4.

40-60

Biroul administrativ

1.556.413,29

1.7.1.3.

12-18

Instalații electrice birou administrativ

110.472,38

2.1.17.3.

6-10

Sistem de incalzire centrala birou administrativ

66.521

2.1.17.3.

6-10

Sistemul de panouri solare si pentru apa calda birou

108.393,60

2.1.17.3.1.

4-6

Sistem aer condiționat si ventilație birou

22.569,63

1.8.6.

24-36

Alimentarea cu apa birou administrativ

13.066,63

1.8.7.

32-48

Sistem de canalizare birou administrativ

4.751,50

1.3.1.

32-48

Garaj

1.028.699,80

1.7.1.3.

12-18

Instalații electrice garaj

49.296,80

2.1.17.3.

6-10

Sistemul de incalzire garaj

5.048,47

1.8.6.

24-36

Alimentarea cu apa garaj

1.484,84

1.8.7.

32-48

Sistemul de canalizare garaj

2.969,69

GROAPA VECHE

Cod Clasificare

DURATA NORMALA DE FUNCȚIONARE (ANI)

CATEGORIE LUCRĂRI

TOTAL RON CU TVA

TOTAL

14.148.103,66

1.10

24-36

Construcție închidere Groapa Veche de deșeuri

12.765.833,93

2.4.2.10.

16-24

Plantarea solului

1.312.944,02

1.8.15.

24-36

Sistem de colectare a levigatului din groapa veche

69.325,71

CELULA NOUA

Cod Clasificare

DURATA NORMALA DE FUNCȚIONARE (ANI)

CATEGORIE LUCRĂRI

TOTAL RON CU TVA

TOTAL

22.612.723,50

1.10.

24-36

Construcție noua celula de depozitare

21.757.962,55

1.8.15.

24-36

Colectare levigat

515.570,09

1.8.15.

24-36

Cămin colectare levigat

339.190,86

ECHIPAMENTE

Cod Clasificare

DURATA NORMALA DE FUNCȚIONARE (ANI)

CATEGORIE LUCRĂRI

TOTAL RON CU TVA

TOTAL

9.582.461,46

1.9.4.

16-24

Sistemul de colectare a gazului pentru groapa existenta

1.484.323,28

1.8.15.

24-36

Statia de tratare levigat

4.749.067,90

2.1.20.6.1.

3-5

Compactor

1.616.561,26

2.3.6.6.1.

4-8

încărcător frontal

322.928,95

2.3.6.8.

8-12

Vehicul multifuncțional

336.344,40

2.1.20.5.

12-18

Instalație de spalat cu apa sub presiune inalta

19.164,92

2.1.17.3.

6-10

Ventilator portabil

9.582,46

2.2.10

8-12

Statie meteo

45.037,57

2.1.24.7.

12-18

Container pentru zona de protecție

129.363,23

2.1.2.3

8-12

Instalație de extracție a gazului

501.162,73

3.1.1

9-15

Mobilier Sala de ședințe

16.290,18

3.1.1.

9-15

Mobilier Sala de mese

9.582,46

2.2.6.2.

8-12

Echipament Laborator

129.363,23

2.2.10.

8-12

Echipamentul construcției podului-bascula

61.327,75

2.1.6.3.4.

9-15

Instalarea rezervorului de combustibil Diesel garaj

22.997,91

3.3.6.

12-18

Avertizoare, panouri de informare si semne de circulație

-

3.3.5.

8-12

Sistem supraveghere video

129.363,23

HCL 345.doc