Hotărârea nr. 329/2013

Aprobarea contului de executie al bugetului general de venturi si cheltuieli al municipiului Galati la finele trimestrului II, al anului 2013

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.329

din 25 07 2013

privind: aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați la finele trimestrului II, al anului 2013

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 8/10 07 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25 07 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 99 042/16 07 2013, a. inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 99 044/16 07 2013, al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.49, alin.12 și alin.13 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.i din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HO TÂRĂȘTE

Art. 1- Se aprobă contul de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Galați la finele trimestrul II, al anului 2013:

  • -  secțiunea de funcționare conform anexelor I și II care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • -  secțiunea de dezvoltare conform anexelor I și II care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2- Se aprobă contul de execuție al bugetului din surse proprii și subvenții la finele trimestrul II, al anului 2013:

  • -  secțiunea de funcționare conform anexelor I și II care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • -  secțiunea de dezvoltare conform anexelor I și II care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3- Se aprobă contul de execuție al bugetului din credite interne la finele trimestrul II, al anului 2013, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea

prezentei hotărâri.

I \

^reședințe de ședință ‘ \ \ \ Mihai$lin> K?, \ •* \RContrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Radu Octavian Kovacs


/-

HCL 329.doc

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI

Pag. 1 din 4


Secțiunea Funcționare


la data 30.06.2013

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi inițiale

Prevederi

definitive

Incasari

realizate

Procent

realizat

A

B

1

2

3

4

TOTAL VENITURI(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

350,130,000

213,133,000

227,230,015

106.61

VENITURI PROPRII(cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

271,607,000

154,767,000

150,369,056

97.16

I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)

00.02

346,760,000

210,670,000

225,184,918

106.89

A. VENITURI FIS ALE(cod 00.04+00.08+00.09+00.10+00.11)

00.03

343,386,000

200,798,000

192,310,656

95.77

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL(cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

138,729,000

76,410,000

69,447,809

90.89

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

00.05

2,000,000

1,000,000

839,820

83.98

JURIDICE(cod 01.02)

Impozit pe profit(cod 01.02.01)

01.02

2,000,000

1,000,000

839,820

83.98

Impozit pc profit dc la agcnti economici

01.02.01

2,000,000

1,000,000

839,820

83.98

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

00.06

136,729,000

75,410,000

68,607,989

90.98

FIZICE(cod 03.02+04.02)

Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

3,525,000

1,763,000

1,760,682

99.87

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

3,525,000

1,763,000

1,760,682

99.87

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

133,204,000

73,647,000

66,847,307

90.77

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

132,771,000

73,430,000

66,627,158

90.74

Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

433,000

217,000

220,149

101.45

. _______ ......

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)

00.09

57,955,000

38,732,000

35,878,586

92.63

Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

57,955,000

38,732,000

35,878,586

92.63

Impozit si taxa pe clădiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.0

1

46,850,000

32,378,000

28,729,545

88.73

impozit si taxa pe clădiri pf

07.02.01.01

12,300.000

11,101,000

9,864,526

88.86

Impozit si taxa clădiri pj

07.02.01.02

34,550,000

21,277,000

18,865,019

88.66

Impozit si taxa pe terenuri(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.0

2

7,580,000

4,674,000

4,990,325

106.77

Impozit pe teren persoane fizice

07.02.02.01

1,900,000

1,650,000

1,536,588

93.13

Impozit si taxa pc teren persoane juridice

07.02.02.02

4,200,000

2,374,000

2,612,474

110.05

Impozit pe terenul din extravilan-restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol

07.02.02.03

1,480,000

650,000

841,263

129.43

Taxe judiciare dc timbru, taxe dc timbru pentu activitatea notariala si alte taxe de timbru

07.02.03

3,525,000

1,680,000

2,158,716

128.50

MUNICIPIUL C-ALATI


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI


Pag. 2 din 4


Secțiunea Funcționare


la data 30.06.2013


Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi inițiale

Prevederi

definitive

Incasari

realizate

Procent realizat

A

B

1

2

3

4

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

146,702,000

85,656,000

86,984,261

101.55

Sume defalcate din TVA(cod

11.02.01+11.02.02+11.02.03+11.02.04+11.02.05+11.02.06+11.02.07)

11.02

128,207,000

74,808,000

74,808,000

100.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru ajutor social si ajutor pentru incalzirea loc cu lemne

