Hotărârea nr. 334/2013

Aprobarea organigramei si a statutului de functii pentru aparatul de specialitate al Primariei municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 334 din 25 072013

privind: aprobarea organigramei si statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 278/18 07 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25 07 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr.100 324/18 07 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 100 326/18 07 2013, al Biroului Resurse Umane si Salarizare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere adresa nr.9921/9 01 2013 a Instituției Prefectului Județului Galați;

Având în vedere Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.26888/2013;

Având în vedere prevederile art. 107, alin.1, lit.”a” și alin.3 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, actualizată;

Având în vedere prevederile art.i, alin.1, lit.”d”, art.i, alin.2, lit. AC, “b”,’f”, “g”, art.3, alin.1 și alin.3 și art.4 din OUG nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor' la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin. 2, lit. “a” și alin.3, lit.”b” din Legea administrației publice locale nr. 213/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin.i din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă organigrama sistatul de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Galați, conform anexelor 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Orice alte prevederi anterioare contrare se revocă.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor' acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință■** •

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Radu Octavian Kovacs

PRIMAR


Anexa I la HCL


VICEPRIMAR 1


VICEPRIMAR 2


ADMINISTRATOR PUBLIC


I 1

DIRECTIA GENERALA DE DEZVOLTARE 92Compartiment de inchirieri concesiuni si vanzari


Compartiment de gestiune a evidentei patrimonialeDIRECTIA FINANCIAR CONTABILITATE

1

26

SERVICIUL FINANCIAR

1

8

SERVICIUL CONTABILITATE

1

13

Compartiment contabilitate cheltuieli

8


SERVICIUL IMPOZITE, -M TAXE SI ALTE VENITURI

PERSOANE JURIDICE


SERVICIUL PRELUCRARE ->l AUTOMATA A DATELOR SI INCASARE GHISEU


SERV CONSTRUCTII,

4 DEZVOLTARI SI _ INTRETINERE STRAZI


k Compartiment transport urban1

12


19


1

15
395


356

42

314

TOTAL FUNCTII PUBLICE Functii publice de conducere Functii publice de executie

DIR.GEN.DEZVOLTARE

93

0

93

DIR. GEN.BUGET-FINANTE

100

0

100

TOTAL functii CONTRACTUALE

39

DIR. GEN.INFRASTR SI LUCR PUBLICE

29

0

29

DIR. GEN SERV PUBLICE

85

6

91

INSTITUTIA ARHITECT SEF

27

0

27

CABINET PRIMAR

4

0

4

SERVICIUL JURIDIC SI LEGALITATE

10

0

10

Birou resurse umane si salarizare

7

0

7

Departament relatii externe si protocol

2

0

2

LEGENDA

Departament de presa

3

0

3

DIRECTIE

Departament audit intern

6

0

6

SERVICIU

Compartiment Control Intern

1

0

1

BIROU

Compartiment CFG

2

0

2

Departament control

3

0

3

ARHIVA

1

0

1

COMPARTIMENT

Asistenta teh si jur a CL

6

0

6

Aparat permanent al CL

2

0

2

Registrul Agricol

3

0

3

384

6

390

conducere

5

0

5

389

6

395

TOTAL

389

6

395


SERVICIUL DE UTILITATI PUBLICE

1

7__

Compartiment apa canal

1

Compartiment retele externe, curent, comunicatii

2

Compartiment termoficare, gaz

Compartiment salubrizare

2

BIROUL DE COORDONARE ■9 LUCRARI SI INTERVENTII


SECRETAR


ARHIVA

COMPARTIMENT ASISTENTA TEHNICA SI JURIDICA CONSILIUL LOCALAPARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL

1

901

16
1

27


13


INSTITUTIA ARHITECT


SEF


DIRECTIA AUTORIZARI CONSTRUCTII


—>| Compartiment minoritatiComp.dezv.servicii sociale,rel.cu inst. de asist.socialaCompartiment de asistenta 2 pentru familie si alocatii copil -_____DIRECTIA SERVICII MUNICIPALE


BIROUL INVATAMANT, CULTURA, TURISM, AGREMENT, SPORT, CULTE SI SANATATE


BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITATII


1

23Compartiment audit intern al calitatii

1

26SERVICIUL STRATEGIE SI DEZVOLTARE URBANA


CABINET PRIMAR


SERVICIUL JURIDIC SI LEGALITATE


Birou resurse umane si salarizare


, Departament relatii externe si protocol


u Departament de

*       presa


Biroul audit intern


- 4 Departament control


Compartiment strategie pug puz leg 153


■41 CONTROL INTERN j


4cfg


Compartiment urbanism pud puz initiatori privat i


PRIMAR,

Marius STANAnexa 2

STAT DE FUNCȚII

AUTORITATEA/INSTITUȚIA PUBLICĂ SOLICITANTĂ


la HCL 334/25 07 2013

NR. CRT.

Numele, prenumele/VACANT, temporar VACANT după caz

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE

PUBLICA

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuala

Treapta profesional a/grad

Nivelul studiilor

OBSERVAȚII

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

DEMNITARI

1.

STAN MARIUS

DEMNITARI

PRIMAR

2.

COSCA RADU

DEMNITARI

VICEPRIMAR

3.

POPA FLORIN

DEMNITARI

VICEPRIMAR

4.

VLAICU GHEORGHE AUREL

ADMINISTRATOR

PUBLIC

X S

5.

temporar VACANT

SECRETAR AL

MUNICIPIULUI

GALAȚI

S

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE

6.

BUCUR ADRIAN

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE

director general

II

S

DIRECȚIA STRATEGIE Șl INVESTIȚII

7.

VACANT

DIRECȚIA STRATEGIE Șl INVESTIȚII

director executiv

II

S

SERVICIUL INVESTIȚII

8.

PAVLENCO VIOLETA

SERVICIUL INVESTIȚII

șef serviciu

II

s

9.

MIHORDEA DIDINA

SERVICIUL INVESTIȚII

inspector

1

superior

s

10.

DRUȚĂ PAULINA

SERVICIUL INVESTIȚII

consilier

1

superior

s

11.

LĂCĂTUȘ MIȚA

SERVICIUL INVESTIȚII

referent de specialitate

II

superior

SSD

12.

STRÎMBEANU LILIANA CARMEN

SERVICIUL INVESTIȚII

inspector

1

superior

S

13.

CAPOTĂ DANIELA LĂCRĂMIOARA

SERVICIUL INVESTIȚII

referent de specialitate

II

superior

SSD

14.

BORUNDEL RODICA

SERVICIUL INVESTIȚII

referent de specialitate

II

superior

SSD

15.

NICHIFOROV LENUȚA

SERVICIUL INVESTIȚII

inspector

1

superior

S

16.

GHINEA EMILIA

SERVICIUL INVESTIȚII

inspector

1

asistent

S

COMPARTIMENT CONSTRUIRE REPARAȚII Șl ÎNTREȚINERE IMOBILE

17.

TRUICAN DANIEL EUGEN

COMPARTIMENT CONSTRUIRE REPARAȚII Șl ÎNTREȚINERE IMOBILE

consilier

1

superior

s

18.

PARASCHIV ADRIANA

COMPARTIMENT CONSTRUIRE REPARAȚII Șl ÎNTREȚINERE IMOBILE

consilier

1

superior

s

19.

NEGRESCU-MANOLE SORIN

COMPARTIMENT CONSTRUIRE

REPARAȚII Șl ÎNTREȚINERE

IMOBILE

consilier

1

superior

s

20.

PAVELIU ION

COMPARTIMENT CONSTRUIRE

REPARAȚII Șl ÎNTREȚINERE

IMOBILE

referent de specialitate

II

superior

SSD

21.

MUNTEANU CĂTĂLINA

NICOLETA

COMPARTIMENT CONSTRUIRE

REPARAȚII Șl ÎNTREȚINERE IMOBILE

consilier

1

superior

s

22.

BURUIANĂ DANIELA

COMPARTIMENT CONSTRUIRE

REPARAȚII Șl ÎNTREȚINERE IMOBILE

consilier

l

superior

s

DIRECȚIA ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI

23.

VACANT

Director executiv

II

s

COMPARTIMENT ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC

24.

NEGUȚU GABRIELA

COMPARTIMENT

ADMINISTRARE DOMENIU

PUBLIC

inspector

1

superior

s

COMPARTIMENT DE ÎNCHIRIERI, CONCESIUNI Șl VÂNZĂRI

25.

