Hotărârea nr. 327/2013

Modificarea componentei comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.327 din 25 07 2013

privind: modificarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 283/22 072013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25 07 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 96 006/5 07 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr.96 008/5 072013, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere adresa nr.3/13 05 2013 a Ordinului Arhitecților din România -filiala “Dunărea de Jos”;

Având în vedere Avizul de urbanism nr.054-95018/4 072013;

Având în vedere prevederile art.37 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.i din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă modificarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, în sensul înlocuirii doamnei Cătălina Chiculiță, domnului Cătălin

Sârbu și domnului Georgică Mitrache cu d-nul arh. Liviu Durbacă, d-nul arh. Paul Stan și rinul arh. Ion Nicolau.

Art,2 - HCL nr.426/2009 privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, cu modificările și completările ulterioare, se modifică corespunzător.

Art,3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art,4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Radu Octavian Kovacs