11.02.02

127,950,000

74,801,000

74,801,000

100.00

Sume defalcate din taxa pc valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

257,000

7,000

7,000

100.00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii(cod 12.02.07)

12.02

200,000

100,000

81,807

81.81

Taxe hoteliere

12.02.07

200,000

100,000

81,807

81.81

15,000

8,000

11,249

140.61

15.02

15,000

8,000

140.61

15.02.01

Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)

Impozit pc spectacoleTaxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

Impozitul pe mijloacele de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

L


16.02


16.02.0

2

16.02.02.01


18,280,000


14,800,000


8,500,000


10,740,000


12,083,205


112.51


9,000,000


9,135,794


101.51


5,850,000


5,705,892


97.54


Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice


16.02.02.02


6,300.000


3,429.902


108.89


Taxe si tarife pentni eliberarea de licențe si autorizații de funcționare


16.02.03


3,200,000


1,600,000


2,741,326


171.33


Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati


16.02.50


280,000


140.000


206.085


147.20


C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)


00.12


3,374,000


9,872,000


32,874,262


333.01


CI. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)


00.13


20,095,000


9,866,000


11,550,785


117.08


I Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.03+30.02.05+30.02.08+30.02.50)


30.02


20,095,000


9,866,000


11,550,785


117.08


Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale ___ __ __ ________

Venituri din concesiuni si inchirieri

Venituri din dividente(cod 30.02.08.02)


30.02.01


30.02.05


30.02.0

8

30.02.08.02


595,000


481,246


414.87


19,200,000


300,000


9,600.000


10,796,358


112.46


150,000


273,181


182.12


300,000

150,000

273,181

182.12

Venituri din dividente de la alti plătitori

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02-37.02)

00.14

-16,721,000

6,000

21,323,477

355,391.28

Venituri din prestări de servicii si alte activitati(cod

33.02

1,240,000

620,000

584,967

94.35

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

300,000

150,000

163,240

108.83


Secțiunea Funcționare


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI


la data 30.06.2013


Pag. 3 din 4


Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi inițiale

Prevederi

definitive

Incasari

realizate

Procent realizat

A

B

1

2

3

4

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intrctincrca copiilor in cresc

33.02.10

160,000

80.000

71,020

88.78

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

780,000

390,000

344,943

88.45

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

0

0

5,764

0.00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise(cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

1,470,000

736,000

749,551

101.84

Taxe extrajudiciare de timbra

34.02.02

1,470,000

736,000

749,551

101.84

Amenzi, penalitati si confiscări(cod 35.02.01+35.02.02+35.02.03+35.02.50)

35.02

6,500,000

3,250,000

3,114,437

95.83

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

6,500,000

3,250,000

3,114,429

95.83

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii ... . . -

35.02.03

0

0

8

0.00

Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)

36.02

27,123,000

14,305,000

16,806,660

117.49

Venituri din aplicarea prescripției cxtinctivc

36.02.01

23,000

7,000

6,733

96.19

Varsamintc din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

0

0

7,066

0.00

Taxa de habitat si ecarisaj

36.02.06

12,000,000

6,748,000

8,678,930

128.61

Alte venituri

36.02.50

15,100,000

7,550,000

8,113,931

107.47

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile(cod

37.02

-53,054,000

-18,905,000

67,862

-0.36

37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)

Donații si sponsorizări

37.02.01

68,000

68,000

67,862

99.80

Varsamintc din secțiunea de funcționare pentru finanțarea scc?iunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-54,122,000

-18,973,000

0

0.00

Alte transferuri voluntare

37.02.50

1,000,000

0

0

0.00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE(cod 40.02)

00.16

0

0

60,000

0.00

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod

40.02

0

0

60,000

0.00

40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.50)

Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru înființarea unor instituții si servicii de interes local sau a unor activitati finanțate integral

40.02.06

0

0

60,000

0.00

din venituri proprii

IV. SUBVENȚII(cod 00.18)

00.17

3,370,000

2,463,000

1,985,097

80.60

1

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)

00.18

3,370,000

2,463,000

1,985,097

80.60

Subvenții de la bugetul de stat(cod 40.02.11+00.19+00.20)

42.02

3,370,000

2,463,000

1,985,097

80.60

B. Curente(cod

00.20

3,370,000

2,463,000

1,985,097

80.60


42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34+42.02.35+42.02.36+42.02.3 7+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02.44+42^ 02.45+42.02.46)