VACANT

COMPARTIMENT DE ÎNCHIRIERI, CONCESIUNI Șl VÂNZĂRI

consilier

l

superior

s

26.

LUCAVERONICA

COMPARTIMENT DE ÎNCHIRIERI, CONCESIUNI Șl VÂNZĂRI

inspector

1

principal

s

27.

TOMȘA ELENA

COMPARTIMENT DE ÎNCHIRIERI, CONCESIUNI Șl VÂNZĂRI

referent de specialitate

II

superior

SSD

28.

VACANT

COMPARTIMENT DE

ÎNCHIRIERI, CONCESIUNI Șl VÂNZĂRI

consilier

1

superior

s

29.

ȘTEFĂNESCU SORINA

COMPARTIMENT DE

ÎNCHIRIERI, CONCESIUNI Șl VÂNZĂRI

inspector

I

principal

s

30.

STAMATE NICULINA

COMPARTIMENT DE ÎNCHIRIERI, CONCESIUNI Șl VÂNZĂRI

referent

III

superior

M

31.

ASURDOAEI VIORICA

COMPARTIMENT DE ÎNCHIRIERI, CONCESIUNI Șl VÂNZĂRI

inspector

l

principal

s

32.

CIORNEI CAMELIA

COMPARTIMENT DE

ÎNCHIRIERI, CONCESIUNI Șl VÂNZĂRI

referent

III

superior

M

COMPARTIMENT DE GESTIUNE A EVIDENȚEI PATRIMONIALE

33.

BURLUI CORINA

COMPARTIMENT DE GESTIUNE A EVIDENȚEI PATRIMONIALE

consilier

l

superior

s

34.

POPA VERGINICA CRISTINELA

COMPARTIMENT DE GESTIUNE

A EVIDENȚEI PATRIMONIALE

consilier juridic

1

principal

s

35.

AMARINEI LILIANA

COMPARTIMENT DE GESTIUNE

A EVIDENȚEI PATRIMONIALE

consilier

1

superior

s

36.

MOHONEA LAURA

COMPARTIMENT DE GESTIUNE

A EVIDENȚEI PATRIMONIALE

inspector

1

superior

s

BIROUL CADASTRU

37.

BUCĂ VALENTINA LAURA

BIROUL CADASTRU

șef birou

II

s

COMPARTIMENT MĂSURĂTORI

38.

ȘELARU MARIANA

COMPARTIMENT MĂSURĂTORI

referent

III

superior

M

COMPARTIMENT EVIDENȚA CADASTRULUI Șl INTABULĂRII

39.

MAXIM COCA ELENA

COMPARTIMENT EVIDENȚA CADASTRULUI SI INTABULĂRII

referent

III

principal

M

40.

SIMILEANU VIORICA

COMPARTIMENT EVIDENȚA CADASTRULUI Șl INTABULĂRII

referent de specialitate

II

principal

SSD

41.

TODERAȘC ANCA OANA

COMPARTIMENT EVIDENȚA CADASTRULUI Șl INTABULĂRII

consilier

1

superior

S

42.

NICAMANUELA

COMPARTIMENT EVIDENȚA CADASTRULUI Șl INTABULĂRII

consilier

l

superior

S

COMPARTIMENT FOND LOCATIV Șl ADMINISTRARE SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE

43.

ALBU NICULIȚA

COMPARTIMENT FOND LOCATIV Șl ADMINISTRARE SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE

referent

III

superior

M

44.

ANCA MONICA CONSTANȚA

COMPARTIMENT FOND LOCATIV Șl ADMINISTRARE SPATII CU ALTĂ DESTINAȚIE

inspector

1

principal

S

45.

CARP MIOARA

COMPARTIMENT FOND LOCATIV Șl ADMINISTRARE SPATII CU ALTĂ DESTINAȚIE

inspector

l

superior

S

46.

PLEȘA ELENA

COMPARTIMENT FOND LOCATIV Șl ADMINISTRARE SPATII CU ALTĂ DESTINAȚIE

inspector

1

superior

s

47.

COZIANU MIHAELA

COMPARTIMENT FOND

LOCATIV Șl ADMINISTRARE SPATII CU ALTĂ DESTINAȚIE

inspector

1

superior

s

48.

CARANFIL DANIELA IOANA

COMPARTIMENT FOND

LOCATIV Șl ADMINISTRARE SPATII CU ALTĂ DESTINAȚIE

inspector

1

principal

s

49.

DOBRIN ECATERINA GABI

COMPARTIMENT FOND LOCATIV Șl ADMINISTRARE SPATII CU ALTĂ DESTINAȚIE

inspector

1

principal

s

50.

NICOARĂ MIHAELA AGNES

COMPARTIMENT FOND LOCATIV Șl ADMINISTRARE SPATII CU ALTĂ DESTINAȚIE

inspector

1

principal

s

51

VACANT

COMPARTIMENT FOND

LOCATIV Șl ADMINISTRARE SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE

inspector

1

principal

s

52

VACANT

COMPARTIMENT FOND LOCATIV Șl ADMINISTRARE SPATII CU ALTĂ DESTINAȚIE

inspector

1

superior

s

53

VACANT

COMPARTIMENT FOND LOCATIV Șl ADMINISTRARE SPATII CU ALTĂ DESTINAȚIE

inspector

1

superior

S

COMPARTIMENT ACHIZIȚII CONSTRUCȚII Șl CĂRȚI TEHNICE

54

HAGIU FLORINA

COMPARTIMENT ACHIZIȚII CONSTRUCȚII Șl CĂRȚI TEHNICE

inspector

l

principal

S

55

BĂLAN DANIELA STELA

COMPARTIMENT ACHIZIȚII CONSTRUCȚII Șl CĂRȚI TEHNICE

inspector

1

superior

s

56

VACANT

COMPARTIMENT ACHIZIȚII CONSTRUCȚII Șl CĂRȚI TEHNICE

inspector

I

superior

s

DIRECȚIA PROIECTE Șl FINANȚĂRI EXTERNE

57

HANȚĂ COSTEL

DIRECȚIA PROIECTE Șl FINANȚĂRI EXTERNE

director executiv

II

s

COMPARTIMENT DE ATRAGERE FONDURI, FINANȚĂRI, ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE

58

DUȚĂ-LÂPUȘNEANU ȘTEFAN

COMPARTIMENT DE ATRAGERE FONDURI, FINANȚĂRI, ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE

consilier

1

superior

s

59

VACANT

COMPARTIMENT DE ATRAGERE FONDURI, FINANȚĂRI, ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE

consilier

1

superior

s

60

BUHOSU PAULA EMANUELA

COMPARTIMENT DE ATRAGERE FONDURI, FINANȚĂRI, ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE

consilier

I

superior

s

61

temporar VACANT

COMPARTIMENT DE ATRAGERE FONDURI, FINANȚĂRI, ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE

consilier

I

superior

s

62

AXENTE GEORGE DANIEL

COMPARTIMENT DE ATRAGERE FONDURI, FINANȚĂRI, ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE

consilier

l

principal

s

63

ISAC IRINA GABRIELA

COMPARTIMENT DE ATRAGERE FONDURI, FINANȚĂRI, ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE

consilier

l

superior

s

64

MARIN JENI CARMEN

COMPARTIMENT DE ATRAGERE FONDURI, FINANȚĂRI, ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE

consilier

1

principal

s

65

PILAF DUMITRU DANIEL

COMPARTIMENT DE ATRAGERE FONDURI, FINANȚĂRI, ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE

consilier

l

principal

s

66

temporar VACANT

COMPARTIMENT DE ATRAGERE FONDURI, FINANȚĂRI, ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE

consilier

1

principal

s

67

temporar VACANT

COMPARTIMENT DE ATRAGERE FONDURI, FINANȚĂRI, ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE

consilier

1

asistent

s

68

COSTEA OVIDIU

COMPARTIMENT DE ATRAGERE FONDURI, FINANȚĂRI, ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE

consilier

I

superior

s

69

MIHAI BOGDAN

COMPARTIMENT DE ATRAGERE FONDURI, FINANȚĂRI, ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE

consilier

l

superior

s

70

MORARU COSMIN LUCIAN

COMPARTIMENT DE ATRAGERE FONDURI, FINANȚĂRI, ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE

consilier

1

principal

s

71

SAVIN MIHAELA

COMPARTIMENT DE ATRAGERE FONDURI, FINANȚĂRI, ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE

inspector

l

principal

s

SERVICIUL DE IMPLEMENTARE Șl GESTIONARE

72

OSTACHE MIRCEA DORIN

SERVICIUL DE IMPLEMENTARE Șl GESTIONARE

șef serviciu

IA

S

73

VACANT

SERVICIUL DE IMPLEMENTARE

Șl GESTIONARE

inspector de specialitate

IA

S

74

RUSU ANCACRISTINA

SERVICIUL DE IMPLEMENTARE

Șl GESTIONARE

inspector de specialitate

1

s

75

VACANT

SERVICIUL DE IMPLEMENTARE

Șl GESTIONARE

inspector de specialitate

IA

s

76

VACANT

SERVICIUL DE IMPLEMENTARE

Șl GESTIONARE

inspector de specialitate

IA

s

77

RADU DANIEL DUMITRU

SERVICIUL DE IMPLEMENTARE

Șl GESTIONARE

inspector de specialitate

IA

s

78

TOMA ALEXANDRA MONICA

SERVICIUL DE IMPLEMENTARE

Șl GESTIONARE

inspector de specialitate

IA

s

79

RÂPĂ RAMONA MIHAELA

SERVICIUL DE IMPLEMENTARE

Șl GESTIONARE

inspector de specialitate

IA

s

80

VACANT

inspector de specialitate

IA

s

81

VACANT

inspector de specialitate

IA

s

DIRECȚIA DE ACHIZIȚII Șl PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT

82

VACANT

DIRECȚIA DE ACHIZIȚII Șl PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT

director executiv

II

s

BIROUL PARTENERIAT PUBLIC Șl PRIVAT

83

MÂNU MARIANA

BIROUL PARTENERIAT PUBLIC Șl PRIVAT

șef birou

II

s

84

DOBROTĂ ȘTEFANIA DIDI

BIROUL PARTENERIAT PUBLIC Șl PRIVAT

consilier

l

superior

s

85

temporar VACANT

BIROUL PARTENERIAT PUBLIC Șl PRIVAT

inspector

l

asistent

s

86

POPA PETRICATUDORIȚA

BIROUL PARTENERIAT PUBLIC Șl PRIVAT

consilier

I

superior

s

87

MIREA GABRIELA

BIROUL PARTENERIAT PUBLIC Șl PRIVAT

inspector

1

superior

s

88

MIRCEA MARILENA

BIROUL PARTENERIAT PUBLIC Șl PRIVAT

inspector

l

asistent

s

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

89

CRIVĂȚ LI LIANA

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

consilier

l

superior

s

90

CIOCÂRLAN LIVICA

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

inspector

l

superior

s

91

temporar VACANT

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

consilier

l

principal

s

92

TOPORĂU TEOFANIA

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

inspector

1

superior

s

93

TAROLA ODETA

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

consilier

1

asistent

s

COMPARTIMENT PENTRU RELAȚIA CU MEDIUL DE AFACERI Șl SOCIETATEA CIVILĂ

94

FILER IULIANA

COMPARTIMENT PENTRU

RELAȚIA CU MEDIUL DE AFACERI Șl SOCIETATEA CIVILĂ

consilier

l

superior

s

95

LUNGU GINA DANIELA

COMPARTIMENT PENTRU

RELAȚIA CU MEDIUL DE AFACERI Șl SOCIETATEA CIVILĂ

consilier

1

principal

s

96

ȘTEFAN GHERGHINA

COMPARTIMENT PENTRU

RELAȚIA CU MEDIUL DE

AFACERI Șl SOCIETATEA CIVILĂ

consilier

l

superior

s

97

BALDOVIN ADRIANA

COMPARTIMENT PENTRU

RELAȚIA CU MEDIUL DE

AFACERI Șl SOCIETATEA CIVILĂ

consilier

l

principal

s

98

VRÂNCEANU MARIANA

COMPARTIMENT PENTRU

RELAȚIA CU MEDIUL DE

AFACERI Șl SOCIETATEA CIVILĂ

consilier

l

superior

s

DIRECȚIA GENERALĂ DE

BUGET FINANȚE

99

VACANT

DIRECȚIA GENERALĂ DE BUGET FINANȚE

director general

II

S

SERVICIUL BUGET

100

CÂMPEANU RODICA

SERVICIUL BUGET

șef serviciu

II

S

COMPARTIMENT ÎNTOCMIRE BUGET

101

NALTABAR MARLENA

COMPARTIMENT ÎNTOCMIRE

BUGET

inspector

1

asistent

s

102

SÎMPETRU GABRIELA

COMPARTIMENT ÎNTOCMIRE

BUGET

inspector

1

principal

s

103

DUMITRIU NICOLETA

COMPARTIMENT ÎNTOCMIRE BUGET

inspector

1

asistent

s

COMPARTIMENT RAPORTARE BUGET

104

BUNEA SILVIA

COMPARTIMENT RAPORTARE BUGET

inspector

1

superior

s

105

CRISTEA MIHAELA FLORENTINA

COMPARTIMENT RAPORTARE BUGET

inspector

1

superior

s

106

PĂDURARIU DANIELA

COMPARTIMENT RAPORTARE BUGET

inspector

1

superior

s

107

SAVAVASILICA

COMPARTIMENT RAPORTARE BUGET

inspector

1

principal

s

DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE

108

STAMATE DOINA

DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE

director executiv

II

s

SERVICIUL FINANCIAR

109

BUDĂU LAVINIA

SERVICIUL FINANCIAR

șef serviciu

II

s

110

SINDILE ELISABETA PETRONELA

SERVICIUL FINANCIAR

inspector

1

superior

s

111

MUNTEANU LAURA

SERVICIUL FINANCIAR

inspector

1

superior

s

112

STOIAN MIHAELA LILIANA

SERVICIUL FINANCIAR

referent de specialitate

II

superior

s

113

temporar VACANT

SERVICIUL FINANCIAR

inspector

1

principal

s

114

CRĂIȚĂ EUGEN LAURENȚIU

SERVICIUL FINANCIAR

inspector

1

asistent

s

115

OANCEA LILIANA

SERVICIUL FINANCIAR

inspector

1

asistent

s

116

IORDACHE GETA

SERVICIUL FINANCIAR

referent

III

superior

s

117

VACANT

SERVICIUL FINANCIAR

inspector

1

superior

s

SERVICIUL CONTABILITATE

118

GIUȘCĂ GEORGELIA

SERVICIUL CONTABILITATE

șef serviciu

II

s

COMPARTIMENT CONTABILITATE CHELTUIELI

119

CONSTANTIN MARICICA

COMPARTIMENT CONTABILITATE CHELTUIELI

inspector

1

superior

s

120

CRISTEA AURORA

COMPARTIMENT CONTABILITATE CHELTUIELI

inspector

1

principal

s

121

ANASTASIU DOMNICA

COMPARTIMENT CONTABILITATE CHELTUIELI

inspector

1

superior

s

122

GHERGHIȘAN NICOLETA ALINA

COMPARTIMENT CONTABILITATE CHELTUIELI

inspector

1

principal

s

123

CIOHODARU CORINA

COMPARTIMENT CONTABILITATE CHELTUIELI

inspector

1

principal

s

124

PETRICA GEANINA

COMPARTIMENT CONTABILITATE CHELTUIELI

inspector

1

asistent

s

125

ENELIDIA CAMELIA

COMPARTIMENT CONTABILITATE CHELTUIELI

inspector

1

superior

s

126

GHEORGHIU TITIANA

COMPARTIMENT CONTABILITATE CHELTUIELI

inspector

1

superior

s

COMPARTIMENT CONTABILITATE VENITURI

127

PETREJENICA

COMPARTIMENT CONTABILITATE VENITURI

inspector

1

superior

s

128

JIGLĂU ANGELICA NELA

COMPARTIMENT CONTABILITATE VENITURI

inspector

1

superior

s

129

LUPOAE IOANA

COMPARTIMENT CONTABILITATE VENITURI

inspector

1

superior

s

130

POPA CAMELIA

COMPARTIMENT CONTABILITATE VENITURI

inspector

1

superior

s

131

EREMIA FLORENȚA

COMPARTIMENT CONTABILITATE VENITURI

inspector

1

superior

s

COMPARTIMENT INIȚIERE, URMĂRIRE ȘI EVIDENȚĂ ACHIZIȚII ACTIVITATE PROPRIE

132

SIMION CAMELIA

COMPARTIMENT INIȚIERE, URMĂRIRE Șl EVIDENȚĂ ACHIZIȚII ACTIVITATE PROPRIE

referent

III

superior

M

133

MIHAI DANIELA

COMPARTIMENT INIȚIERE, URMĂRIRE Șl EVIDENȚĂ ACHIZIȚII ACTIVITATE PROPRIE

referent

III

superior

M

134

COLAC CORNEL GIGI

COMPARTIMENT INIȚIERE, URMĂRIRE Șl EVIDENȚĂ ACHIZIȚII ACTIVITATE PROPRIE

inspector de specialitate

III

S

SERVICIUL IMPOZITE, TAXE Șl ALTE VENITURI PERSOANE FIZICE

135

MORÎN CRISTINA

SERVICIUL IMPOZITE, TAXE Șl ALTE VENITURI PERSOANE FIZICE

șef serviciu

II

s

136

GUIȚĂ DORINA EUGENIA

SERVICIUL IMPOZITE, TAXE Șl ALTE VENITURI PERSOANE FIZICE

inspector

1

superior

s

137

VÎRLAN GETA OFELIA

SERVICIUL IMPOZITE, TAXE Șl ALTE VENITURI PERSOANE FIZICE

inspector

1

superior

s

138

MIRON SICA

SERVICIUL IMPOZITE, TAXE Șl ALTE VENITURI PERSOANE FIZICE

inspector

1

superior

s

139

SORA GHERGHINA

SERVICIUL IMPOZITE, TAXE Șl ALTE VENITURI PERSOANE FIZICE

inspector

1

superior

s

140

ZAMFIRESCU MARIA

SERVICIUL IMPOZITE, TAXE Șl

ALTE VENITURI PERSOANE

FIZICE

inspector

1

superior

s

141

CIUBUCCIU MARIANA AURELIA

SERVICIUL IMPOZITE, TAXE Șl ALTE VENITURI PERSOANE FIZICE

inspector

1

superior

s

142

DUMITRAȘCU CRISTINA

SERVICIUL IMPOZITE, TAXE Șl ALTE VENITURI PERSOANE FIZICE

inspector

1

superior

s

143

POPA CRISTINA

SERVICIUL IMPOZITE, TAXE Șl ALTE VENITURI PERSOANE FIZICE

inspector

1

superior

s

144

POPESCU LAURA

SERVICIUL IMPOZITE, TAXE Șl ALTE VENITURI PERSOANE FIZICE

inspector

1

principal

s

145

STEGĂRESCU ELENA ALINA

SERVICIUL IMPOZITE, TAXE Șl ALTE VENITURI PERSOANE FIZICE

inspector

1

principal

s

146

OBREJA REGORETA

SERVICIUL IMPOZITE, TAXE Șl ALTE VENITURI PERSOANE FIZICE

inspector

1

superior

s

147

ROȘCA CORINA IULIANA

SERVICIUL IMPOZITE, TAXE Șl ALTE VENITURI PERSOANE FIZICE

inspector

1

principal

s

SERVICIUL IMPOZITE, TAXE Șl ALTE VENITURI PERSOANE JURIDICE

148

temporar VACANT

SERVICIUL IMPOZITE, TAXE Șl ALTE VENITURI PERSOANE JURIDICE

șef serviciu

II

s

149

VASILACHE RADU COSMIN

SERVICIUL IMPOZITE, TAXE Șl ALTE VENITURI PERSOANE JURIDICE

inspector

1

superior

s

150

TIRON IULIANA

SERVICIUL IMPOZITE, TAXE Șl ALTE VENITURI PERSOANE JURIDICE

inspector

1

superior

s

151

HARABAGIU RODICA LARISA

SERVICIUL IMPOZITE, TAXE Șl ALTE VENITURI PERSOANE JURIDICE

inspector

1

superior

s

152

SIMION MĂRIOARA

SERVICIUL IMPOZITE, TAXE Șl ALTE VENITURI PERSOANE JURIDICE

inspector

1

superior

s

153

CULACHE LUMINIȚA

SERVICIUL IMPOZITE, TAXE Șl ALTE VENITURI PERSOANE JURIDICE

inspector

1

principal

s

154

SIMOVIN GABRIELA LILIANA

SERVICIUL IMPOZITE, TAXE Șl ALTE VENITURI PERSOANE JURIDICE

inspector

1

principal

s

155

MIRON MANUELA

SERVICIUL IMPOZITE, TAXE Șl ALTE VENITURI PERSOANE JURIDICE

inspector

1

principal

s

156

CRAUS ANDA LORELEI

SERVICIUL IMPOZITE, TAXE Șl ALTE VENITURI PERSOANE JURIDICE

inspector

1

superior

s

157

ZALA CAMELIA FLORENTINA

SERVICIUL IMPOZITE, TAXE Șl ALTE VENITURI PERSOANE JURIDICE

inspector

1

principal

s

SERVICIUL URMĂRIRE Șl EXECUTARE SILITĂ, AMENZI

158

ENACHE ADRIANA

SERVICIUL URMĂRIRE Șl EXECUTARE SILITĂ, AMENZI

șef serviciu

II

s

159

_

NIȚĂ-NĂSTAC IOAN

SERVICIUL URMĂRIRE Șl EXECUTARE SILITĂ, AMENZI

inspector

1

superior

s

160

LUCA LUMINIȚA PETRINA

SERVICIUL URMĂRIRE Șl EXECUTARE SILITĂ, AMENZI

inspector

1

superior

S

161

SAPIANIC ADRIAN

SERVICIUL URMĂRIRE Șl EXECUTARE SILITĂ, AMENZI

inspector

1

principal

S

162

CONSTANTINESCU MARIUS

CORNELIU

SERVICIUL URMĂRIRE Șl EXECUTARE SILITĂ, AMENZI

inspector

1

superior

s

163

TAȘCĂ ȘTEFAN

SERVICIUL URMĂRIRE Șl EXECUTARE SILITĂ, AMENZI

inspector

1

superior

s

164

CURIS LUCIAN EMIL

SERVICIUL URMĂRIRE Șl EXECUTARE SILITĂ, AMENZI

inspector

1

superior

s

165

CIRIPLINSCHI AURORA

SERVICIUL URMĂRIRE Șl EXECUTARE SILITĂ, AMENZI

inspector

1

superior

s

166

ROȘCA GABRIEL

SERVICIUL URMĂRIRE Șl EXECUTARE SILITĂ, AMENZI

inspector

1

principal

s

167

ANUȚOIU OTILIA MITRIȚA

SERVICIUL URMĂRIRE Șl EXECUTARE SILITĂ, AMENZI

inspector

1

asistent

s

168

BUCUR MIRCEA GABRIEL

SERVICIUL URMĂRIRE Șl EXECUTARE SILITĂ, AMENZI

consilier juridic

1

principal

s

169

VLAD GIANINA DANIELA

SERVICIUL URMĂRIRE Șl EXECUTARE SILITĂ, AMENZI

inspector

1

asistent

s

170

STRUTU ELENA

SERVICIUL URMĂRIRE Șl EXECUTARE SILITĂ, AMENZI

consilier

1

superior

s

171

BARBU MARIA

SERVICIUL URMĂRIRE Șl EXECUTARE SILITĂ, AMENZI

inspector

1

superior

s

172

LAZĂR LI LIANA

SERVICIUL URMĂRIRE Șl EXECUTARE SILITĂ, AMENZI

inspector

1

asistent

s

173

GHIMPUL ELENA

SERVICIUL URMĂRIRE Șl EXECUTARE SILITĂ, AMENZI

referent

III

superior

M

174

IGNAT RĂDIȚA

SERVICIUL URMĂRIRE Șl EXECUTARE SILITĂ, AMENZI

referent

III

superior

M

175

CIORBĂ CLAUDIA CECILIA

SERVICIUL URMĂRIRE Șl EXECUTARE SILITĂ, AMENZI

inspector

1

superior

S

176

COCEA MARIANA

SERVICIUL URMĂRIRE Șl EXECUTARE SILITĂ, AMENZI

inspector

1

superior

s

177

PINTILIE OTTYLIA

SERVICIUL URMĂRIRE Șl EXECUTARE SILITĂ, AMENZI

inspector

1

superior

s

SERVICIUL PRELUCRARE AUTOMATĂ A DATELOR Șl ÎNCASĂRI GHIȘEU

178

LOVIN ELENA

SERVICIUL PRELUCRARE AUTOMATĂ A DATELOR Șl ÎNCASĂRI GHIȘEU

șef serviciu

II

s

179

MANGÎRNELA

SERVICIUL PRELUCRARE AUTOMATĂ A DATELOR Șl ÎNCASĂRI GHIȘEU

inspector

1

principal

s

180

PĂSAT GABRIELA FLORINA

SERVICIUL PRELUCRARE AUTOMATĂ A DATELOR Șl ÎNCASĂRI GHIȘEU

inspector

1

superior

s

181

NENCIU ELENA

SERVICIUL PRELUCRARE AUTOMATĂ A DATELOR Șl ÎNCASĂRI GHIȘEU

inspector

1

superior

s

182

PRICOPE MIHAELA

SERVICIUL PRELUCRARE AUTOMATĂ A DATELOR Șl ÎNCASĂRI GHIȘEU

manager public

1

asistent

s

183

MATEI AURELIA

SERVICIUL PRELUCRARE AUTOMATĂ A DATELOR Șl ÎNCASĂRI GHIȘEU

inspector

1

principal

s

184

ZĂVOIU MIHAELA

SERVICIUL PRELUCRARE AUTOMATĂ A DATELOR Șl ÎNCASĂRI GHIȘEU

inspector

1

superior

S

185

LEHNIC MARIA

SERVICIUL PRELUCRARE AUTOMATĂ A DATELOR Șl ÎNCASĂRI GHIȘEU

referent

III

superior

M

186

PLEȘA LILIANA

SERVICIUL PRELUCRARE AUTOMATĂ A DATELOR Șl ÎNCASĂRI GHIȘEU

referent

III

superior

M

187

PLEȘU MIRELA

SERVICIUL PRELUCRARE AUTOMATĂ A DATELOR Șl ÎNCASĂRI GHIȘEU

inspector

1

superior

S

188

DOGARUSIMONA

SERVICIUL PRELUCRARE AUTOMATĂ A DATELOR Șl ÎNCASĂRI GHIȘEU

inspector

1

asistent

s

189

HARAM OANA

SERVICIUL PRELUCRARE AUTOMATĂ A DATELOR Șl ÎNCASĂRI GHIȘEU

inspector

1

principal

s

190

NEAGU LARISA CĂTĂLINA

SERVICIUL PRELUCRARE AUTOMATĂ A DATELOR Șl ÎNCASĂRI GHIȘEU

referent de specialitate

II

principal

SSD

191

TĂNASE MONICA ELENA

SERVICIUL PRELUCRARE AUTOMATĂ A DATELOR Șl ÎNCASĂRI GHIȘEU

inspector

1

asistent

s

192

HANGANU MINODORA

SERVICIUL PRELUCRARE AUTOMATĂ A DATELOR Șl ÎNCASĂRI GHIȘEU

inspector

1

principal

s

193

DUMITRACHE ELENA

SERVICIUL PRELUCRARE AUTOMATĂ A DATELOR Șl ÎNCASĂRI GHIȘEU

inspector

1

principal

s

COMPARTIMENT CONTESTAȚII Șl LICHIDĂRI JUDICIARE

194

ANCA LARISA BIANCA

COMPARTIMENT CONTESTAȚII Șl LICHIDĂRI JUDICIARE

consilier juridic

1

superior

s

195

SAPIANIC LĂCRĂMIOARA

COMPARTIMENT CONTESTAȚII Șl LICHIDĂRI JUDICIARE

consilier juridic

1

superior

s

196

IONAȘCU ANGELICA

COMPARTIMENT CONTESTAȚII Șl LICHIDĂRI JUDICIARE

consilier juridic

1

principal

s

COMPARTIMENT CORESPONDENTĂ, ARHIVĂ

197

VACANT

COMPARTIMENT

CORESPONDENTĂ, ARHIVĂ

referent

IA

M

198

VACANT

COMPARTIMENT

CORESPONDENTĂ, ARHIVĂ

inspector de specialitate

IA

S

DIRECȚIA GENERALĂ INFRASTRUCTURĂ Șl LUCRĂRI PUBLICE

199

DINU RADU

DIRECȚIA GENERALĂ INFRASTRUCTURĂ Șl LUCRĂRI PUBLICE

director general

II

s

SERVICIUL CONSTRUCȚII, DEZVOLTĂRI Șl ÎNTREȚINERE STRĂZI

200

PETRE NICOLAE MARIAN

SERVICIUL CONSTRUCȚII, DEZVOLTĂRI Șl ÎNTREȚINERE STRĂZI

șef serviciu

II

s

COMPARTIMENT REPARAȚII Șl ÎNTREȚINERE STRĂZI

201

CHIFU NECULAI

COMPARTIMENT REPARAȚII Șl ÎNTREȚINERE STRĂZI

referent

III

superior

M

202

CONSTANTIN ELISABETA

COMPARTIMENT REPARAȚII Șl ÎNTREȚINERE STRĂZI

referent de specialitate

II

superior

SSD

203

MIRON ANTONETA

COMPARTIMENT REPARAȚII Șl ÎNTREȚINERE STRĂZI

inspector

1

asistent

S

204

SCHIPOR VALENTIN

COMPARTIMENT REPARAȚII Șl ÎNTREȚINERE STRĂZI

inspector

1

principal

S

205

VACANT

COMPARTIMENT REPARAȚII Șl ÎNTREȚINERE STRĂZI

referent

IA

M

COMPARTIMENT GESTIUNE Șl SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

206

FILIMON LUMINIȚA ELENA

COMPARTIMENT GESTIUNE Șl SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

inspector

1

superior

S

207

PRESURĂ COSTICĂ

COMPARTIMENT GESTIUNE Șl SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

inspector

1

superior

S

COMPARTIMENT TRANSPORT URBAN

208

POPEȚI SORIN

COMPARTIMENT TRANSPORT URBAN

consilier

1

superior

S

209

PODARU DAN MIHAI

COMPARTIMENT TRANSPORT URBAN

consilier

1

principal

S

210

MIRICĂ-BOBIȚ ADRIAN

COMPARTIMENT TRANSPORT URBAN

consilier

1

superior

S

211

HÎNCU MARIUS GABRIEL

COMPARTIMENT TRANSPORT URBAN

referent de specialitate

II

superior

SSD

212

VLAD VASILE

COMPARTIMENT TRANSPORT URBAN

consilier

1

superior

S

213

CREȚU CĂTĂLIN

COMPARTIMENT TRANSPORT URBAN

consilier

1

principal

s

SERVICIUL DE UTILITĂȚI PUBLICE

214

JALBĂ LAURENȚIU EMILIAN

SERVICIUL DE UTILITĂȚI PUBLICE

șef serviciu

II

s

COMPARTIMENT APĂ CANAL

215

DIMA VIOREL

COMPARTIMENT APĂ CANAL

inspector

1

asistent

s

COMPARTIMENT REȚELE EXTERNE, CURENT, COMUNICAȚII

216

CHIRIAC SOFICA

COMPARTIMENT REȚELE EXTERNE, CURENT, COMUNICAȚII

consilier

1

superior

s

217

GUGOAȘE MARICICA

COMPARTIMENT REȚELE EXTERNE, CURENT, COMUNICAȚII

inspector

1

asistent

s

COMPARTIMENT TERMOFICARE, GAZ

218

CHIRIC ADRIAN

COMPARTIMENT TERMOFICARE, GAZ

inspector

1

superior

s

219

IONESCU SORIN DUMITRU

COMPARTIMENT TERMOFICARE, GAZ

consilier

1

superior

s

COMPARTIMENT SALUBRIZARE

220

SLIVNEANU NICOLAIE

COMPARTIMENT SALUBRIZARE

inspector

1

asistent

S

221

ONOFREI VASILE

COMPARTIMENT SALUBRIZARE

inspector

1

asistent

s

BIROUL DE COORDONARE LUCRĂRI $1 INTERVENȚII

222

SEREATOADER

BIROUL DE COORDONARE LUCRĂRI $1 INTERVENȚII

șef birou

II

s

223

DASCĂLU MIHAI

BIROUL DE COORDONARE LUCRĂRI SI INTERVENȚII

inspector

1

superior

s

224

DRĂGĂNICĂ ANA

BIROUL DE COORDONARE LUCRĂRI Șl INTERVENȚII

inspector de specialitate

II

S

225

NICHIFOROV SERIOJA

BIROUL DE COORDONARE LUCRĂRI $1 INTERVENȚII

inspector

1

superior

s

226

PATACHE TITU COSTICĂ

BIROUL DE COORDONARE LUCRĂRI Șl INTERVENȚII

consilier

1

superior

s

227

PETRESCU MARIANA

BIROUL DE COORDONARE LUCRĂRI Șl INTERVENȚII

inspector de specialitate

II

s

DIRECȚIA GENERALĂ SERVICII PUBLICE

228

VACANT

DIRECȚIA GENERALĂ SERVICII PUBLICE

director general

II

s

DIRECȚIA INFORMATIZARE Șl SERVICII IT

229

VACANT

DIRECȚIA INFORMATIZARE Șl SERVICII IT

director executiv

II

s

BIROUL ADMINISTRARE INFRASTRUCTURĂ INFORMATICĂ Șl BAZA DE DATE

230

ONU ADRIAN

BIROUL ADMINISTRARE

INFRASTRUCTURĂ

INFORMATICĂ Șl BAZA DE DATE

șef birou

II

s

231

BUDĂU EDUARD ROLAND

BIROUL ADMINISTRARE INFRASTRUCTURĂ INFORMATICĂ Șl BAZA DE DATE

consilier

1

superior

s

232

MUNTEANU ANDREI CORNELIU

BIROUL ADMINISTRARE INFRASTRUCTURĂ INFORMATICĂ Șl BAZA DE DATE

consilier

1

superior

s

233

MOLDOVEANU VIRGIL

BIROUL ADMINISTRARE INFRASTRUCTURĂ INFORMATICĂ Șl BAZA DE DATE

inspector

1

principal

s

234

THIELVALERIU

BIROUL ADMINISTRARE

INFRASTRUCTURĂ

INFORMATICĂ Șl BAZA DE DATE

consilier

1

superior

s

235

VOICU CLAUDIU

BIROUL ADMINISTRARE

INFRASTRUCTURĂ

INFORMATICĂ Șl BAZA DE DATE

consilier

1

principal

s

236

VACANT

BIROUL ADMINISTRARE

INFRASTRUCTURĂ

INFORMATICĂ Șl BAZA DE DATE

consilier

1

superior

S

BIROUL DE STRATEGII $1 DEZVOLTARE SERVICII IT

237

VACANT

BIROUL DE STRATEGII Șl DEZVOLTARE SERVICII IT

șef birou

II

S

238

BASTON-TUDOR RADU FLORIN

BIROUL DE STRATEGII Șl DEZVOLTARE SERVICII IT

referent de specialitate

II

superior

SSD

239

PALAGA DANIELA LILIANA

BIROUL DE STRATEGII Șl DEZVOLTARE SERVICII IT

consilier

1

superior

S

240

OPREA NICOLETA

BIROUL DE STRATEGII Șl DEZVOLTARE SERVICII IT

referent de specialitate

II

principal

SSD

241

IORDĂCHESCU CĂTĂLIN CONSTANTIN

BIROUL DE STRATEGII Șl DEZVOLTARE SERVICII IT

consilier

1

superior

s

242

temporar VACANT

BIROUL DE STRATEGII Șl DEZVOLTARE SERVICII IT

referent de specialitate

II

principal

SSD

243

SÎRGHE IULIAN

BIROUL DE STRATEGII Șl DEZVOLTARE SERVICII IT

referent de specialitate

II

principal

SSD

BIROUL APĂRARE Șl PROTECȚIE CIVILĂ

244

CHIRIȚĂ EMIL DANIEL

BIROUL APĂRARE Șl PROTECȚIE CIVILĂ

șef birou

II

S

245

SUBAȘU ANAMARIA ADELA

BIROUL APĂRARE Șl PROTECȚIE CIVILĂ

inspector

1

superior

S

246

STROE MARCEL

BIROUL APĂRARE Șl PROTECȚIE CIVILĂ

inspector

1

principal

S

247

temporar VACANT

BIROUL APĂRARE Șl PROTECȚIE CIVILĂ

inspector

1

principal

S

248

GHIMPĂU EDWING GEORGE

BIROUL APĂRARE Șl PROTECȚIE CIVILĂ

inspector

1

superior

S

249

BULARDA DUMITRU

BIROUL APĂRARE Șl PROTECȚIE CIVILĂ

muncitor calificat

1

G

DIRECȚIA RELAȚII PUBLICE Șl COMUNICARE

250

MANCAȘ VIOREL

DIRECȚIA RELAȚII PUBLICE Șl COMUNICARE

director executiv

II

S

BIROUL COMUNICARE

251

VACANT

BIROUL COMUNICARE

șef birou

II

S

COMPARTIMENT DISPECERAT, PETIȚII

252

BĂRARU MONICA ANGELINA

COMPARTIMENT DISPECERAT, PETIȚII

consilier

1

superior

S

253

GAVRILIȚĂ GABRIELA

COMPARTIMENT DISPECERAT, PETIȚII

inspector

1

superior

s

254

temporar VACANT

COMPARTIMENT DISPECERAT, PETIȚII

consilier

1

asistent

s

COMPARTIMENT RĂSPUNS PETIȚII

255

TIRIM MARIANA GINA

COMPARTIMENT RĂSPUNS

PETIȚII

consilier

1

superior

s

256

GUGOAȘĂ MIRELA

COMPARTIMENT RĂSPUNS

PETITII

consilier

1

principal

s

SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL, GHIȘEU UNIC

257

STAN LUCIA MĂDĂLINA

SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL, GHIȘEU UNIC

șef serviciu

II

S

258

VACANT

SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL, GHIȘEU UNIC

referent

III

superior

M

259

LIȚOIU ANASTASIA

SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL, GHIȘEU UNIC

referent

III

superior

M

260

CASIAN CAMELIA

SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL, GHIȘEU UNIC

referent

III

superior

M

261

IFRIM ADRIANA

SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL, GHIȘEU UNIC

inspector

1

asistent

S

262

POPA VICA

SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL, GHIȘEU UNIC

referent

III

superior

M

263

COCALCU CRISTINA

SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL, GHIȘEU UNIC

inspector

1

asistent

S

264

GHERASIM LARISA VIORICA

SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL, GHIȘEU UNIC

inspector

1

superior

S

265

ȘTEFAN ANCA

SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL, GHIȘEU UNIC

consilier

1

superior

s

266

AIROAE TUDORIȚA IONICA

SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL, GHIȘEU UNIC

inspector

1

superior

s

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl SERVICII PUBLICE

267

PALADE VIORICA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl SERVICII PUBLICE

director executiv

II

s

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTĂ SOCIALĂ

268

VACANT

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

șef serviciu

II

s

269

GOLBAN LAURENȚIU SOCRATE

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

consilier

1

superior

s

270

TEODORAȘCU VIORICA

SERVICIUL PU8LIC DE ASISTENTĂ SOCIALĂ

consilier

1

principal

s

271

ȚAGA ADELINA

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTĂ SOCIALĂ

consilier

1

principal

s

272

TUDOR ADRIANA

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTĂ SOCIALĂ

referent

III

superior

M

273

NEAGU PETRUȚA

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTĂ SOCIALĂ

consilier

1

superior

s

274

CIOBOTARU ELENA RALUCA

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTĂ SOCIALĂ

consilier

1

principal

s

275

ȘTEFAN CARMEN

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTĂ SOCIALĂ

consilier juridic

1

superior

s

276

TEODORESCU CLAUDIA

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTĂ SOCIALĂ

consilier

1

superior

s

277

MANOLE GHERGHINA

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTĂ SOCIALĂ

inspector

1

asistent

s

278

DROZAN ANCA GABRIELA

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

referent

III

superior

M

279

FAIGHEL ANI

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTĂ SOCIALĂ

consilier

1

superior

s

COMPARTIMENT MINORITĂȚI

280

URSU RAMONA FĂNICA

COMPARTIMENT MINORITĂȚI

referent

III

asistent

M

i

COMPARTIMENT CENTRU SPRIJIN SOCIAL COMUNITĂȚI DE ROMI

281

PETRICĂ CORNELIU IONEL

COMPARTIMENT CENTRU SPRIJIN SOCIAL COMUNITĂȚI DE ROMI

inspector

1

asistent

S

COMPARTIMENT DE ASISTENȚĂ PENTRU FAMILIE Șl ALOCAȚII COPIL

282

VICOL FLORENȚA

COMPARTIMENT DE ASISTENȚĂ PENTRU FAMILIE Șl ALOCAȚII COPIL

consilier

1

superior

S

283

MUȘUNOIU NOVETSCHI DAN

COMPARTIMENT DE ASISTENȚA

PENTRU FAMILIE Șl ALOCAȚII

COPIL

consilier

1

principal

S

COMPARTIMENT DEZVOLTARE SERVICII SOCIALE, RELAȚII CU INSTITUȚIILE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

284

MACOVEI ECATERINA

COMPARTIMENT DEZVOLTARE SERVICII SOCIALE, RELAȚII CU INSTITUȚIILE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

consilier

1

principal

S

285

ALUPOAEI MIHAELA CARMEN

COMPARTIMENT DEZVOLTARE SERVICII SOCIALE, RELAȚII CU INSTITUȚIILE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

consilier juridic

1

superior

S

SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ, ASISTENȚĂ PERSOANE CU HANDICAP

