Hotărârea nr. 340/2013

Desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Galati in Consiliul de Administratie la Spitalul de Obstretica si Ginecologie 'Buna Vestire'

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.340 din 25 07 2013

privind: desemnarea reprezentanților Consiliului Local Galați în Consiliul ele Administrație la Spitalului de Obstetrică Ginecologie „Buna Vestire”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:25/25 05 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară zn data de 25 07 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 92 252/25 06 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 91 620/21 06 2013 al Direcției Generale Servicii Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art. 186, alin.2, lit.”b” și alin.4 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin.i din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1- Se desemnează în Consiliul de Administrație al Spitalului de Obstetrică Ginecologie „Buna Vestire”, următorii reprezentanți numiți de Consiliul Local Galați:

1 .Dima Cristian- economist

2. Paladi Gina

Art.2 - Orice alte prevederi anterioare contrare se revocă.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor' acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Secretarul municipiului Galați

Radu Octavian Kovacs /yZL

HCL 340.doc