Secțiunea Funcționare


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI


la data 30.06.2013


Pag. 4 din 4


Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi inițiale

Prevederi

definitive

Incasari

realizate

Procent

realizat

A

B

1

2

3

4

Subvenții pt acordarea ajutorului pt incalzirca locuinței cu lemne cărbuni si combustibili petrolieri

42.02.34

215,000

215,000

191,935

89.27

----------1

Subvenții din bugetul de stat pt finanțarea unităților mcdico-socialc

42.02.35

155,000

98,000

72,300

73.78

Subvenții de la B.S. pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

3,000,000

2,150,000

1,720,862

80.04


Ordonator de credite,


Conducătorul compartimentului financiar contabil,f-(Ci S2.& )

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

Secțiunea Funcționare                         la data30.06.2013

-lei -


Ordonator/Denumire indicator


Cod


Credite bugetare

Total Trimestre


Plăti efectuate


Pr. realiz.


Total cheltuieli


50.02


348,410,000   213,133,000


178,927,461  83.95


Autoritati publice si acțiuni externe


51.02


19,161,000


11,714,000


9,897,409  84.49


01. CHELTUIELI CURENTE


01


19,167,000


9,922,178     84.66


TITLU 1. CHELTUIELI DE PERSONAL


10


13,407,000


7,102,000


TITLUL II. BUNURI SI SERVICII


20


5,500,000


4,418,000


3,699,815     83.74


TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENITsTrECUPERATE IN ANUL 84 CURENT


55


260,000


200,000


33,040     16.52


-6,000


-6,000


PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL 85 CURENT


-6,000


-6,000


-24,769    412.82


Alte servicii publice generale

0Î.CHELTUIEL1CURENTE


54.02


01


11,276,000


700,000


600,487   85.78


11,276,000


700,000


600,487    85.78


TITLU 1. CHELTUIELI DE PERSONAL


10


1,174,000


607,000


540,510    89.05


TITLUL II. BUNURI SI SERVICII


20


102,000


93,000


59,977     64.49


TITLUL V. FONDURI DE REZERVA


50


10,000,000


0.00


Dobânzi

01. CHELTUIELI CURENTE TITLUL ÎL BUNURI SI SERVÎCH


55.02


01


20


TITLUL 111. DOBÂNZI


30


7,923,000


5,183,000


3,637,648  70.18


7,923,000


5,183,000


3,637,648     70.18


323,000


162,000


88,632     54.71


Ordine publica si siguranța naționala


61.02


7,600,000

10,405,000


5,021,000

6,323,000


3,549,016

5,559,410


01. CHELTUIELI CURENTE

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL


01


10,405,000


6,323,000


5,559,410     87.92


10


160,000


95,000


85,262     89.75


TITLUL 11. BUNURI SI SERVICII


20


245,000


170,000


59,969     35.28


TITLUL VI/fRÂNSFERURI INTRE UNITATIALE ADMINISTATÎEÎ

PUBLICE

r—

01. CHELTUIELI CURENTE


Invatamant


TITLU 1. CHELTUIELI DE PERSONAL


TITLUL II. BUNURI SI SERVICII


TITLUL VIU. ASISTENTA SOCIALA


51


65.02


01


10


20


57


10,000,000


6,058,000


5,414,179     89.37


126,277,000


74,923,000


73,095,771  97.56


126,277,000


103,085,000


21,724,000


350,000


74,923,000


58,431,000


15,059,000


315,000


73,219,053     97.73


58,063,343     99.37

13,924,979    92^47


314,914    99.97


TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI


59


PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL 84

CURENT      ___ ___ ___

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL 85

CURENT

Sanatate


-123,282


-123,282


0.00


0.00


66.02


8,771,000


5,461,000


4,435,738  81.23


01. CHELTUIELI CURENTE


01


5,461,000


4,435,738     81.23


TITLU 1. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3,600,000

2,150,000

1,857,077     86.38

TITLUL 11. BUNURI SI SERVICII

20

241,000

190,000

39,623

20.85

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADM1NISTATIE1

51

4,930,000

3,121,000

2,539,038

81.35

PUBLICE

Cultura, recreere si religie

67.02

28,370,000

16,012,000

11,824,031

73.84

01. CHELTUIELI CURENTE

01

28,370,000

16,012,000

11,824,031

73.84

TITLUL 11. BUNURI SI SERVICII

20

5,786,000

5,787,000

3,921,957

67.77

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTAT1E1

51

12,500,000

8,025,000

6,599,474

82.24

PUBLICE

Pag.2 din 2


Secțiunea Funcționare


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI


la data30.06.2013


-lei -

Ordonator/Denumire indicator

Cod

Credite bugetare Total      Trimestre

Plăti efectuate

Pr. real iz.

