Hotărârea nr. 34/2013

Modificarea si completarea anexei la HCL nr.318/07.09.2010 privind atribuirea directa prin contract de concesiune SC. Gospodarire Urbana SRL pe o perioada de 10 ani a unor bunuri, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.34 din 31 01 2013

privind: modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr.318/07.09.2010 privind atribuirea directă prin contract de concesiune S.C. Gospodărire Urbană S.R.L. pe o perioadă de 10 ani a unor bunuri, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:37/29 01 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31 01 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 52 834/28 01 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr.52 836/28 01 2013, al Serviciului Evidența Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) și (2), art.3, art.4 alin (1) și (2), art.5 lit. b, art.59, alin.(1) din OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1- Se aprobă modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr.318/07.09.2010, cu modificările și completările ulterioare, în sensul completării cu bunurile evidențiate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Galati

Grigore Matei

ANEXA

La HCL nr.34/31 01 2013

Bunuri cu care se completează anexa la H.C.L nr.318/2010, cu modificările și completările ulterioare

Nr. crt.

Denumire bunuri

Număr inventar

Valoare(lei)

14. ALTE MIJLOACE FIXE AFLATE IN GESTIUNEA SOCIETĂȚII

1.

Port ambarcatiuni:(Coloane metalice, capace finisaje, lagare ghidare, aliniere coloane existente),

210304

202959,56

2.

Montaj semnalizări costiere si plutitoare pentru portul de ambarcatiuni

210372

2408,48

3.

Achiziție și montaj lămpi proiectoare- Portul de ambarcațiuni

210373

5320,38

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe