Hotărârea nr. 331/2013

Aprobarea sumei ce trebuie achitata de catre SC APATERM GALATI, pentru utilizarea in 2013 a bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.331 din 25072013

privind: aprobarea sumei ce trebuie achitată de către SC Apaterm SA Galați, pentru utilizarea în anul 2013 a bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 298/24 072013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25 07 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 99 054/16 07 2013, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 99 056/16 072013, al Direcției Generale de Dezvoltare și Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 1345 din Codul Civil aprobat pm Legea nr. 287/2009, republicată;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.i, alin.2, lit.”c” și alin.5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în te?neiul art.45 alin.i din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare ;

Art.i - Se aprobă suma ce trebuie achitată de către SC Apaterm SA Galați, pentru utilizarea în anul 2013 a bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Galați în valoare de 222 420 lei.

Art.2 - Suma se face venit la bugetul local și se achită până la datele de 15 inclusiv ale lunilor septembrie și noiembrie 2013.

Pentru neplata la termenul scadent se datorează majorări de întârziere calculate potrivit legislației în domeniu.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri


• .                 Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Radu Octavian Kjovacs

HCL331.doc