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

84,000                 0

0

0.00

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

10,000,000 2,200,000

1,302,600

59.21

68.02

14,745,000

24,079,000

01

24

7

/

12,997,112     88.15

Asigurări si asistenta sociala

01. CHELTUIELI CURENTE


TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL


10


7,434,000


TITLUL II. BUNURI SI SERVICII


20


5,137,000


4,706,000

3,431,000


4,387,394     93.23

2,399,231     69.93


TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UN1TAT1 ALE ADM1NISTAT1E1 PUBLICE


51


3,000,000


2,160,000


1,896,934     87.82


TITLUL Vili. ASISTENTA SOCIALA


57


7,258,000


3,948,000


3,930,833     99.57


TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI


59


! PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL 84 CURENT

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL 85 CURENT         ___________________

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

01. CHELTUIELI CURENTE “


1,250,000

0


500,000

0


382,720    76.54


-13,121


0.00


-13,121


0.00


70.02


21,686,000


13,965,000


9,936,525  71.15


13,978,000

21,699,000

01

9,956,683     71.23

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

86,000

50,000

38,772

77.54

TITLUL 11. BUNURI SI SERVICII

20

21,013,000

13,475,000

9,865,411

73.21

453,000

600,000

55

-13,000

-13,000

52,500     11.59

-20,158    155.06

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI


PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL 84 CURENT___           ____ ____

PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL 85 CURENT

Protecția mediului


74.02


-13,000


-13,000


27,713,000


18,618,000


10,637,653  57.14


01. CHELTUIELI CURENTE

TITLU LII. BUNURI SI SERVICII

TITLUL Vil. ALTE TRANSFERURI

I _______________________________________________________

79. ACȚIUNI FINANCIARE

TITLUL XIII. RAMBURSĂRI DE CREDITE


01


20


55


79


81


22,000,000


18,000,000


15,748,000

11,748,000


Combustibili si energie


81.02


01. CHELTUIELI CURENTE

TITLUL IV. SUBVENȚII


01


40


79. ACȚIUNI FINANCIARE


79


4,000,000

5,713,000


5,713,000

16,109,000


4,000,000

2,870,000

2^870,000

15,445,000


15,350,000

15,350,000


15,000,000


15,000,000


759,000


445,000


TITLUL XIII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

Transporturi


81


759,000


445,000

30,044,000


11,507,152

11,507,152

315^959

315,959

24,495,687


46,640,000

84.02

01. CHELTUIELI CURENTE

01

37,180,000

25,314,000

19,765,687

78.08

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

13,180,000

7,314,000

2,769,734

37.87

TITLUL IV. SUBVENȚII

40

24,000,000

18,000,000

16,995,953

94.42

79. ACȚIUNI FINANCIÂRE

79

9,460,000

4,730,000

4,730,000

100.00

TITLUL XIII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

9,460,000

4,730,000

4,730,000

100.00


Ordonator de credite,


Conducătorul compartimentului financiar contabil,Secțiunea Dezvoltare


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI


la data 30.06.2013


Pag. 1 din 2


Prevederi

Prevederi

încasări

Procent

Denumirea indicatorilor

Cod

inițiale

definitive

realizate

realizat

A

B

1

2

3

4

TOTAL VENITURI(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

102,671,000

53,922,000

36,933,242

68.49

VENITURI PROPRII(cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

2,183,000

960,000

3,348,480

348.80

I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)

00.02

55,522,000

19,673,000

283,277

1.44

C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)

00.12

55,522,000

19,673,000

283,277

1.44

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.