286

MOLDOVEANU CAMELIA

SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ, ASISTENȚĂ PERSOANE CU HANDICAP

șef serviciu

II

S

287

temporar VACANT

SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ, ASISTENȚĂ PERSOANE CU HANDICAP

consilier

1

superior

S

288

MIHAI MIHAELA RAMONA

SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ, ASISTENȚĂ PERSOANE CU HANDICAP

inspector

1

asistent

S

289

temporar VACANT

SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ, ASISTENȚĂ PERSOANE CU HANDICAP

consilier

1

principal

S

290

PETREA LĂCRĂMIOARA IRINEL

SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ, ASISTENȚĂ PERSOANE CU HANDICAP

referent

III

superior

M

291

DAVID VASILICA

SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ, ASISTENȚĂ PERSOANE CU HANDICAP

inspector

1

superior

S

292

CIUNTU GABRIELA

SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ, ASISTENȚĂ PERSOANE CU HANDICAP

consilier

1

superior

S

293

BUNULESCU CATI DANIELA

SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ, ASISTENȚĂ PERSOANE CU HANDICAP

consilier

1

principal

s

294

CRĂIȚĂ LĂCRĂMIOARA

SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ, ASISTENȚĂ PERSOANE CU HANDICAP

inspector

1

asistent

S

DIRECȚIA SERVICII MUNICIPALE

295

VACANT

DIRECȚIA SERVICII MUNICIPALE

director executiv

II

S

BIROUL ÎNVĂȚĂMÂNT,

CULTURĂ, TURISM,

AGREMENT, SPORT, CULTE $1 SĂNĂTATE

296

GRECU VALENTIN

8IROUL ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ, TURISM, AGREMENT, SPORT, CULTE Șl SĂNĂTATE

șef birou

II

s

297

temporar VACANT

BIROUL ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ, TURISM, AGREMENT, SPORT, CULTE Șl SĂNĂTATE

consilier

1

superior

s

298

temporar VACANT

BIROUL ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ, TURISM, AGREMENT, SPORT, CULTE Șl SĂNĂTATE

referent

III

superior

M

299

BUGIAC LILIANA

BIROUL ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ, TURISM, AGREMENT, SPORT, CULTE Șl SĂNĂTATE

consilier

1

superior

s

300

REVES ANCA

BIROUL ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ, TURISM, AGREMENT, SPORT, CULTE Șl SĂNĂTATE

consilier

1

asistent

s

301

ȘTEFÂRȚĂ DUMITRA DANIELA

BIROUL ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ, TURISM, AGREMENT, SPORT, CULTE Șl SĂNĂTATE