02+36.02-37.02)

00.14

55,522,000

19,673,000

283,277

1.44

Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02

.07+36.02.11+36.02.50)

36.02

1,400,000

700,000

283,277

40.47

Varsamintc din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

1,400,000

700,000

283,277

40.47

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile(cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)

37.02

54,122,000

18,973,000

0

0.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

54,122,000

18,973,000

0

0.00

II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)

00.15

783,000

260,000

502,203

193.16

783,000

260,000

502,203

193.16

39.02


Venituri din valorificarea unor bunuri(cod

39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondul statului

39.02.03

250,000

130,000

65,844

50.65

Venituri din valorificarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

283,000

0

293,758

0.00

Rate loc.Ord.19

39.02.10

250,000

130,000

142,601

109.69

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE(cod 40.02)

00.16

0

0

2,563,000

0.00

încasări din rambursarea imprumuturilor acordate(cod

40.02

0

0

2,563,000

0.00

40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.50)

Sume ex.BLutiliz.fin.ch.sec.dezv

40.02.14

0

0

2,563,000

0.00

IV. SUBVENȚII(cod 00.18)

00.17

14,141,000

10,600,000

11,326,959

106.86

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)

00.18

14,141,000

10,600,000

11,326,959

106.86

Subvenții de la bugetul de stat(cod 40.02.11+00.19+00.20)

42.02

14,141,000

10,600,000

11,326,959

106.86

A. De capital(cod

00.19

14,141,000

10,600,000

11,326,959

106.86

42.02.01+42.02.03+42.02.04+42.02.05+42.02.06+42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.1

2+42.02.13+42.02.14+42.02.15+42.02.16+42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03+42.02

.17+42.02.18+42.02.18.01+42.02.18.02+42.02.18.03+42.02.19+42.02.20)

Subvenții dc la bugetul dc stat catrc bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postadcrarc

42.02.20

14,141,000

10,600,000

11,326,959

106.86

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate(cod

45.02

32,225,000

23,389,000

22,257,803

95.16

45.02.01+45.02.02+45.02.03+45.02.04+45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.1


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI

Pag. 2 din 2


Secțiunea Dezvoltare


la data 30.06.2013

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi inițiale

Prevederi

definitive

Incasari

realizate

Procent realizat

A

B

1

2

3

4

6+45.02.17+45.02.18)

Fondul European dc Dezvoltare Rcgionala(cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)

45.02.01

30,307,000

22,171,000

21,566,003

97.27

Fond european dezv -sume an curent

45.02.01.01

15,408,000

7,550,000

7,247,761

96.00

FEDR-sumc primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.01.02

14,621,000

14,621,000

14,318,242

97.93

Fond european dezv -sume prcfinantarc

45.02.01.03

278,000

0

0

0.00

Fondul Social Europcan(cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)

45.02.02

1,826,000

1,218,000

691,800

56.80

Fondul Social Europcan-sumc an curent

45.02.02.01

562,000

100,000

0

0.00

Fondul Social Europcan-sumc prim in contul plăților ef .an anterior

45.02.02.02

1,264,000

1,118,000

522.347

46.72

Fondul Social Europcan-sumc prcfinantarc

45.02.02.03

0

0

169,453

0.00

Instrumentul European dc Vecinătate si Partcncriatțcod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.0X.03)

45.02.08

92.000

0

0

0.00

Instr Europ Vcc Part Prcfinantarc

45.02.08.03

92,000

0

0

0.00

Ordonator dc credite,


Conducătorul compartimentului financiar contabil,


Secțiunea Dezvoltare


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI


la data30.06.2013

Ordonator/Denumire indicator

Cod

Credite Total

bugetare Trimestre

Plăti efectuate

Pr. realiz.

Total cheltuieli

50.02

134,769,000

87,402,000

28,815,861

32.97

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

5,845,000

3,035,000

191,199

6.30

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

5,845,000

3,035,000

191,199

6.30

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

5,845,000

3,035,000

191,199

6.30

Alte servicii publice generale

54.02

82,000

82,000

0

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

82,000

82,000

0

0.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

82,000

82,000

0

0.00

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

1,087,000

1,087,000

0

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

250,000

250,000

0

0.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE ADMINISTATIEi PUBLICE

51

250,000

250,000

0

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

837,000

837,000

0

0.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

837,000

837,000

0

0.00

Invatamant

65.02

12,092,000

7,621,000

1,141,010

14.97

01. CHELTUIELI CURENTE

01

2,195,000

1,312,000

1,013,406

77.24

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

56

2,195,000

1,312,000

1,013,406

77.24

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

9,897,000

6,309,000

127,604

2.02

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

9,897,000

6,309,000

127,604

2.02

Sanatate

66.02

4,254,000

2,959,000

201,074

6.80

01. CHELTUIELI CURENTE

01

3,042,000

2,447,000

201,044

8.22

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

3,042,000

2,447,000

201,044

8.22

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1,212,000

512,000

30

0.01

TITLUL X. ACTIVE NEF1NANCIARE

71

1,212,000

512,000

30

0.01

Cultura, recreere si religie

67.02

14,552,000

9,074,000

2,300,866

25.36

01. CHELTUIELI CURENTE

01

3,095,000

2,838,000

1,361,213

47.96

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

784,000

527,000

64,295

12.20

56

2,311,000

2,311,000

1,296,918     56.12


TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI DE CAPITAL


70

71

11,457,000

939,653     15.07

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

6,236,000

6,236,000

Asigurări si asistenta sociala

68.02

4,643,000

3,582,000

339,187

9.47

01. CHELTUIELI CURENTE

01

3,829,000

2,768,000

298,669

10.79

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

35,000

15,000

4,473

29.82

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

56

3,794,000

2,753,000

294,196

10.69

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

814,000

814,000

603,681

74.16

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

814,000

814,000

603,681

74.16

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

0

-563,163

0.00

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-563,163

0.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

17,646,000

14,755,000

5,866,965

39.76

01. CHELTUIELI CURENTE

01

154,000

154,000

88,128

57.23


Pag.2 din 2


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

Secțiunea Dezvoltare

la data30.06.2013

-lei -

Ordonator/Denumire indicator

Cod

Credite bugetare

Plăti efectuate

Pr. realiz.

Total

Trimestre

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

56

154,000

154,000

88,128

57.23

CHELTUIELI DE CĂPITAL

70

17,492,000

14,601,000

5,787,522

39.64

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

15,357,000

12,466,000

4,587,522

36.80

TITLUL XI. ACTIVE FINANCIARE

72

2,135,000

2,135,000

1,200,000

56.21

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

0

-8,685

0.00

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-8,685

0.00

Protecția mediului

74.02

8,753,000

2,557,000

-3,791,130

-148.26

01. CHELTUIELI CURENTE

01

1,500,000

1,500,000

0

0.00

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

56

1,500,000

1,500,000

0

0.00

2.59

4,977,000

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

11,173,000

11,173?000

128,823

128Ț823


2.59

4,977,000

71

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI CURENT

RECUPERATE IN ANUL

84

-3,920,000

-3,920,000

-3,919,953

100.00

PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI CURENT

RECUPERATE IN ANUL

85

-3,920,000

-3,920,000

-3,919,953

100.00

Combustibili si energie

81.02

10,296,000

4,672,000

190,435

4.08

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

10,296,000

4,672,000

190,435

4.08

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

10,296,000

4,672,000

190,435

4.08

Transporturi

84.02

55,519,000

37,978,000

22,376,255

58.92

01. CHELTUIELI CURENTE

01

35,931,000

29,321,000

21,677,286

73.93

TITLUL Vili. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

56

35,931,000

29,321,000

21,677,286

73.93

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

19,588,000

8,657,000

698,969

8.07

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

19,588,000

8,657,000

698,969

8.07


Ordonator de credite,


Conducătorul compartimentului financiar contabil,Pag.l din 1


CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli la data29.06.2013

-lei -

Ordonator/Denumire indicator

Cod

Credite bugetare

Plăti efectuate

Pr. realiz.

Total

Trimestre

Total cheltuieli

50.02

33,479,000

18,601,000

4,396,413

23.64

TRANSPORTURI

84.07

33,479,000

18,601,000

4,396,413

23.64

01. CHELTUIELI CURENTE

01

3,201,000

3,201,000

3,200,000

99.97

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

56

3,201,000

3,201,000

3,200,000

99.97

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

30,278,000

15,400,000

1,196,413

7.77

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

30,278,000

15,400,000

1,196,413

7.77

Ordonator de credite,


Conducătorul compartimentului financiar contabil,Pag. 1 din 2


Secțiunea Funcționare


la data 29.06.2013Prevederi

Prevederi

Incasari

Procent

Denumirea indicatorilor

Cod

inițiale

definitive

realizate

realizat

A

B

1

2

3

4

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

00.01

116,931,000

72,717,000

55,344,341

76.11

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

86,411,000

53,353,000

38,894,716

72.90

00.12

411

716

.90


C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)