inspector

1

asistent

s

COMPARTIMENT PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

302

BULGARU VAELENTIN

COMPARTIMENT PENTRU

PROTECȚIA MEDIULUI

inspector

1

principal

s

COMPARTIMENT DE RELAȚIE CU ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

303

temporar VACANT

COMPARTIMENT DE RELAȚIE CU ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

consilier juridic

1

principal

s

304

temporar VACANT

COMPARTIMENT DE RELAȚIE CU ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

inspector

1

principal

s

305

PETCU NICOLETA MIHAELA

COMPARTIMENT DE RELAȚIE CU ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

consilier juridic

1

principal

s

306

POPOVICI DANIELA CATERINA

COMPARTIMENT DE RELAȚIE CU ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

referent de specialitate

II

principal

SSD

307

GHERGHE STAN

COMPARTIMENT DE RELAȚIE CU ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

referent

IA

M

COMPARTIMENT PARC AUTO

308

LIHĂCEANU CORNEL

COMPARTIMENT PARC AUTO

șofer

IA

G

309

VACANT

COMPARTIMENT PARC AUTO

șofer

IA

G

310

VACANT

COMPARTIMENT PARC AUTO

șofer

IA

G

311

TRANDAFIR DORU

COMPARTIMENT PARC AUTO

șofer

IA

G

312

CREȚII TIBERIUS VIOREL

COMPARTIMENT PARC AUTO

șofer

IA

G

BIROUL MANAGEMENT AL CALITĂȚII

313

BURTEA IONEL

BIROUL MANAGEMENT AL

CALITĂȚII

șef birou

II

s

COMPARTIMENT AUDIT INTERN AL CALITĂȚII

314

TALABĂ SILVIA NICOLETA

COMPARTIMENT AUDIT INTERN AL CALITĂȚII

consilier

1

superior

s

315

KOVACS RADU OCTAVIAN

COMPARTIMENT AUDIT INTERN AL CALITĂȚII

inspector

1

superior

s

316

MISĂILĂ GEANINA IRINA

COMPARTIMENT AUDIT INTERN

AL CALITĂȚII

consilier

1

superior

s

COMPARTIMENT IMPLEMENTARE, STANDARDE, PROCEDURI, PROCESE Șl CERTIFICĂRI

317

MANOLE NICOLETA DANIELA

COMPARTIMENT IMPLEMENTARE, STANDARDE, PROCEDURI, PROCESE Șl CERTIFICĂRI

manager public

1

asistent

s

COMPARTIMENT PROTECȚIA MUNCII

318

STOICA AURELIA

COMPARTIMENT PROTECȚIA MUNCII

consilier

1

superior

s

INSTITUȚIA ARHITECT ȘEF

319

VOICILÂ TEODORA

INSTITUȚIA ARHITECT ȘEF

arhitect șef

II

s

DIRECȚIA AUTORIZĂRI CONSTRUCȚII

320

VACANT

DIRECȚIA AUTORIZĂRI CONSTRUCȚII

director executiv

II

s

COMPARTIMENT CERTIFICATE DE URBANISM

321

PITARU DANIELA

COMPARTIMENT CERTIFICATE DE URBANISM

inspector

1

superior

s

322

temporar VACANT

COMPARTIMENT CERTIFICATE

DE URBANISM

inspector

1

principal

s

323

temporar VACANT

COMPARTIMENT CERTIFICATE DE URBANISM

inspector

1

principal

s

324

ANTOHI CASANDRA

COMPARTIMENT CERTIFICATE DE URBANISM

referent

III

superior

M

COMPARTIMENT RECEPȚII LUCRĂRI

325

BOUROȘ MARIAN

COMPARTIMENT RECEPȚII LUCRĂRI

consilier

1

superior

s

326

CHIRU CARMEN LUMINIȚA

COMPARTIMENT RECEPȚII LUCRĂRI

inspector

1

superior

s

COMPARTIMENT AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

327

CIONTI) CERASELA

COMPARTIMENT AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

inspector

1

principal

S

328

DAN LUCIA

COMPARTIMENT AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

inspector

1

superior

s

329

CONSTANTIN NELA ALINA

COMPARTIMENT AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

consilier

1

principal

s

330

ILIE ANASTASIA

COMPARTIMENT AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

inspector

1

superior

s

331

CHISCOP CORINA

COMPARTIMENT AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

consilier

1

superior

s

COMPARTIMENT CONTROL

332

temporar VACANT

COMPARTIMENT CONTROL

referent

III

superior

M

333

temporar VACANT

COMPARTIMENT CONTROL

inspector

1

superior

s

SERVICIUL STRATEGIE Șl DEZVOLTARE URBANĂ

334

VACANT

SERVICIUL STRATEGIE Șl DEZVOLTARE URBANĂ

șef serviciu

II

s

COMPARTIMENT STRATEGIE

PUG, PUZ LG. 153

335

GRECU VASILICA

COMPARTIMENT STRATEGIE

PUG, PUZ LG. 153

inspector

1

superior

s

336

temporar VACANT

COMPARTIMENT STRATEGIE

PUG, PUZ LG. 153

consilier

1

superior

s

COMPARTIMENT URBANISM PUD, PUZ INIȚIATORI PRIVAȚI

337

TRĂISTARU DRAGOȘ

COMPARTIMENT URBANISM PUD, PUZ INIȚIATORI PRIVAȚI

consilier

1

superior

s

338

BLAGA ADRIANA

COMPARTIMENT URBANISM PUD, PUZ INIȚIATORI PRIVAȚI

consilier

1

superior

s

339

BLĂNARU SULTĂNICA

COMPARTIMENT URBANISM PUD, PUZ INIȚIATORI PRIVAȚI

inspector

1

superior

s

COMPARTIMENT NOMENCLATURĂ STRADALĂ

340

MĂNUCCARMEN

COMPARTIMENT

NOMENCLATURĂ STRADALĂ

consilier

1

superior

s

341

MUNTEANU DANIELA

COMPARTIMENT NOMENCLATURĂ STRADALĂ

consilier

1

superior

s

COMPARTIMENT AUTORIZAȚII LICENȚE

342

temporar VACANT

COMPARTIMENT AUTORIZAȚII LICENȚE

consilier

1

superior

s

343

PANTEA MANUELA

COMPARTIMENT AUTORIZAȚII LICENȚE

consilier

1

superior

s

344

POPESCU SORINA

COMPARTIMENT AUTORIZAȚII LICENȚE

referent

III

superior

M

345

PĂTRAȘCU NICOLETA

COMPARTIMENT AUTORIZAȚII LICENȚE

inspector

1

principal

s

SUBORDONATE PRIMAR

CABINET PRIMAR

346

BERARU DAN DORIAN

CABINET PRIMAR

inspector de specialitate

IA

S

347

CERNAT FLORIN

CABINET PRIMAR

inspector de specialitate

IA

S

348

DUMITRU DIDI

CABINET PRIMAR

inspector de specialitate

IA

M/S

349

VACANT

CABINET PRIMAR

inspector de specialitate

IA

S

SERVICIUL JURIDIC Șl LEGALITATE

350

TOGAN DRAGU

SERVICIUL JURIDIC Șl LEGALITATE

șef serviciu

II

s

351

MORARU FLORIN NICU

SERVICIUL JURIDIC Șl LEGALITATE

consilier juridic

1

superior

s

352

COSTACHE NICOLAE

SERVICIUL JURIDIC Șl LEGALITATE

consilier juridic

1

superior

s

353

STEGĂRESCU DORU

SERVICIUL JURIDIC Șl LEGALITATE

consilier juridic

1

superior

s

354

DASCĂLU LILIANA

SERVICIUL JURIDIC Șl LEGALITATE

consilier juridic

1

principal

s

355

PĂȘCUȚ MARIANA

SERVICIUL JURIDIC Șl LEGALITATE

consilier juridic

1

superior

s

356

MUNTEANU IONEL

SERVICIUL JURIDIC Șl LEGALITATE

consilier juridic

1

principal

s

357

GURZU MARCEL

SERVICIUL JURIDIC Șl LEGALITATE

consilier juridic

1

superior

s

358

ȘTEFAN AURELIAN

SERVICIUL JURIDIC Șl LEGALITATE

consilier juridic

1

superior

s

359

NEDELCU MIHAIL

SERVICIUL JURIDIC Șl LEGALITATE

consilier juridic

1

principal

s

BIROUL RESURSE UMANE Șl SALARIZARE

360

VACANT

BIROUL RESURSE UMANE Șl SALARIZARE

șef birou

II

s

361

UZUNEANU DANIELA

BIROUL RESURSE UMANE Șl SALARIZARE

consilier

1

superior

s

362

NICA ELENA VICTORIA

BIROUL RESURSE UMANE Șl SALARIZARE

inspector

1

superior

s

363

MATEESCU MARILENA DANIELA

BIROUL RESURSE UMANE Șl SALARIZARE

consilier

1

superior

s

364

VACANT

BIROUL RESURSE UMANE Șl SALARIZARE

consilier

1

superior

s

365

ARGHIRSIMONA

BIROUL RESURSE UMANE Șl SALARIZARE

consilier juridic

1

superior

s

366

CAZACU VIOLETA MĂDĂLINA

BIROUL RESURSE UMANE Șl SALARIZARE

consilier

1

superior

s

DEPARTAMENT RELAȚII EXTERNE Șl PROTOCOL

367

VACANT

DEPARTAMENT RELAȚII EXTERNE Șl PROTOCOL

inspector de specialitate

IA

S

368

VACANT

DEPARTAMENT RELAȚII EXTERNE Șl PROTOCOL

inspector de specialitate

IA

s

DEPARTAMENT DE PRESĂ

369

VACANT

DEPARTAMENT DE PRESĂ

inspector de specia litate/re ferent

IA

M/S

370

VACANT

DEPARTAMENT DE PRESĂ

inspector de specialitate/re ferent

IA

M/S

371

VACANT

DEPARTAMENT DE PRESĂ

inspector de specialitate/re ferent

IA

S

BIROUL AUDIT INTERN

372

PÎSLARU PETRICA

BIROUL AUDIT INTERN

șef birou

II

s

373

MIREA LI Dl A

BIROUL AUDIT INTERN

auditor

1

superior

s

374

IFRIM DANIELA

BIROUL AUDIT INTERN

auditor

1

asistent

s

375

ROMAN MIRELA

BIROUL AUDIT INTERN

auditor

1

principal

s

376

CIOBOTARU ELENA

BIROUL AUDIT INTERN

auditor

1

principal

s

377

AXENTE CORINA

BIROUL AUDIT INTERN

auditor

1

asistent

s

CONTROL INTERN

378

CINCU ELENA ANGELA

CONTROL INTERN

consilier

1

superior

s

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

379

temporar VACANT

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

consilier

1

superior

s

380

ASOFRONIE ELENA EUGENIA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

consilier

i

superior

s

DEPARTAMENT CONTROL

381

VOICU COSTICĂ

DEPARTAMENT CONTROL

consilier

1

superior

s

382

GHINEA ELENA

DEPARTAMENT CONTROL

consilier

1

superior

s

383

GRĂJDEANU DRAGOȘ GABRIEL

DEPARTAMENT CONTROL

consilier

1

superior

s

SUBORDONATE SECRETAR

COMPARTIMENT ARHIVĂ

384

temporar VACANT

COMPARTIMENT ARHIVĂ

inspector de specialitate

IA

S

COMPARTIMENT ASISTENȚĂ TEHNICĂ $1 JURIDICĂ A CONSILIULUI LOCAL

385

ALEXANDRU LUMINIȚA IOSEFINA

COMPARTIMENT ASISTENȚĂ TEHNICĂ Șl JURIDICĂ A CONSILIULUI LOCAL

consilier

1

superior

s

386

SIMA DOINA

COMPARTIMENT ASISTENȚĂ TEHNICĂ Șl JURIDICĂ A CONSILIULUI LOCAL

consilier

1

superior

s

387

RÂPAN NICOLETA

COMPARTIMENT ASISTENȚĂ TEHNICĂ Șl JURIDICĂ A CONSILIULUI LOCAL

consilier

1

superior

s

388

STOICAN GINA ROMICA

COMPARTIMENT ASISTENȚĂ TEHNICĂ Șl JURIDICĂ A CONSILIULUI LOCAL

consilier

1

superior

s

389

GRIGORESCU CARMEN

COMPARTIMENT ASISTENȚĂ TEHNICĂ Șl JURIDICĂ A CONSILIULUI LOCAL

consilier

1

superior

s

390

DUȚĂ-LĂPUȘNEANU ANGELA

COMPARTIMENT ASISTENȚĂ TEHNICĂ Șl JURIDICĂ A CONSILIULUI LOCAL

inspector

1

principal

s

REGISTRUL AGRICOL

391

LAZÂR NELA

REGISTRUL AGRICOL

consilier

1

principal

s

392

DOBRE MIRELA

REGISTRUL AGRICOL

inspector

1

superior

s

393

BERBEC ADINA MIHAELA

REGISTRUL AGRICOL

referent

III

superior

M

APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL

394

VACANT

APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL

consilier juridic

IA

s

395

NEOFIT CAMELIA

APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL

~—Runcba    Număr

posturi    ---

Ocupate

Vacante

Nr. total de funcții publice

332

41

Nr. total de înalți funcționari publici

0

0

Nr. total de funcții publice de conducere

29

13

Nr. total de funcții publice de execuție

303

11

Nr. total de funcții contractuale

22

17

Nr total de posturi potrivit art. III alin. (2) din O.U.G. Nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare

1025

72

Nr. total de funcții din aparatul de specialitate al primarului municipiului Galați

354

41

* sub fiecare șef de structură se vor trece toate funcțiile publice și tot personalul contractual

inspector de specialitate

IA

S


PRIMAR, MARIUS STAN