I_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)


00.13


1,357,000


915,000


640,249


69.97


Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

:_______——_--------

Venituri din concesiuni si inchiricri


30.10


30.10.05


1,357,000


1,357,000


915,000


640,249


640.249


69.97


69.97


C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) ____ ■ Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

Ș Taxe si alte venituri in invatamant


00.14


33.10


33.10.05


85,054,000


52,438,000


38,254,467


72.95


86,362,000


53.686,000


38.151.805


71.06


5,654,000


3,717.000


2,844,328


76.52


Venituri din prcsf.’ri de servicii

I______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

j Contribuția de întreținere a persoanelor asistate


33.10.08


33.10.13


37,182,000


23.025,000


13,431,390


58.33


967,000


506,000


512,428


101.27


Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine


Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa


Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare


Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatatc


Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatatc publica din sume alocate de la bugetul de stat


Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatatc publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii


Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati


Amenzi, pcnalitati si confiscări (cod 35.10.50)

Alte amenzi, pcnalitati si confiscări

_

Diverse venituri (cod 36.10.50)


Alte venituri


Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)


Donații si sponsorizări


l Varsamintc din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local L ___ _______

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)


33.10.14


33.10.16


33.10.17


33.10.21


33.10.30


33.10.31


33.10.50


35.10


35.10.50


36.10


36.10.50


37.10


37.10.01


37.10.03


00.17


2,124,000


1,598,000


73.77


130,000


70,000


58,545


83.64


63.000


40,000


10,030


25.08


34.625,000


21.333,000


17.408,993


81.61


4,138.000


2,759,000


1,877,382


68.05


501,000


978,000


30.000


30.000


80.000


80.000


-1,418,000


15,000


-1,433,000


30,520,000


80,000


558,000


16,000


16,000


42,000


42,000


-1,306,000


12,000


-1,318,000


19^364,000


401,696


428,099


1.238


1,238


84,466


84,466


16,958


16,958


16,449,625


502.12


76.72


7.74


7.74


201.11


201.11


141.32


0.00


84.95


Pag. 2 din 2


Secțiunea Funcționare


la data 29.06.2013

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi inițiale

Prevederi

definitive

realizate

Procent

realizat

A

B

1

2

3

4

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

30,520,000

19,364,000

16,449,625

84.95

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

43.10

30,520,000

19,364,000

16,449,625

84.95

43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17)

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

25,780,000

16,364,000

13,982,733

85.45

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

43.10.10

4,740,000

3,000,000

2,466,892

82.23

Ordonator de credite,


Conducătorul compartimentului financiar contabil,


HCC

Pag.l din 1


Secțiunea Funcționare

la data29.06.2013

-lei -

Ordonator/Denumire indicator

Cod

Credite bugetare

Plăti efectuate

Pr. realiz.

Total

Trimestre

Total cheltuieli

50.10

121,330,000

77,241,000

58,552,006

75.80

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

61.10

10,130,000

6,108,000

5,428,727

88.88

01. CHELTUIELI CURENTE

01

10,130,000

6,108,000

5,428,727

88.88

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7,875,000

4,312,000

4,077,773

94.57

TITLUL 11. BUNURI SI SERVICII

20

2,255,000

1,796,000

1,350,954

75.22

INVATAMANT

65.10

9,333,000

6,393,000

4,509,868

70.54

01. CHELTUIELI CURENTE

01

9,333,000

6,393,000

4,509,868

70.54

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

327,000

202,000

88,313

43.72

TITLUL 11. BUNURI SI SERVICII

20

9,006,000

6,191,000

4,421,555

71.42

Sanatate

66.10

48,628,000

31,654,000

23,457,068

74.10

01. CHELTUIELI CURENTE

01

48,628,000

31,654,000

23,457,068

74.10

TITLU 1. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

30,304,000

17,909,000

15,850,011

88.50

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

18,324,000

13,745,000

7,607,057

55.34

Cultura, recreere si religie

67.10

13,497,000

8,624,000

6,923,489

80.28

01. CHELTUIELI CURENTE

01

13,497,000

8,624,000

6,923,489

80.28

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5,015,000

2,698,000

2,155,556

79.89

TITLUL 11. BUNURI SI SERVICII

20

5,040,000

3,250,000

2,718,636

83.65

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

3,442,000

2,676,000

2,049,297

76.58

Asigurări si asistenta sociala

68.10

3,967,000

2,637,000

2,368,433

89.82

01. CHELTUIELI CURENTE

01

3,967,000

2,637,000

2,368,433

89.82

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2,434,000

1,372,000

1,268,714

92.47

TITLUL 11. BUNURI SI SERVICII

20

1,533,000

1,265,000

1,099,719

86.93

Locuințe, servicii si dezvoltare

publica

70.10

2,300,000

1,340,000

734,215

54.79

0). CHELTUIELI CURENTE

01

2,300,000

1,340,000

734,215

54.79!

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

100,000

61,000

50,778

83.24

TITLUL 11. BUNURI SI SERVICII

20

2,200,000

1,279,000

683,437

53.44

Protecția mediului

74.10

22,226,000

14,241,000

10,604,172

74.46

01. CHELTUIELI CURENTE

01

22,226,000

14,241,000

10,604,172

74.46

TITLU 1. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5,000,000

3,726,000

2,614,122

70.16

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

17,226,000

10,515,000

7,990,050

75.99

Transporturi

84.10

10,019,000

5,594,000

4,056,281

72.51

01. CHELTUIELI CURENTE

_______

01

10,019,000

5,594,000

4,056,281

72.51

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

600,000

446,000

155,080

34.77

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

9,419,000

5,148,000

3,901,201

75.78

Alte acțiuni economice

87.10

1,230,000

650,000

469,753

72.27

01. CHELTUIELI CURENTE

01

1,110,000

590,000

409,753

69.45

TITLU 1. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

670,000

356,000

300,548

84.42

TITLUL 11. BUNURI SI SERVICII

20

440,000

234,000

109,205

46.67

79. ACȚIUNI FINANCIARE

79

120,000

60,000

60,000

100.00

TITLUL XIII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

120,000

60,000

60,000

100.00

Ordonator de credite,


Conducătorul compartimentului financiar contabil,


Pag. 1 din 1

Secțiunea Dezvoltare4.20


0.00


SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)


00.18


7,829,000


5,105,000


269,812


5.29


4,111,000

3,239,000

269,812

8.33

43.10

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17)

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

43.10.14

3,042,000

2.447,000

201,045

8.22

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

1,069,000

792,000

68,767

8.68

Sume FEN postadcrarc in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18)

45.10

3,718,000

1,866,000

0

0.00

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03)

45.10.01

3,718,000

1,866,000

0

0.00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.10.01.01

3,558,000

1,706.000

0

0.00

Prcfinantarc

45.10.01.03

160,000

160,000

0

0.00

Ordonator de credite,


Conducătorul compartimentului Financiar contabil,


LlCL- 32%


Pag.l din 1


Secțiunea Dezvoltare

la data29.06.2013

-lei -

Ordonator/Denumire indicator

Cod

Credite

Total

bugetare Trimestre

Plăti efectuate

Pr. real iz.

Total cheltuieli

50.10

9,653,000

6,814,000

313,332

4.60

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

61.10

250,000

250,000

0

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

250,000

250,000

0

0.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

250,000

250,000

0

0.00

INVATAMANT

65.10

83,000

83,000

10,220

12.31

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

83,000

83,000

10,220

12.31

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

83,000

83,000

10,220

12.31

Sanatate

66.10

5,623,000

3,932,000

211,768

5.39

01. CHELTUIELI CURENTE

01

1,985,000

1,000,000

10,724

1.07

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

56

1,985,000

1,000,000

10,724

1.07

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3,638,000

2,932,000

201,044

6.86

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

3,638,000

2,932,000

201,044

6.86

Cultura, recreere si religie

67.10

784,000

527,000

64,029

12.15

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

784,000

527,000

64,029

12.15

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

784,000

527,000

64,029

12.15

Asigurări si asistenta sociala

01. CHELTUIELI CURENTE

68.10

2,191,000

1,300,000

4,473

0.34

01

2,156,000

1,265,000

0

0.00

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

56

2,156,000

1,265,000

0

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

35,000

35,000

4,473

12.78

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

35,000

35,000

4,473

12.78

Protecția mediului

74.10

722,000

722,000

22,842

326

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

722,000

722,000

22,842

3.16

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

722,000

722,000

22,842

3.16

Ordonator de credite,


Conducătorul compartimentului financiar contabil,